เทคนิคบ้านค่ายระยองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” จัดโดยมูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิ EDF

พฤหัส ๑๗ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๒
การคิดนอกกรอบ การเรียนรู้นอกห้องเรียน การคิดเชิงออกแบบ ตลอดจนถึงการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวงกว้างนอกชั้นเรียนกับเพื่อนต่างสถาบันระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” 3 ครั้ง 6 วัน ที่จัดโดยมูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองให้ได้เปิดกว้างกับการคิด และนำเสนอโครงการประกวดแผนธุรกิจร่วมกันเป็นทีมในวันปิดโครงการที่มีเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากการมีความคิดสร้างสรรค์ โอกาสในการเกิดธุรกิจ การประยุกต์ใช้ทักษะของศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ และความคุ้มค่าของงบประมาณ ทีมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง นำเสนอโครงการ BK-SERVICE โดยใช้ประโยขน์จากการศึกษาระบบทวิภาคี 100% ที่ต้องลงมือปฎิบัติงานจริงมาต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบธุรกิจขึ้น ภายใต้สโลแกน งานของคุณคืองานของเรา สามารถชนะใจกรรมการคว้ารางวัลยอดเยี่ยมรางวัลที่ 1 จากทั้งหมด 10 ทีม 10 สถาบันที่ร่วมกันเสนอ รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท นอกเหนือจากเงินสนับสนุนที่แต่ละทีมได้รับเพื่อนำไปคิดและปฏิบัติสำหรับโครงการแผนธุรกิจก่อนนำเสนอสถาบันละ 25,000 บาท
เทคนิคบ้านค่ายระยองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการ Skilling up Youth to Grow the ECCs Growth Program จัดโดยมูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิ EDF

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยและตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ และเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสิน กล่าวว่า “ซิตี้แบงก์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของตัวแทนนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ เห็นได้จากการพัฒนาทั้งเชิงความคิดและการปฎิบัติจากวันแรกสู่วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาสร้างธุรกิจได้ รวมถึงเข้าใจถึงปัญหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด หลายสถาบันสามารถสร้างธุรกิจและนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้โดยใช้เวลาในการทำงานเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ที่สำคัญคือมีความยินดีเป็นอย่างมากที่โครงการของเราสามารถตอบโจทย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการที่ต้องสร้างบุคลากรให้สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นแรงงานคุณภาพที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไป

นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” เผยว่า “ศูนย์ประสานงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี (Eastern Economic Corridor: ECC) ดำเนินงานภายใต้ภารกิจเป็นฝ่ายข้อมูลกลาง ส่งเสริมสมรรถภาพผู้เรียนให้เข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ จัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับโอกาสการมีงานทำ เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา และประสานงานและสร้างการรับรู้ โครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าทำงาน รวมทั้งมีทักษะความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดเชิงบวก เชิงตรรกะ และการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเองได้ สอดคล้องกับภารกิจการจัดการเพื่อการมีงานทำ เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ได้กำหนดให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการทั้งในระหว่างเรียนและสำเร็จการศึกษา”

นายประวิทย์ คุ้มประเสริฐ และนายธนากร แรงรอบ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมรางวัลที่ 1 จากการประกวดแผนธุรกิจกล่าวว่า “ผมและเพื่อนๆ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับรางวัลที่มีค่านี้ รวมทั้งขอขอบคุณวิทยากรและพี่เลี้ยงทุกคนที่ช่วยผลักดันพวกเรา พวกเราดีใจมากครับ ตลอดระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง 6 วัน เป็นช่วงเวลาที่มีค่ามาก ผมและเพื่อนๆ ได้เรียนรู้นวัตกรรม ได้รับความรู้ด้านต่างๆ มากมาย รวมทั้งได้ไอเดียในการทำธุรกิจในอนาคตด้วย พวกเราในทีมทุกคนมีพัฒนาการดีมาก และเพื่อนๆ จากทีมอื่นอีก 9 สถาบันก็เช่นเดียวกัน พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับใช้ในโครงการที่พวกเราร่วมกันคิด รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในวิทยาลัยต่อไปครับ”

สำหรับรางวัลแผนธุรกิจดีเด่นรางวัลที่ 2 โครงการ Skilling Up ทำสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลัยจากวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลแผนธุรกิจดีเด่นรางวัลที่ 3 โครงการ เป๊ะ Car Delivery ให้บริการซ่อมรถถึงที่ตลอด 24 ชั่วโมงจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท และรางวัลขวัญใจกรรมการ โครงการ Job Skills จากวิทยาลัยเทคนิคระยอง รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 1,000 บาท

นางสาวจิดาภา ชมพล นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิซิตี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย และมูลนิธิ EDF ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้หนูและเพื่อนๆ เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้ คิด และฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียนซึ่งมีประโยชน์มาก พี่เลี้ยงทุกคนช่วยพวกเราได้มาก พยายามหากิจกรรมเสริม กิจกรรมท้าทายต่างๆ มาผ่อนคลายให้พวกเราได้ทำ ได้คิดปฏิบัติ แนะนำพวกเราทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต การออกไปเผชิญโลกกว้างหลังจากเรียนจบ พวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนและการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตค่ะ”

นางสาวปนัดดา กลัดสมบัติ หัวหน้างานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยบ้านค่าย จังหวัดระยอง กล่าวว่า “โครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” เป็นโครงการที่ตอบโจทย์และมอบโอกาสให้นักเรียนนักศึกษามีเวทีได้แสดงออกทางความคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนวัตกร และประกอบอาชีพอิสระได้จริง และในส่วนของครูที่เข้ามาร่วมอบรมด้วยก็สามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ในการสอนนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยได้ต่อไป”

ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้บริหารเดอะทีซิส วิทยากรในการอบรมกล่าวว่า “นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่ง เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงมาก แต่ยังพร่องโอกาสในการรับเข้าเอาความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้”

ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Skilling up Youth to Grow the ECC’s Growth Program” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิซิตี้ ร่วมกับมูลนิธิ EDF ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาแกนนำระดับ ปวช และ ปวส. จากวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยการอาชีพแกลง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และวิทยาลัยเทคนิคพัทยา และผู้แทนอาจารย์แต่ละสถาบัน รวมทั้งหมด 110 คน จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยขัดเกลาต้นกล้าเล็กๆ ให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่ง แข็งแรง มีคุณภาพ สามารถรองรับตลาดอีอีซี และช่วยพัฒนาประเทศชาติในวงกว้างได้เป็นอย่างดียิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๑ PHOL ขนทัพสินค้าร่วมออกบูธงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 36
๑๗:๓๓ COM7 ติดอันดับบริษัทชั้นนำใน Fortune Southeast Asia 500 และเข้าคำนวณดัชนี SETHD ครึ่งปีหลัง 67
๑๗:๓๐ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) แนะนำ กล้องติดรถยนต์รุ่น Dash Cam A510 นวัตกรรมความเป็นเลิศสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จากแบรนด์
๑๗:๕๗ ประสิทธิภาพระดับเรือธง HUAWEI Pura 70 Series เสริมความแข็งแกร่งด้วยกระจก Kunlun Crystal Armour และ UI
๑๗:๐๖ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ชวนนักอุตสาหการภาคการผลิตทุกกลุ่ม ไปชมนวัตกรรมล้ำๆ ของเครื่องจักรรุ่นใหม่ในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
๑๗:๐๓ มรภ.สงขลา ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14
๑๗:๔๑ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี แนะ 9 วิธีรับมือเมื่อโดนบูลลี่ ร่วมผลักดันหยุดวงจรบูลลี่ พร้อมสร้างความเข้าใจ ลดปัญหาบูลลี่ในรั้วโรงเรียนผ่านโครงการ
๑๗:๔๙ คึกคักคับคั่งเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ !! รวมพลคอสเพลย์ชาวสปายแฟมิลี ครอบครัวสายลับสุดป่วน ห้ามพลาด SPYxFAMILY POP UP STORE THAILAND
๑๗:๕๕ เอปสันโชว์สุดยอดนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในสองงานใหญ่แห่งปี ASSEMBLY AUTOMATION TECHNOLOGY 2024 และ GFT
๑๗:๐๒ แอลจี เปิดตัว LG SIGNATURE OLED M4 นวัตกรรมทีวีไฮเอนด์ไร้สายครั้งแรกในไทย รับเทรนด์ปี 2567 มั่นใจตลาดทีวีพรีเมียมโตต่อเนื่อง