ปูนอินทรี จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพนักงาน สานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 11 ร่วมปรับปรุงพื้นที่ "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี จ.อำนาจเจริญ"

ศุกร์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๓๐

ปูนอินทรี ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่ด้อยโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพนักงาน สานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 11 ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมปรับปรุงพื้นที่ "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี" ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ปูนอินทรี จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพนักงาน สานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 11 ร่วมปรับปรุงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี จ.อำนาจเจริญ

ยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี กล่าวว่า "บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่ชายแดนห่างไกล โครงการโรงเรียนสีเขียว หรือ INSEE Green School จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตามพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ปูนอินทรีของเราได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนห่างไกลผนวกกับการส่งเสริมแนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ "การพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน" "เพื่อให้โครงการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษา เริ่มตั้งแต่การสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเรียน การสอน ห้องสมุด ห้องพยาบาล ที่พักนักเรียนและครู ตลอดจนการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการสนับสนุนให้โรงเรียนสีเขียวเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ ด้านสุขอนามัย เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักศึกษา สื่อมวลชน และพนักงานของบริษัทฯ"

ในช่วงปี 2562-2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สร้างสถานศึกษาขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง ณ บ้านห้วยกระแสน ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระที่บริษัท ฯ ก่อตั้งมาครบ 50 ปี จึงให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูน อินทรี 50 ปี" ประกอบด้วย อาคารเรียน 2 หลัง ห้องน้ำ และ ห้องสมุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ครู-นักเรียน และอุปกรณ์ในโรงอาหาร จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ งบประมาณจัดทำห้องสมุด จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD และในปีนี้ ทางปูนอินทรี ได้จัดค่ายพนักงานอาสาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและพันธมิตรโครงการจัดกิจกรรมรวม 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. ปรับปรุงโรงอาหาร ด้วยการเทพื้นซีเมนต์ในโรงอาหารที่จากเดิมเป็นดิน เพื่อป้องกันการลื่นเมื่อฝนตก
  2. ก่ออิฐบล๊อคด้านหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลัง ความยาว 60 เมตร เพื่อใช้ปลูกไม้พื้นถิ่น และผัก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวคิดแนวของ Green School
  3. สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของเด็กนักเรียน

โครงการโรงเรียนสีเขียวนี้ จึงมิใช่แค่เพียงสร้างโรงเรียนหรือเพียงตัวอาคาร แต่ยังเป็นโครงการที่สร้าง "โอกาส" ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการศึกษา รวมถึงชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 11 ปีของโครงการ ได้สร้างอาคารต่าง ๆ ให้กับ 27 โรงเรียน และสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน โดยมีเด็ก ๆ และชุมชนกว่า 50,000 คน ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนเช่นนี้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ มิ.ย. ชาเม่ ครึ่งปีแรกกวาด 4 รางวัลระดับประเทศ
๐๒ มิ.ย. สุดยอดนิสิต BCA คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 มาครอง บนเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับภูมิภาค
๐๒ มิ.ย. วว./สวทช. มอบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Renewable Energy Technologies and Knowledge Transfer for Strengthening and achieving ASEAN's Sustainable Development
๐๒ มิ.ย. UCC จัดงาน CHAMPION BARISTA ที่ UCC COFFEE ROASTERY
๐๒ มิ.ย. พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการบรรยายพิเศษ เครื่องแต่งกายประติมากรรมอินเดีย ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในพื้นที่เอเชียอาคเนย์
๐๒ มิ.ย. วิศวะมหิดล จัดเวิร์กชอป การประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณชีวการแพทย์ (Biomedical Signals Processing and Analysis) สมัครวันนี้ - 19 มิ.ย.
๐๒ มิ.ย. เคหะสุขประชา จับมือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านเช่า พร้อมส่งเสริมอาชีพ ในโครงการ ร้อยเรียงความดี
๐๒ มิ.ย. LINE รังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษ มอบรางวัลแบรนด์ผู้สร้างสรรค์ผลงานการตลาดยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน LINE Thailand Awards
๐๒ มิ.ย. แอ็กซอลตา ร่วมกิจกรรมแรลลี่การกุศล จัดโดย สมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
๐๒ มิ.ย. โรงพยาบาลพระรามเก้า เปิดตัว 9Care Application มิติใหม่การดูแลสุขภาพ รองรับ Decentralized Healthcare Services