กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน "เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 " ส่งเสริมเกษตรกรไทยพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศุกร์ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๕
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งเป็นมหกรรม product premium จากเกษตรกรไทย และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร และแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยสร้างรายให้แก่เกษตรกร ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ส่งเสริมเกษตรกรไทยพัฒนายกระดับสินค้าเกษตร แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนราพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างให้เกิดรากฐานที่ดี เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแสดงศักยภาพของภาคเกษตรไทยผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกร การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และด้านการตลาดยังได้จับมือกับภาคธุรกิจ ทั้งตลาดออฟไลน์ ตลาด modern trade บริษัทขนส่งรายใหญ่ และตลาดออนไลน์ รวมถึงจับมือกับ E-commerce ภาคธุรกิจ และเปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรออนไลน์ เชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตทางการเกษตรและอาหารสู่ช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สร้างโอกาสการขายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรในทุกกลุ่มสินค้า และแสดงความมั่นใจในศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10 อิมแพคเมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริง ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จาก 6 แห่งทั่วประเทศ งานจัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ฟอกอากาศหลากหลายประเภท ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การเฝ้าระวังศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในการปลูก งานจัดแสดงเทคโนโลยีไบโอรีแอคเตอร์ ขยายเนื้อเยื่อสับปะรดกินสดพันธุ์ MD2 และงานจัดแสดงนวัตกรรมการเกษตรจากภาคีเครือข่าย เช่น หุ่นยนต์อารักขาพืช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงร่วมซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพหลากหลายประเภทกว่า 1,000 รายการ และกิจกรรมบันเทิงให้ความรู้อีกมากมาย

นอกจากนี้ นายนราพัฒน์ ยังร่วมเสวนากับ นายพิพัฒน์ เต็งเศรษฐศักดิ์ Young Smart Farmer และผู้จัดการด้านการตลาดมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในประเด็น “เกษตรจะสร้างชาติได้อย่างไร ?” โดยภาคเกษตรเปรียบเสมือนฐานรากที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญคือจะร่วมกันสร้างชาติโดยลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืน สร้างและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริมการเกษตรของไทยได้สร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการกลุ่มผ่านองค์กรเกษตรกร ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมากมาย อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว และจะยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พร้อมกับการผลักดันนโยบาย "เกษตรทันสมัย" ให้เกิดกลุ่มเกษตรนวัตกรรม เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป เกษตรเทคโนโลยี และเกษตรพอเพียง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่เป็นวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยมากขึ้น จะมีส่วนช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานให้ประสบความสำเร็จ และจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารของไทยเพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services