กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภาคการประมง

พฤหัส ๒๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๖
กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภาคการประมง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรผนึกกำลังในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลภาคประมงให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และขยายผลออกไปในวงกว้าง เพื่อให้การประมงมีความมั่นคง สร้างประโยชน์สู่เกษตรกรของประเทศให้ยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง  และดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากการที่ทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญในความร่วมมือเพื่อสนับสนุน การวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการด้านประมง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการประมง ให้บุคลากรของทั้งสองฝ่ายสามารถนำความรู้ไปบูณาการกับงานในหน้าที่ รวมถึงเป็นการพัฒนากำลังคนในภาคประมงของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันในด้านต่างๆได้แก่ ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรของกรมประมงเพื่อไปศึกษาต่อ ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ และอื่นๆ การให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านประมงในระดับต่าง ๆ การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงาน และกิจกรรมในด้านอื่น ๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

นอกจากนี้ อธิบดีกรมประมงยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับผู้บริหารกรมประมง ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณาจารย์ของคณะฯ จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ เป็นต้น

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้กรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการที่จะสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการประมงให้กับนักศึกษา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ และหวังว่าการแสวงหาร่วมมือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคการประมงอันจะนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป อธิบดีกรมประมงกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ มิ.ย. สนพ.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
๑๑ มิ.ย. โครงการ Housing Revolution ของโดมินิกา สร้างบ้านทนต่อสภาพอากาศให้ 10 ครอบครัว
๑๑ มิ.ย. กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๑๑ มิ.ย. เรียนแพทย์ที่ม.อันดับ 1 ในรัสเซีย กับ Kursk State Medical University (KSMU)
๑๑ มิ.ย. สุดยอดกล้องวงจรปิดแบบเลนส์คู่ เพื่อการมองเห็นในเวลากลางคืน
๑๑ มิ.ย. LONGi การันตีคุณภาพผลิตภัณฑ์ หวังช่วยลูกค้าดันสมรรถนะโรงไฟฟ้า PV ตลอดวงจรชีวิต
๑๑ มิ.ย. โรงพยาบาลศิครินทร์ ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่ม ESG Emerging ปี 64
๑๑ มิ.ย. ไทเชฟ เปิดตัวผงปรุงรสรสพริกปีศาจ พร้อมโปรฯ เด็ดกลางปี
๑๑ มิ.ย. Locanation และ QueQ ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสุดแกร่ง ผนึกกำลังร่วมสู้ กู้วิกฤต COVID-19
๑๑ มิ.ย. อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา แม่ทัพเจมาร์ท Book Build ให้กองทุนสถาบันต่างประเทศ ขายบิ๊กล็อต 1.87%