บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาล

ศุกร์ ๑๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๐
  • บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 600,000 บาทแก่นักกำหนดอาหารและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาการรักษาด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยผู้ใหญ่กว่า 25 ทุนทั่วประเทศ
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาล

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันภาวะทุพโภชนาการและให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้ได้รับการดูแลด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในโรงพยาบาล รวมทั้งได้รับคำแนะนำด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่ถูกต้องก่อนกลับบ้าน

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ภาวะทุพโภชนาการถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล" บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านโภชนาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักกำหนดอาหารฯ ด้านวิชาการและงานวิจัยด้วยดีตลอดมา เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสมาคมฯ คือการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) แก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อส่งต่อโครงการการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 25 ทุนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมวิชาชีพและให้ทีมสหสาขาวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะโภชนาการ มีกระบวนการรักษา ดูแลติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสมตามที่แพทย์และทีมโภชนบำบัดกำหนด ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น

ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ในสถานพยาบาล ความชุกของภาวะทุพโภชนาการพบในประชากรทั่วไปโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 15-20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมักจะเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงทั่วร่างกายมักพบในผู้สูงอายุ หรือชื่อทางการแพทย์ คือ 'Sarcopenia' อันจะส่งผลต่อการสูญเสียความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดภาวะนี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น เพิ่มอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มอัตราการตาย และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่าครึ่งประสบภาวะ ทุพโภชนาการ ดังนั้น การได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อต่อสู้ กับภาวะถดถอยต่างๆ ในระยะการพักฟื้น

นายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของแอ๊บบอต ประเทศไทย กล่าวว่า "ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดร่วมกับพันธมิตรจะช่วยสนับสนุนข้อมูลความรู้และเครื่องมือแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลด้านโภชนาการ หรือ Nutrition Care Process (NCP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการฟื้นตัวของผู้ป่วย และลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อทุนให้แก่สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนองค์กรและสถานพยาบาลในการยกระดับ แนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งแอ๊บบอตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการยกระดับคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย" โดยแอ๊บบอตได้จัดทำการศึกษาเพื่อการดูแลโภชนาการสำหรับสถานพยาบาลสามารถคลิกดูได้ที่นี่ https://abbottnutrition.com/clinical-studies/malnutrition

เกี่ยวกับ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานผู้ทำหน้าที่รับรองนักกำหนดอาหารในระดับวิชาชีพของประเทศไทย นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลในด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารให้แก่นักกำหนดอาหาร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมุ่งรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ งานโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับนักกำหนดอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านโภชนาการ โภชนบำบัด และการกำหนดอาหารกับเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ แอ๊บบอต
แอ๊บบอต คือหนึ่งในบริษัททางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกช่วงวัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากการรวมโภชนศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั้ง ยา อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารกและเด็ก และเครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันแอ๊บบอตมีพนักงานกว่า 103,000 คน มีคณะนักวิทยาศาสตร์ ด้านโภชนาการ แพทย์ และวิศวกรกว่า 650 คน ประจำการ ณ ศูนย์การวิจัยและพัฒนาทั้ง 5 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ แอ๊บบอตได้จัดทำการค้นคว้าวิจัยกว่า 600 ฉบับ และอีกกว่า 500 ฉบับด้านโภชนาการ ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า 160 ประเทศทั่วโลก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของแอ๊บบอตได้ที่ www.abbott.co.th, Facebook ที่แฟนเพจ Abbott Nutrition Care, Twitter @AbbottNews และ @AbbottGlobal.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๑ เชนการ์ด สร้างสุขอนามัยน้องหมาน้องแมว ผ่านแคมเปญ Like Share Donation คุณได้บุญน้องได้ใช้ ส่งมอบผลิตภัณฑ์กับมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์กว่า 300,000
๑๔:๐๐ SUPER เล็งจับมือพันธมิตรรายใหม่
๑๓:๐๓ อาร์เอส กรุ๊ป จัดโครงสร้างกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซใหม่ RS LiveWell สำหรับผู้คน และ RS pet all เพื่อสัตว์เลี้ยง เติบโตแรงแบบคู่ขนาน มั่นใจไตรมาส 3
๑๓:๑๐ โครงการ อีเอสอาร์ เอเชีย แหลมฉบัง ประเดิมผู้เช่ารายแรก
๑๓:๕๐ พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ เขตประเวศ พร้อมพาชมพื้นที่ขยายการให้บริการ จุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)
๑๓:๔๖ ข้าวมาบุญครอง แสดงความยินดี ครบรอบ 25 ปี เย็นตาโฟเครื่องทรง อ.มัลลิการ์
๑๓:๔๗ กรุงไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ยืนหยัดดูแลลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
๑๓:๔๗ พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมพาชมตลาดเสรีมาร์เก็ต และจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service)
๑๓:๕๗ PwC ประเทศไทย ร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2023
๑๓:๕๕ เขตหนองแขมกวดขันวินรถ จยย.ปากซอยจินดาเวช ไม่จอดกีดขวางทางเท้า-ป้ายหยุดรถโดยสาร กำชับปฏิบัติตามกฎระเบียบ