สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 26, 2019 15:18
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมสร้างมาตรฐาน 5 อาชีพใหม่ ในปี 2563 เพื่อรองรับการทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน EEC หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 สคช.เน้นการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและมีเป้าหมายชัดเจน โดยในปี 2564 จะมุ่งสู่การพัฒนาคนใน 500 อาชีพให้มีสมรรถนะเทียบเคียงต่างประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ทางสถาบันฯจำเป็นต้องมีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทำ รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มีการทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สคช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (Stakeholder Engagement) อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพและหน่วยงานภาครัฐที่กำลังดูแล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ สคช.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2563 ว่าให้การสนับสนุน หรือควรมีการนำเสนอสาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่ และมาตรฐานอาชีพที่จะจัดทำขึ้นในปี 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าควรชะลอหรือดำเนินต่อไป ซึ่ง สคช.จะนำเสียงสะท้อนที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญมาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสให้กับกำลังคนในสาขาต่างๆ ต่อไป

สำหรับแผนการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำมาตรฐาน 5 สาขาวิชาชีพ/ อาชีพใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักจิตวิทยา สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าและสาขาวิชาชีพ/อาชีพในแผนที่มาจากการเสนอเพิ่มเติม ที่เสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 2. สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2 3. สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 4. สาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 5. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพเลขานุการ 6. อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ 7. อาชีพช่างซ่อมเรือยอช 8. อาชีพนักจัดการห้องปราศจากเชื้อ 9. อาชีพบุคลากรในเรือสำราญ 10. อาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 11. อาชีพช่างทำความสะอาดกระจกอาคารสูง 12. อาชีพนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 13. อาชีพนักจัดการนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและปรับระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในมาตรฐานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จจำนวน 200 อาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อไปทำงานในตลาดต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคช.ได้จัดทำคุณวุฒวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะที่จัดทำแล้วเสร็จ 52 สาขาวิชาชีพ มีองค์กรรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 230 องค์กร และมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 50,000 คน


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics