ปรส.จำหน่ายสินทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนฯครั้งที่ 13

พฤหัส ๑๓ สิงหาคม ๑๙๙๘ ๑๓:๓๙
กรุงเทพ--13 ส.ค.--ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดยหน่วยประสานงาน
ด้านการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก (Asset Disposition Coordination
Unit: ADCU) จะนำสินทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
สถาบันการเงินที่ไม่อาจฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้ จำนวน 56 ราย ออกจำหน่าย
เป็นครั้งที่ 13 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หุ้นสามัญ จำนวน % ของทุน
ของบริษัท (หุ้น) จด
ทะเบียน
1.กรุงไทยอสังหาริมทรัพย์ บมจ. 1,550,000 4.43
2.เกรทเลทพรอพเพอร์ตี้ บจ. 2,000,000 4.99
3.จี เอฟ-ไบรลีย์ บจ. 1,980 9.90
4.เจเนอรัล อีซูซุ ระยอง บจ. 80,000 10.00
5.เจเอที ลีสซิ่ง บจ. 900,000 10.00
6.เชียงรายกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ บจ. 80,000 0.80
7.ซันวัลเลย์ บจ. 100,000 10.00
8.ซี.เอ็ม.ที. กรุ๊ป บจ. 40,000 10.00
9.ซี เอ็ม ไอ ซี ดิเวลลอปเมนท์ บจ. 150,000 10.00
10.ซี เอ็ม ไอ ซี ลิสซิ่ง บจ. 60,000 10.00
11.ซีดีไอ บจ. 5,002,660 10.01
12.ไดเรคมาร์เกตติ้งเซอร์วิส บมจ. 400,000 5.00
13.ไทย-ยูโร พับลิชชิ่ง บจ. 100,000 10.00
14.ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ บจ. 272 0.01
15.ไทยแสตนดาร์ด โซลูชั่น บจ. 24,000 10.00
16.ธนมิตร แฟคตอริ่ง บจ. 360,000 18.00
17.บ้านชายทะเล บจ. 10,000 10.00
18.ประกันภัยศรีเมือง บจ. 6,000 0.06
19.โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น บจ. 100,000 10.00
20.ไพฑูรย์โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บจ. 2,424,425 2.42
21.ไพบูลย์ประกันภัย บจ. 51,250 5.13
22.เมล์บ๊อก อีทีซี(ประเทศไทย) บจ. 300,000 10.00
23.ยนตรภัณฑ์ บจ. 600 0.02
24.ยูนิ-มีเดีย บจ. 1,850,000 4.63
25.ริเวอร์สแควร์ บจ. 120,000 0.80
26.ลิฟวิ่งแลนด์ บจ. 2,736,000 9.50
27.ศูนย์การแพทย์ไทย บจ. 2,800,000 5.21
28.สินทรัพย์ประกันภัย บจ. 83,334 0.83
29.สีมาธานี บจ. 2,159,615 8.00
30.อาบาคัส ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) บจ. 12,600 7.00
31.อินดัสเตรียลเวนเจอร์ บจ. 44,378 4.21
32.เอ เอฟ พี เอส บจ. 2,500 4.17
33.เอเชียเทคกรุ๊ป บจ. 1,950,000 5.00
34.เอส จี แลนด์ บจ. 5,400,000 12.00
35.เอสซีที คอมพิวเตอร์ บจ. 50,000 10.00
36.เอสวันแคปปิตอล บจ. 9,000,000 30.00
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องมิใช่บุคคลดังนี้
1. เป็นกรรมการ อนุกรรมการ พนักงานของปรส. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้
แก่ปรส.
2. เป็นกรรมการตามมาตรา 30 ของสถาบันการเงินนั้น
3. เป็นผู้จัดการเฉพาะกิจ หรือที่ปรึกษาเฉพาะกิจของสถาบันการเงินนั้น
หรือ
4. บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการตามมาตรา 30 กำหนด
เงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน ต้องประมูลซื้อทั้ง lot ของบริษัทนั้น ๆ
ที่ปรส. นำออกประมูล
2. ผู้ประมูลมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนเข้าประมูลว่า ตนเป็นผู้ที่สามารถรับ
โอนหลักทรัพย์หรือเงินลงทุน ที่เสนอประมูลได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทั้งปวงของหลัก
ทรัพย์หรือเงินลงทุน
3. ผู้ประมูลต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อบังคับหรือเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์แต่ละบริษัทด้วยตนเอง
4. ปรส.และสถาบันการเงินที่เป็นผู้ขายหลักทรัพย์ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบ
ในการให้ข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูล
5. หลักทรัพย์ที่ไม่มีผู้ประมูลได้ในแต่ละงวด จะถูกนำออกประมูลในงวดต่อไป
หลักเกณฑ์การตัดสินการประมูล
ตัดสินโดยจัดสรรให้กับผู้ที่เสนอซื้อราคาสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวต้องสูงกว่าหรือ
เท่ากับราคาอ้างอิงของปรส. ซึ่งกำหนดโดยคณะอนุกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินประเภท
หลักทรัพย์ และเงินลงทุน
กำหนดเวลายื่นซองประมูล
28 สิงหาคม 2541
ยื่นซองประมูลแก่ปรส. ภายในเวลา 12.00 น. โดยปรส. จะแจ้งผลการ
ประมูลแก่ผู้ชนะการประมูลภายในวันเดียวกัน โดยผู้ยื่นซองประมูลต้องชำระเงินประกัน
จำนวน 10,000 บาทต่อบริษัทที่ผู้ประมูลประสงค์จะประมูล โดยใช้แคชเชียร์เช็ค A/C
payee only สั่งจ่ายในนาม องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน” และระบุชื่อ
พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ด้านหลังเช็ค และผู้ที่ไม่ชนะการประมูลสามารถรับเงิน
ประกันคืนได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. 2541 ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.
3 กันยายน 2541
ลงนามในสัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ชนะการประมูลชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
โดยเงินประกันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าประมูลซื้อหลักทรัพย์
8 กันยายน 2541
รับโอนใบหุ้นจากสถาบันการเงินที่ถือครองหลักทรัพย์นั้น
ผู้สนใจยื่นซองประมูลสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการประมูลและข้อมูลพื้นฐาน
ของแต่ละบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรอง รายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงินย้อนหลังติดต่อกัน 3 ปี
(2538-2540) โดยเสียค่าใช้จ่ายชุดละ 500 บ. ตั้งแต่วันที่ 13-27 ส.ค. 2541 และ
แจ้งมายังปรส. 1 วันก่อนวันรับข้อมูลพื้นฐาน โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณกุลชลี นันทสุขเกษม
หน่วยประสานงานการจำหน่ายทรัพย์สินฯ ปรส.ชั้น 20 อาคารสินธร 3 โทร. 263-2620
ต่อ 625,639 โทรสาร 650-9872 (ประกาศฉบับนี้เป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้นและข้อมูล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำ ผู้ป่วยไต ควร เลือก รับประทานอาหารอย่างไร
๑๗:๑๗ The Cube พลัส พหลโยธิน 56 พร้อมอยู่ ใจกลางความสงบ ใกล้ BTS สายสีเขียว ลดสูงเฟอร์ฯ สวย เริ่ม 1.49 ล้าน*
๑๗:๑๕ ห้ามพลาด! จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่ THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000
๑๗:๐๗ บางบอน พลาสติค กรุ๊ป สู่ นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ รุกตีตลาดโครงการบิ๊กอสังหาฯ ตั้งเป้า ปี 2565 โกยยอดขาย 1,500
๑๗:๓๕ ทีเอ็มบีธนชาต สานต่อคุณค่าพิพิธภัณฑ์ครุฑ เปิดให้ชมเป็นครั้งแรก! 3 มิ.ย. 65 นี้ จุดประกายแหล่งเรียนรู้
๑๗:๒๓ นนท์ ธนนท์ ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ All New Honda LEAD125 ไลฟ์สไตล์ไหน ก็ใช้ชีวิตแบบมินิมอลได้
๑๗:๒๑ เปิดรับสมัครแล้วกับ เวิร์กช็อปชงชาสมุนไพรออนไลน์ โดยอภัยเวลเนส (Personalized Tea Workshop)
๑๗:๕๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๑๔ มจธ. จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ CMD Degree Show 2022 EUREKA! HOORAYKA!
๑๗:๐๔ GO Real-time 4G/5G Tracker ของอิเมอร์สันได้รับเลือกให้เป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2565