สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลที่ชาวโซเชียลเขียนภาษาไทยผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday July 31, 2017 15:08
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า "5 เหตุผลที่ชาวโซเชียลเขียนภาษาไทยผิด" คือ 1.เขียนได้ง่ายกว่าการเขียนตามหลักภาษาที่ถูกต้อง 2.ช่วยให้สื่อสารได้เร็ว 3.ลดความเป็นทางการในการสื่อสาร 4. ใช้ตามผู้อื่นคิด และ 5.เป็นการเข้ากับยุคสมัย

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" สำรวจระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,197 คน

ปัจจุบันการเขียนข้อความสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จัดเป็นกิจกรรมพื้นฐานสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยทั้งกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน หรือแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ประกอบกับผู้คนในปัจจุบันต้องการความรวดเร็วในการสื่อสาร ด้วยเหตุดังกล่าวผู้คนในปัจจุบันจึงนิยมเขียนข้อความสื่อสารกันผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์กันมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่พบเห็นกันโดยทั่วไปในการเขียนข้อความสื่อสารกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การใช้ภาษาไทยผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้อง ทั้งการใช้ตัวสะกดพยัญชนะผิด การใช้รูปวรรณยุกต์หรือรูปสระผิด เป็นต้น

โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เคยปรารภและแสดงความห่วงใยถึงการเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับนักวิชาการทางด้านภาษาหรือผู้คนทั่วไปได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ขณะเดียวกันมีผู้คนในสังคมอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่าถือเป็นวิวัฒนาการทางภาษาอย่างหนึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัย ดังนั้น เนื่องในโอกาสใกล้วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการภาษาไทยของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2505

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้ภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.63 เพศชายร้อยละ 49.37 อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้

ในด้านการพบเห็นการเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องนั้น กลุ่มตัวอย่างถึงเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.19 ยอมรับว่าตนเองเคยพบเห็นผู้ที่เขียนข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องเป็นประจำ

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 25.81 ระบุว่าเคยพบเห็นบ้างเป็นบางครั้ง โดยกลุ่มตัวอย่างพบเห็นการเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในส่วนที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับ คือ การใช้ตัวสะกดพยัญชนะผิดคิดเป็นร้อยละ 81.79 การใช้รูปสระผิดคิดเป็นร้อยละ 79.62 และการใช้รูปวรรณยุกต์ผิดคิดเป็นร้อยละ 76.94

ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกรำคาญใจเป็นอันดับแรกเมื่อพบเห็นการเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.62 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.12 และร้อยละ 10.44 รู้สึกเครียด/ปวดหัวเป็นอันดับแรกและรู้สึกโกรธ/โมโหเป็นอันดับแรกตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 6.02 มีความรู้สึกอื่นๆ โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.8 รู้สึกเฉยๆ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 67.92 มีความคิดเห็นว่าการเขียนข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องส่วนมากเกิดจากความตั้งใจ

ในด้านพฤติกรรมการเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.85 ยอมรับว่าตนเองเคยเขียนข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องเป็นประจำ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 21.85 ระบุว่าเคยเขียนผิดบ้างเป็นบางครั้ง อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.23 ยอมรับว่าตนเองไม่เคยกลับมาแก้ไขข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เขียนผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องเลย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.57 ระบุว่าตนเองกลับมาแก้ไขบ้างเป็นบางครั้ง โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 13.2 ระบุว่าตนเองกลับมาแก้ไขทุกครั้ง

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้คนเขียนภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องมากที่สุด 5 อันดับได้แก่ เขียนได้ง่ายกว่าการเขียนตามหลักภาษาที่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 82.79 ช่วยให้สื่อสารได้เร็วคิดเป็นร้อยละ 80.53 ลดความเป็นทางการในการสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 76.69 ใช้ตามผู้อื่นคิดเป็นร้อยละ 72.43 และเป็นการเข้ากับยุคสมัยคิดเป็นร้อยละ 70.93

ในด้านความคิดเห็นต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.48 มีความคิดเห็นว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นส่งผลทำให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเขียนภาษาไทยผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องมากกว่าในอดีต ขณะที่ร้อยละ 59.32 มีความคิดเห็นว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีส่วนทำให้ผู้คนลดความเอาใจใส่ในการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องลงไป

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.82 มีความคิดเห็นว่าการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีส่วนช่วยให้ผู้คนสามารถเรียนรู้การเขียนภาษาไทยที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต และกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.64 มีความคิดเห็นว่าการเขียนข้อความภาษาไทยบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผิดไปจากหลักภาษาที่ถูกต้องส่งผลให้เกิดวิวัฒนาการในการใช้ภาษาไทยขึ้นได้ เช่น การเกิดคำใหม่ในภาษา


Latest Press Release

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และบริการด้านอุตสาหกรรมครั้งที่ 18

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และบริการด้านอุตสาหกรรมครั้งที่ 18 เป็นงานแสดงสินค้าสมบูรณ์แบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีความต้องการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องจักรกล...

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 11

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 11 เตรียมพบผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องผลิตขนม อุปกรณ์เบเกอรี่ เครื่องครัว...

คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Getting Start with OpenCV for Image Processing

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย พนักงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน Image Processing เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Getting Start with OpenCV for Image...

ภูมิสยามฯ ร่วมสานฝันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 1

บริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐาน มอก. เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมันจัดทำโครงการ "ภูมิสยามร่วมสานฝันสู่ความสำเร็จ"ครั้งที่ 1...

พาราไดซ์ พาร์ค ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย เปิดพื้นที่แสดงงาน หัตถศิลป์ ถิ่นสยาม

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ธุรกิจศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เปิดพื้นที่ชวนทุกคนมาเที่ยว ชิม ช้อป สินค้าศิลปหัตถกรรมในงาน "หัตถศิลป์ ถิ่นสยาม" ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซา ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค...

Related Topics