บริษัทไทยคาดภาพรวมการค้าสดใสและความต้องการสินเชื่อการค้าต่างประเทศขยายตัว

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 26, 2018 11:22
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--ธนาคารเอชเอสบีซี

ผลสำรวจล่าสุดของเอชเอสบีซี เผยไทยติด 1 ใน 3 ตลาดแรกที่มองภาพรวมการค้าเชิงบวกที่สุด

อุปสงค์ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกที่ผลักดันให้การค้าขยายตัว

ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยท้าทายที่สุดในการเข้าถึงสินเชื่อการค้าต่างประเทศ

รายงานผลสำรวจล่าสุดเรื่อง 'Navigator: Now, next and how for business' ของธนาคารเอชเอสบีซี ระบุว่า ธุรกิจในประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อโอกาสการขยายตัวของการค้าในอนาคต และคาดว่าความต้องการสินเชื่อธุรกิจเพื่อการค้าต่างประเทศ รวมถึงการเข้าถึงสินเชื่อการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่ธุรกิจไทยมีความกังวลมากที่สุดในการเข้าถึงสินเชื่อการค้าต่างประเทศ

ผลการสำรวจบริษัทไทย 200 แห่ง พบว่า ธุรกิจในไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) มีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศ และคาดว่าปริมาณการค้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดทั่วโลก (ร้อยละ 77) โดยในบรรดาตลาดที่ทำการสำรวจทั้งหมด ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 3 ตลาดแรกที่มีมุมมองเชิงบวกที่สุดต่อภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ รองจากบังคลาเทศและอินเดีย

การที่ธุรกิจไทยมีความเชื่อมั่นต่อโอกาสการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ผู้บริโภค (ร้อยละ 33) สภาพเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวย (ร้อยละ 31) และแรงงานฝีมือที่สามารถหาได้ (ร้อยละ 25) ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของการค้า

ปัจจุบัน จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย (ร้อยละ 39) รองลงมา คือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 25) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 16) โดยบริษัทไทยยังคงมุ่งหวังที่จะพัฒนาโอกาสทางการค้ากับคู่ค้าญี่ปุ่นและจีน แต่ก็ให้ความสนใจที่จะขยายโอกาสทางการค้ากับเมียนมาและสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

ผลการสำรวจยังพบว่า กว่า 3 ใน 4 ของธุรกิจไทย (ร้อยละ 86) คาดว่าความต้องการสินเชื่อธุรกิจเพื่อการค้าต่างประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 88) คาดว่าการเข้าถึงสินเชื่อการค้าต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการค้าที่คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจไทยมองว่าความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ร้อยละ 34) เป็นปัจจัยท้าทายที่สุดในการเข้าถึงสินเชื่อการค้าต่างประเทศ ขณะที่มองว่าต้นทุนธุรกรรมที่สูง (ร้อยละ 24) เป็นปัจจัยท้าทายที่ส่งผลรุนแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบรรดาตลาดอื่น ๆ ในเอเชีย แปซิฟิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 37

ส่วนผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ พบว่า นโยบายที่กำหนดออกมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระดับภูมิภาคให้แน่นแฟ้นขึ้น อาทิ นโยบาย Belt and Road Initiatives ของจีน และกลยุทธ์ ASEAN 2025 ธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ ระบุว่านโยบายเหล่านี้ส่งผลบวกต่อธุรกิจระหว่างประเทศ และมองว่าข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN และข้อตกลงการค้าเสรีในเอเชียใต้ (SAFTA) จะช่วยส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า "เรามองภาพรวมการค้ามีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ และบริษัทไทยจะได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศจากการที่อุปสงค์ผู้บริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้น และสภาพเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ในฐานะธนาคารชั้นนำด้านการค้าระหว่างประเทศ เอชเอสบีซีมีความพร้อมและศักยภาพอย่างเต็มที่ที่จะมอบบริการสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า (Supply Chain Financing) และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจระหว่างประเทศแก่ลูกค้า"

การสำรวจครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท Kantar TNS ในนามของธนาคารเอชเอสบีซี โดยได้รวบรวมผลสำรวจจากการตอบกลับของผู้มีอำนาจตัดสินใจกว่า 6,000 คนในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ทั่วทุกภาคอุตสาหกรรมใน 26 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจซึ่งจัดทำโดย Oxford Economics ในนามของธนาคารเอชเอสบีซี ได้สนับสนุนความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 มูลค่าการค้าทั่วโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7 (ภาคสินค้าและบริการรวมกัน)

HSBC Navigator: Now, next and how for business

HSBC Navigator เป็นรายงานที่นำเสนอข้อมูลการค้าและความเชื่อมั่นทางธุรกิจทั่วโลกที่รอบด้านและครอบคลุมที่สุด ซึ่งรวมเอาการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของการค้าแบบทวิภาคีระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการใน 25 ประเทศ (โดย Oxford Economics) และการสำรวจบรรยากาศการทำธุรกิจและความคาดหวังต่อกิจกรรมทางการค้าและการเติบโตของธุรกิจทั่วโลกใน 26 ประเทศ (โดย Kantar TNS) เข้าไว้ด้วยกัน

รายงานหัวข้อ Navigator ของเอชเอสบีซี เอื้อให้ธุรกิจได้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าใหม่ ๆ และช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี

กว่า 150 ปีแล้วที่เอชเอสบีซีได้ดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และเชื่อมโยงให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจ ปัจจุบัน ธุรกิจพาณิชย์ธนกิจของธนาคารเอชเอสบีซี ให้บริการลูกค้าราว 1.7 ล้านคนใน 54 ประเทศ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่มุ่งเติบโตในประเทศเป็นหลักไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินกิจการข้ามประเทศ เอชเอสบีซีพร้อมมอบเครื่องมือทางการเงินและความชำนาญไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สินเชื่อเพื่อการค้า หรือบริการจัดการด้านการเงินและบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้ จุดแข็งสำคัญที่สุดของกลุ่มเอชเอสบีซี นั่นคือ เราพร้อมช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายสาขาทั่วโลกที่ครอบคลุมเกือบร้อยละ 90 ของกระแสการค้าและเงินทุนของโลก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-network/commercial-banking

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอชเอสบีซี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลุ่มเอชเอสบีซีให้บริการลูกค้าทั่วโลกด้วยเครือข่ายสาขาประมาณ 3,900 แห่งใน 67 ประเทศและเขตปกครองทั้งในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เอชเอสบีซี เป็นสถาบันผู้ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีสินทรัพย์รวม 2,522 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)


Latest Press Release

Stenn ขยายโครงการสินเชื่อการค้าเป็น 500 ล้านดอลลาร์ หลังได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนรายใหม่

Stenn บริษัทฟินเทคด้านสินเชื่อการค้าออนไลน์ ได้รับเงินทุนจาก Barclays Bank, Coface SA และ Crayhill Capital Management LP ในการระดมทุนรอบล่าสุด ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการขยายโครงการสินเชื่อการค้า Stenn Assets Funding...

'SBITO’ ผนึก 'Blue Card’ มอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าสมาชิก Blue Card รับคะแนนสะสมทันทีเมื่อเปิดพอร์ตลงทุนกับ SBITO

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ หรือ SBITO ผู้นำในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ผู้นำในด้านธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก...

โอกาสสุดท้าย!! ซื้อสลาก ธอส. ชุดพิมานมาศ ก่อน 15 มิ.ย. 63 ได้ดอกเบี้ย 1.00%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ชวนลูกค้าประชาชนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนดีจากการออมพร้อมกับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมาซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดพิมานมาศ หน่วยละ 50,000 บาท หมวดละ 100,000 หน่วย สำหรับ ผู้ที่ซื้อสลากภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เมื่อฝากครบ 3 ปี...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอนำส่งข่าวสั้น “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี 2 หลักสูตร รู้แล้ว…รอด! สู้วิกฤต ด้วยเทคนิคบริหารเงิน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนผู้ลงทุนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ 2 หลักสูตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตร “เงินทองต้องวางแผน” ในวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 63 เวลา 10:00-12:00 น. โดย ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์...

RAZER แบรนด์ไลฟ์สไตล์เกมมิ่งระดับโลกแต่งตั้ง ซินเน็คฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ตั้งเป้าอันดับหนึ่งมาร์เก็ตแชร์อุปกรณ์เกมมิ่งในไทย

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท RAZER แบรนด์ไลฟ์สไตล์เกมมิ่งชั้นนำระดับโลก...

Related Topics