ม.ร.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.ร.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่มีความหมาย และมีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศแล้วว่า แนวทางที่พระองค์นำมาใช้ทำให้ประชาชนชาวไทยหลุดพ้นจากความยากจน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิต ปวงประชาให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความกินดีอยู่ดี ร่มเย็น มั่นคง สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการทุกประการ

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเคารพธงชาติ และบริการตรวจสุขภาพ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" อีกทั้ง ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อประชาชนเปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดิน และจิตใจของพสกนิกร ให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่างๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพันไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,761 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิต ด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการทำหน้าที่ บนหลักการ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ นับเป็นแนวทางสำคัญที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เสมอมา แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดมา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติ บ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สืบไป

จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพวงมาลัยเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้นได้เปิดการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชน โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒:๑๔ ผื่นแพ้แดด : ภัยผิวหนังที่พบบ่อยในหน้าร้อน
๑๒:๒๙ ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว โรงแรมในเครือเอ็ม บี เค 7 แห่ง พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มั่นใจตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว
๑๒:๕๗ แอสเซทไวส์ จับมือ ทาคาระ เลเบ็น พันธมิตรยักษ์อสังหาฯ ญี่ปุ่น ร่วมลงทุนต่อโปรเจ็กต์ที่ 4 โมดิซ วอลท์ เกษตร - ศรีปทุม มูลค่ากว่า 2,200
๑๒:๑๒ ส่องลุค 5 สาวคนดัง กับทรงผมสุดปังจากผลิตภัณฑ์ คริสทาไลซิ่ง สูตรใหม่สุดพรีเมียม ในงาน CRYSTALLIZING RADIANCE FOR
๑๑:๕๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ รุ่นที่
๑๑:๓๓ FM จัดงาน Analyst Meeting เตรียมเสนอขาย IPO จำนวน 376 ล้านหุ้น
๑๑:๒๘ ซีพีเอฟ ไว้วางใจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ร่วมมือเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการผลิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑:๔๓ Automotive Summit 2024 มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน
๑๑:๐๔ รายงานความยั่งยืนประจำปีของ SolarEdge ชี้ปริมาณ CO2e ที่ลดลง 40 ล้านตันต่อปี ผ่านการใช้โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์
๑๑:๒๒ วิศวะมหิดล ประกาศความสำเร็จ Mahidol Engineering Maker Expo 2024