ปรส.ประมูลขายทรัพย์สิน-หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ครั้งที่ 24

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๐๐๐ ๐๙:๓๗
กรุงเทพ--19 ม.ค.--ปรส.
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) โดยหน่วย
ประสานงานด้านการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก (Asset Disposition
Coordination Unit : ADCU) จะดำเนินการประมูลขายทรัพย์สินประเภทหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของสถาบันการเงินที่ไม่อาจ
ฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้จำนวน 56 ราย ครั้งที่ 24 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ผู้ลงทุน : บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลไทยและต่างประเทศ โดยผู้
สนใจสามารถติดต่อผ่านบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker)
จำนวน 27 ราย ตามรายชื่อของตลาดหลักทรัพย์
ผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล : บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลไทย และ
ต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
1.เป็นกรรมการ อนุกรรมการ พนักงานของ ปรส.รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน
ให้แก่ ปรส.
2.เป็นกรรมการตามมาตรา 30 ของสถาบันการเงินนั้น
3.เป็นผู้จัดการเฉพาะกิจหรือที่ปรึกษาเฉพาะกิจของสถาบันการเงินนั้น
4.เป็นผู้จัดการขาย หรือบุคคลอื่น ที่ประธานกรรมการตามมาตรา 30
กำหนด
หลักทรัพย์ที่จะทำการประมูล
กลุ่ม ชื่อหลักทรัพย์ จำนวน Lot จำนวนหุ้นต่อ Lot จำนวนหุ้นทั้งหมด
กลุ่มที่ 1 HIPRO 2 136,800 273,600
กลุ่มที่ 1 IHG 1 205,000 205,000
กลุ่มที่ 1 NSI 2 126,735 253,470
กลุ่มที่ 2 TYONG - - 15,377,551
เงื่อนไขการประมูล : การเสนอราคาซื้อในการประมูล มีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1: ผู้ลงทุนสามารถแจ้งความจำนงทั้ง Lot หรือในกรณีที่สนใจ
ซื้อหุ้นเพียงบางส่วน ทาง Broker จะเป็นผู้รวบรวมให้เต็ม Lot
กลุ่มที่ 2:
1) ผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุด จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เป็น
ลำดับแรกและผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่าจะได้รับจัดสรรในลำดับต่อไป ในกรณีที่มีผู้เสนอ
ราคาเท่ากันในจำนวนที่จะขาย ผู้เสนอราคาก่อนจะได้รับการจัดสรรก่อน (First
Come - First Serve)
2) ผู้เสนอซื้อจะต้องเสนอซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่ำ เป็นจำนวน
1,000,000 หุ้น และทวีคูณของ 100,000 หุ้น หรือทั้งจำนวน
วิธีการประมูล : ผู้ลงทุนแจ้งความจำนงผ่าน Broker ที่ได้รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย Broker จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อหุ้น
และจำนวนหุ้นที่ผู้ลงทุนต้องการประมูล เพื่อกรอกใส่ในแบบฟอร์มการประมูล (ชื่อผู้
ประมูลในแบบฟอร์มต้องเป็นชื่อของ Broker) และ Broker จะเป็นตัวแทนผู้ลง
ทุนยื่นซองประมูลต่อ ปรส. ภายในเวลาที่กำหนด "ห้ามส่งทางโทรสาร" และ
ผู้ประมูลได้จะต้องทำรายการซื้อหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot Trading) กับ
บงล.กรุงไทยธนกิจ (มหาชน) ตามวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำ
การถัดจากวันประมูล
หลักเกณฑ์การตัดสินการประมูล: ตัดสินโดยจัดสรรให้กับผู้ที่เสนอราคา
ซื้อเท่ากับ หรือสูงกว่าราคาอ้างอิงของ ปรส. ซึ่งกำหนดโดยคณะอนุกรรมการ
จำหน่ายทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์และเงินลงทุน โดยผู้ที่เสนอราคาซื้อสูงสุดจะได้
รับการจัดสรรก่อน ในกรณีที่มีผู้เสนอซื้อเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่ ปรส.
สงวนสิทธิ์ในการจัดสรร
ขั้นตอน และกำหนดเวลาการประมูล :
วันที่ 17 - 27 มกราคม 2543 : Broker ติดต่อรับแบบฟอร์มการ
ประมูล ได้ระหว่างเวลา 9.30 น. - 17.00 น.
วันที่ 28 มกราคม 2543 : Broker ยื่นซองประมูลภายในเวลา
14.00 น. และ ปรส. จะแจ้งผลการประมูลภายในเวลา 17.00 น.
ติดต่อรับและยื่นซองประมูลได้ที่ : คุณพรอุมา เทวาหุดี หน่วยประสาน
งานด้านการจำหน่ายทรัพย์สินที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก (ADCU) ชั้น 20 อาคารสินธร
ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 263-3345-9 ต่อ
641--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๙ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำ ผู้ป่วยไต ควร เลือก รับประทานอาหารอย่างไร
๑๗:๑๗ The Cube พลัส พหลโยธิน 56 พร้อมอยู่ ใจกลางความสงบ ใกล้ BTS สายสีเขียว ลดสูงเฟอร์ฯ สวย เริ่ม 1.49 ล้าน*
๑๗:๑๕ ห้ามพลาด! จุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่ THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 มหกรรมแสดงสินค้าอาหารระดับโลก 24-28 พ.ค.นี้ ที่เมืองทองธานี คาดสร้างมูลค่าการค้าให้ประเทศกว่า 10,000
๑๗:๐๗ บางบอน พลาสติค กรุ๊ป สู่ นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ รุกตีตลาดโครงการบิ๊กอสังหาฯ ตั้งเป้า ปี 2565 โกยยอดขาย 1,500
๑๗:๓๕ ทีเอ็มบีธนชาต สานต่อคุณค่าพิพิธภัณฑ์ครุฑ เปิดให้ชมเป็นครั้งแรก! 3 มิ.ย. 65 นี้ จุดประกายแหล่งเรียนรู้
๑๗:๒๓ นนท์ ธนนท์ ชวนคุณเปิดประสบการณ์ใหม่ กับ All New Honda LEAD125 ไลฟ์สไตล์ไหน ก็ใช้ชีวิตแบบมินิมอลได้
๑๗:๒๑ เปิดรับสมัครแล้วกับ เวิร์กช็อปชงชาสมุนไพรออนไลน์ โดยอภัยเวลเนส (Personalized Tea Workshop)
๑๗:๕๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๗:๑๔ มจธ. จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ CMD Degree Show 2022 EUREKA! HOORAYKA!
๑๗:๐๔ GO Real-time 4G/5G Tracker ของอิเมอร์สันได้รับเลือกให้เป็นนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2565