สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday June 26, 2019 15:18
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นวางแผนการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เตรียมสร้างมาตรฐาน 5 อาชีพใหม่ ในปี 2563 เพื่อรองรับการทำงานในต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดงาน EEC หรือรองรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 สคช.เน้นการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนและมีเป้าหมายชัดเจน โดยในปี 2564 จะมุ่งสู่การพัฒนาคนใน 500 อาชีพให้มีสมรรถนะเทียบเคียงต่างประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ทางสถาบันฯจำเป็นต้องมีการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพว่ากลุ่มสาขาอาชีพใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดทำ รวมถึงสาขาอาชีพเดิมที่จะได้มีการทบทวนและต่อยอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

สคช.จึงได้เปิดเวทีสัมมนา ภายใต้หัวข้อ "Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ (Stakeholder Engagement) อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพและหน่วยงานภาครัฐที่กำลังดูแล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ สคช.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2563 ว่าให้การสนับสนุน หรือควรมีการนำเสนอสาขาวิชาชีพ/อาชีพใหม่ และมาตรฐานอาชีพที่จะจัดทำขึ้นในปี 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็นว่าควรชะลอหรือดำเนินต่อไป ซึ่ง สคช.จะนำเสียงสะท้อนที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญมาพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนงานการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสให้กับกำลังคนในสาขาต่างๆ ต่อไป

สำหรับแผนการจัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทำมาตรฐาน 5 สาขาวิชาชีพ/ อาชีพใหม่ ได้แก่ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพนักจิตวิทยา สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าและสาขาวิชาชีพ/อาชีพในแผนที่มาจากการเสนอเพิ่มเติม ที่เสนอเพิ่มเติม ได้แก่ 1. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 2. สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระยะที่ 2 3. สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 4. สาขาวิชาชีพธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ 5. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพเลขานุการ 6. อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ 7. อาชีพช่างซ่อมเรือยอช 8. อาชีพนักจัดการห้องปราศจากเชื้อ 9. อาชีพบุคลากรในเรือสำราญ 10. อาชีพผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 11. อาชีพช่างทำความสะอาดกระจกอาคารสูง 12. อาชีพนักประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 13. อาชีพนักจัดการนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและปรับระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในมาตรฐานที่ได้จัดทำแล้วเสร็จจำนวน 200 อาชีพ เพื่อให้กำลังคนมีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อไปทำงานในตลาดต่างประเทศได้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สคช.ได้จัดทำคุณวุฒวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะที่จัดทำแล้วเสร็จ 52 สาขาวิชาชีพ มีองค์กรรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 230 องค์กร และมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า 50,000 คน


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics