FRA: ปรส. ประกาศผลการประมูลหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ รอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543

ศุกร์ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๐ ๑๑:๕๕
กรุงเทพ--18 ก.พ.--ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ประกาศผลการประมูล
หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยทำรายการซื้อขาย
ผ่านกระดานรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันการเงินที่ถูกระงับการ
ดำเนินการ 56 แห่ง นำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจำหน่าย เพื่อเป็นการบังคับชำระหนี้ การ
ประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดยื่นซองเสนอราคาเมื่อเวลา 12:00 น.
ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543
ในการประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้น 5 ราย แบ่งเป็นบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 4 รายและบุคคลธรรมดาที่มีหนังสือให้ความสนับสนุน
จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ / บริษัทหลักทรัพย์จำนวน 1 ราย โดยผู้ประมูลได้เสนอราคา
ประมูลหลักทรัพย์ 7 หลักทรัพย์จากจำนวนหลักทรัพย์ที่นำออกประมูลทั้งหมด 11 หลักทรัพย์
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ปรส. ตัดสินให้ผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย เป็นผู้ชนะ
การประมูล โดยประมูลหลักทรัพย์ในครั้งนี้ได้รวม 2 หลักทรัพย์ คิดเป็นจำนวนเงินประมูล
ทั้งสิ้น 19.3 ล้านบาท ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ชื่อหลักทรัพย์ ชื่อย่อหลักทรัพย์ จำนวนหุ้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้น
ที่ประมูลได้ (หุ้น) ที่ประมูลได้ (บาท)
บางจาก ปิโตเลี่ยม BCP 641,200 8.31
บง.ธนชาติ NFS 1,364,250 10.25
สำหรับหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจำหน่ายในครั้งนี้ ปรส. จะนำออกประมูลอีก
ในการประมูลครั้งต่อ ๆ ไป
สำหรับการประมูลครั้งหน้าจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 ผู้
สนใจสามารถขอรับซองประมูลได้ ณ ที่ทำการ ปรส.ชั้น 12 อาคารสินธร 3 เลขที่ 132
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การประมูลจะกระทำโดยวิธียื่นซองประกวดราคาโดยผู้เข้าประมูลทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ไทย หรือ ต่างประเทศ สามารถเข้าประมูล
โดยตรง หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ประมูล
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแผนกสื่อสาร
และการตลาดของปรส. หมายเลขโทรศัพท์ 263-3345-9 ต่อ 358, 359, 361, 313
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2540 ตามพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เป็น
องค์กรอิสระมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 58
แห่งที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่
26 มิถุนายน และ วันที่ 5 สิงหาคม 2540 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน และ
เจ้าหนี้ที่สุจริต
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ องค์การเพื่อการปฏิรูป
ระบบสถาบันการเงิน ดร. มนตรี เจนวิทย์การ, คุณ ปิยมิตร ยอดเมือง โทร. 263-
3345-9 ต่อ 102, 104--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ