ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกทม. อบรมอาสาสมัครฯ “รักษ์ถิ่นฐาน สืบสานภูมิปัญญา”

อังคาร ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๑ ๑๑:๐๑
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กทม.
ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 ก.พ.44 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย โรหิตศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อโครงการ “รักษ์ถิ่นฐาน สืบสานภูมิปัญญา” โดยมี นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย และ รศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวปราศรัยให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีเขตบางกอกน้อยเป็นเขตสำคัญ เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสายน้ำแห่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของสองฝั่งคลองบางกอกน้อย หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมที่ดี จะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องการท่องเที่ยว สมควรพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก นายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อย และในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและการคลัง สภากรุงเทพมหานคร ได้แปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 มาร่วมจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งช่วยกันบำรุงรักษา และสืบสานสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ไว้ต่อไป
สำหรับการจัดอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จัดอบรมเฉพาะชาวบางกอกน้อย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน กำหนดจัดในวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 18 มี.ค.44 แบ่งการอบรมเป็นภาคทฤษฎี และภาคสนาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้น
ด้านนายชนินทร์ รุ่งแสง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น ส.ก. เขตบางกอกน้อย รวมทั้งเป็นผู้ที่เกิดและใช้ชีวิตในพื้นที่เขตบางกอกน้อย จึงต้องทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ให้มากที่สุด อีกทั้งตระหนักดีว่าการท่องเที่ยวมีประโยชน์ในภาพรวมทางเศรษฐกิจ ทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานหรือผู้เป็นเจ้าของถิ่นฐาน ต้องร่วมกันรับผิดชอบและช่วยกันดูแลต่อไป
นายชนินทร์ กล่าวต่อไปว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอีกประการหนึ่งที่ต้องเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบ ตนในฐานะสมาชิกสภากทม. และในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและการคลัง สภากรุงเทพมหานคร ด้วย ได้พยายามติดตามในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาการทำงานของ กทม. ให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้ติดตาม และผลักดัน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการที่จะทำให้บทบาทในเรื่องการท่องเที่ยวของกทม.ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในแง่โครงสร้างและงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณนั้น การอบรมอาสาสมัครต้อนรับนักท่องเที่ยวตามโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดยการใช้งบฯที่อยู่ในความดูแลของสมาชิกสภากทม. คืองบฯ แปรญัตติ เข้ามาสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องงบประมาณ อย่างไรก็ดี ต่อไปงบประมาณที่จะมาดำเนินการโครงการท่องเที่ยวจะต้องเป็นงบฯ ประจำปี และเป็นงบฯ จากนโยบายของกทม. ซึ่งตรงนี้เป็นภาระหน้าที่ที่สภากทม. ต้องหารือกับฝ่ายบริหารต่อไปเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเรื่องการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากการส่งเสริมสนับสนุนโครงการดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการการเศรษฐกิจและการคลัง สภากทม. ยังได้ติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยพยายามเสาะแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งการดำเนินงานได้มีการประสานกับศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กทม. และประชาชนในพื้นที่ โดยจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ