ไทยแอร์เอเชีย ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ บีเอซี เปิดหลักสูตรผลิตและพัฒนา “ช่างอากาศยาน” ร่วมงานไทยแอร์เอเชีย พร้อมก้าวสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน

จันทร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๑๗ ๑๗:๒๗
ไทยแอร์เอเชียลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ โดย บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) ประสานจุดแข็งร่วม จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาในการเรียน 1 ปีเมื่อจบแล้วทำงานทันทีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจ รวมทั้งช่างอากาศยานหรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของบริษัท ซึ่งปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีพนักงานในส่วนของการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมด 321 คน แบ่งเป็น วิศวกรอากาศยาน 105 คน และ ช่างอากาศยาน 216 คน กำกับดูแลเครื่องบินแอร์บัส เอ320 จำนวน 54 ลำ (เป้าหมายเครื่องบินครบ 58 ลำ ณ สิ้นปี 2560) โดยสายการบินตั้งเป้าเพิ่มจำนวนช่างอากาศยานอีกประมาณ 100 คน ภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สายการบินได้เปิดรับสมัครช่างอากาศยานที่จบการศึกษาจากที่ต่างๆ แต่คุณสมบัติของผู้สมัครยังไม่ตรงและเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นสายการบินจึงได้วางแผนร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรช่างอากาศยานตามมาตรฐานขององค์กรความปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรปหรือ EASA อยู่แล้ว รวมทั้งกับ บีเอซี ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านอากาศยานชั้นนำเข้ามาเติมเต็มทางด้านภาคปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า หลักสูตรช่างอากาศยาน ภายใต้ความร่วมมือนี้จะผลิตช่างอากาศยานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชียตั้งเป้าหมายไว้อย่างสมบูรณ์

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน อย่างชัดเจน ได้จัดตั้งสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขึ้นโดยได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 147 ก่อนเปิดหลักสูตรฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART66 CAT B 1.1 ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตช่างอากาศยานออกสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรม "หลักสูตรช่างอากาศยาน" จึงนับเป็นหลักสูตรที่ 2 ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

"มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ได้เข้ามาร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานร่วมกับไทยแอร์เอเชีย และ บีเอซี เพราะประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศที่มีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคนี้ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศนี้ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยานมาก่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ให้ข้อมูลว่า เฉพาะภูมิภาคเอเซียยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศและรวมถึงฝ่ายช่างอากาศยานภาคพื้นกว่า 40,000 อัตราข้อมูลนี้ส่งสัญญาณว่าประเทศไทยจะต้องเร่งผลิตบุคลากรรองรับทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเร่งด่วนเช่นกัน" ดร.สาธิตกล่าว

นาวาอากาศโท ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บีเอซี กล่าวถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่า เป็นการจัดอบรมและจัดการเรียนการสอนด้านช่างอากาศยานหลักสูตรแรกของบีเอซี ทั้งนี้ บีเอซี เป็นโรงเรียนการบินเอกชน แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ตลอดหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินสองเครื่องยนต์ รวมไปถึงหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก การจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาทำให้ บีเอซี มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องบินสูงและมีช่างอากาศยานเพื่อดูแลเครื่องบินที่ใช้สอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตร การเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยานดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรจะได้เข้ามาเรียนรู้การดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินจริงกับช่างอากาศยานของบีเอซี

สำหรับหลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) เป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. ในสาขาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าศึกษา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร จะเข้ารับการอบรมทักษะด้านงานซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะเรียนในภาคปฏิบัติกับบีเอซีเป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นนักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนและฝึกการปฏิบัติจริงหน้างาน ( On The Job ) ณ สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกงาน 12 เดือน ทั้งนี้ในระยะแรกของการเปิดหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตช่างอากาศยานป้อนให้กับ สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยเฉพาะ ดังนั้นในระหว่างการเรียนนักศึกษาจะได้รับเงินเดือนจากไทยแอร์เอเชียเสมือนเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้แล้วผ่าน www.airasia.com/recruitment ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2560 เพื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือก และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

บรรยายใต้ภาพ

(จากซ้าย) ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คุณบัญญัติ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายการบินไทยแอร์เอเชีย และนาวาอากาศโท ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บีเอซี ร่วมลงนามความร่วมมือ จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ พาราไดซ์ พาร์ค ต้อนรับ YOGURUTO (โยกุรุโตะ) ร้านโยเกิร์ตสดปั่นพร้อมดื่ม เปิดสาขาใหม่
๑๗:๑๕ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยกทัพสัมมนาแผนงานประจำปี
๑๗:๒๐ กิฟฟารีนฉลองครบรอบ 28 ปี
๑๗:๒๐ เปิดตัว FUJIFILM X100VI กล้องดิจิทัลคอมแพคหนึ่งเดียวที่ดีไซน์โดดเด่น รูปลักษณ์สุดเท่ พร้อมใช้งานง่าย และถ่ายรูปสวยได้ดั่งใจ
๑๖:๐๕ LEARN ดัน 2 โครงการ Social Impact เดินหน้ามอบทุนฯ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยทัดเทียมสากล
๑๖:๕๓ KE Group ฉลองความสำเร็จ CRYSTAL SPORTS จัดใหญ่ Thank you party ขอบคุณลูกค้าชาวเทนนิสเลิฟเว่อร์
๑๖:๓๑ อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือพันธมิตร ปฏิวัติวงการแฟชั่นยั่งยืนด้วย RECO Collective ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
๑๖:๒๒ เรโซนาประกาศจับมือเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี (G)I-DLE ครั้งยิ่งใหญ่
๑๕:๔๔ แอมเวย์รุกแผนสร้าง New Wealth ผ่านโซลูชันเพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี มุ่งหวังคนไทยมี Healthspan ที่ยืนยาว
๑๖:๕๗ adidas Originals by Edison Chen ครั้งแรกของการคอลแลปส์ระดับโลก พร้อมปล่อย CLOT SUPERSTAR