มูลนิธิซิตี้จับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมทักษะนักเรียนนักศึกษาอาชีวะรองรับตลาดอีอีซี

พุธ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๓
มูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย จับมือมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เปิดโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสการมีงานทำ หรือการเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจของตนเองในอนาคต สอดคล้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: ECC) ของภาครัฐ โดยมีนักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีและระยองเข้าร่วม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จำนวน 100 คน และผู้แทนอาจารย์แต่ละสถาบันเข้าร่วม
มูลนิธิซิตี้จับมือมูลนิธิ EDF ส่งเสริมทักษะนักเรียนนักศึกษาอาชีวะรองรับตลาดอีอีซี

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและผู้แทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า “มูลนิธิซิตี้มุ่งมั่นส่งเสริมความก้าวหน้า พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้างสภาพเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ที่จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาราว 2,500 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการกับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับแกนนำ 100 คน รวมทั้งหมด 3 ครั้ง 6 วัน โดยตลอดระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกครั้งนักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ จากวิทยากร การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ การสร้างโอกาสการได้งานก่อนไปทำงานในสถานประกอบการภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอีอีซีหรือการเป็นผู้ประกอบการ และการทำเวิร์คช้อปที่เปิดโอกาสให้ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดียิ่งในอนาคต”

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า “มูลนิธิ EDF ยินดีที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิซิตี้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอาชีวะศึกษาจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดชลบุรีและระยองจำนวน 10 แห่ง ให้สามารถเพิ่มพูนศักยภาพทักษะความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานและสร้างอาชีพในอนาคตจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารเดอะทีซิส”

นายพิชิตชัย ภักดีคำ นักศึกษา ปวส.1 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กล่าวว่า “พวกเรายินดีมากครับที่ได้เข้ามาร่วมโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ซึ่งมีประโยชน์และน่าสนใจอย่างมาก ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะสามารถนำไปต่อยอดการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการทำงานในอนาคตในฐานะบุคลากรของหน่วยงานหรือเป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งทักษะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สารสนเทศ ทักษะชีวิตและอาชีพ การเรียนรู้กระบวนการด้านการตลาด องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การรู้จักและทำความเข้าใจการจัดการกระบวนการทางความคิด การคิดนอกกรอบ ตลอดจนถึงแนวคิด การวางแผนอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราครับ”

นางสาวกัณฐิมา คชเสนีย์ นักเรียน ปวช.3 สาขาธุรกิจค้าปลีกและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ค่ะที่พวกหนูได้มีโอกาสเปิดกว้างทางความคิด มีอิสระทางความคิดอย่างมากในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้คิด ปรึกษาหารือร่วมกัน สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียน และการทำงานในอนาคตได้ค่ะ”

นายนนทวัฒน์ เที่ยงแท้ นักศึกษา ปวส.1 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง (ระยอง) กล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ขอขอบคุณมูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิ EDF ที่เปิดโอกาสให้พวกเรานักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิค นวัตกรรม เป็นการเรียนนอกห้องเรียน นอกตำราเรียนที่จากต่างจากการเรียนในหลักสูตรทำให้พวกเรามีความรู้และได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมและได้รู้จักเพื่อนใหม่จากวิทยาลัยอื่นด้วยครับ”

นางสาวชณิพร เพ็งเนตร นักเรียน ปวช.3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า “การเข้ามาอบรมในโครงการนี้มีประโยชน์มากค่ะ ทำให้พวกเรารู้จักการวางแผน ได้ความรู้ แนวทางความคิดใหม่ๆ และพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปบอกและแบ่งปันให้เพื่อนๆ ที่วิทยาลัยเพื่อให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ต่อไปค่ะ”

ทางด้านอาจารย์สยาม จงสุขเกษม อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (ระยอง) ที่ร่วมสังเกตการณ์การอบรมกล่าวเสริมว่า “การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่ง ได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เคยทราบมาก่อน มีเนื้อหาที่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน ช่วยให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ จากวิทยาลัยอื่นๆ นำไปต่อยอดและแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่อาจจะมีในชั่วโมงเรียนและในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษาได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๘ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ
๑๑:๓๕ เบเยอร์มอบผลิตภัณฑ์สีนวัตกรรมแก่สถาบันบำราศนราดูร
๑๑:๐๐ หัวเว่ย เปิดตัวโซลูชัน Digital Power Zero Carbon Network ช่วยผู้ประกอบการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
๑๑:๕๙ เหล่าผู้พิทักษ์รับ เหรียญอัญเชิญ x 1,000 ทุกคน!!! เฉลิมฉลองการเปิดเกม A3: STILL ALIVE ครบ 100 วัน
๑๐:๔๗ SVI รุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ป้อนอุตสาหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก รับลูกค้าสหรัฐฯ และจีน ดันไทยเป็นฐานผลิตตัวรับส่งสัญญาณความเร็วสูงสำหรับ
๑๐:๑๗ กยท. ร่วมประชุม PIT IMT-GT Rubber Cities ครั้งที่ 1 หาแนวทางขับเคลื่อนเมืองยางพารา 3 ประเทศ หนุนเป็นเขตเศรษฐกิจด้านยางพารา
๑๐:๕๖ ก.แรงงาน เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ สปก.สู้โควิด-19
๑๐:๒๑ 3BB ให้ลูกค้าอยู่บ้านปลอดภัย ชำระค่าบริการออนไลน์มอบความคุ้มค่าให้ถึง 2 ต่อ
๑๐:๔๔ ผู้บริหารรุ่น 2 วี คาร์โก เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ของกระทรวงพาณิชย์
๑๐:๒๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ