SO สยามราชธานี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

จันทร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๑๗
SO สยามราชธานี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เพิ่มโอกาสจ้างงานในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกอนาคต

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ชั้นนำในประเทศไทย สู่ Tech Company ที่มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทางด้านวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ร่วมในพิธี ณ ห้องสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจาก SO สยามราชธานี เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และได้เดินหน้าปรับองค์กรจากบริษัทธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร บริษัทได้ก้าวสู่การเป็น Tech Company หรือบริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการมุ่งสร้างผลกำไรในธุรกิจเพื่อการเติบโตของบริษัทเพื่อเดินหน้าสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น และการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนแล้ว อีกหนึ่งพันธกิจหลักของบริษัทคือการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อการพัฒนาทรัพยาบุคคล ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล SO สยามราชธานีจึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพ และความพร้อมทางวิชาการเพื่อร่วมกันพัฒนาในเรื่องดังกล่าว จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมสำหรับการผลักดันให้มีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านไอที เทคโนโลยี เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล

"นับตั้งแต่เกิดผลกระทบจากดิจิทัลดิสรัปชั่นมาจนถึงโควิด-19 ดิสรัปชั่นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ถือเป็นความท้าทายของทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ส่งผลให้เกิดความต้องการการจ้างงานเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ในสาขาที่เรียนมาเฉพาะด้าน แต่ต้องการบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง ดังนั้นการพัฒนาด้านสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสาขาด้านไอทีและเทคโนโลยี เพี่อเสริมคุณภาพของบัณฑิตผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจ และแก้ปัญหาการเรียนจบไม่มีงานทำ ก่อให้เกิดการจ้างงานจริง สยามราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงพร้อมร่วมมือสร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยศักยภาพเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการจ้างงานจริง พร้อมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาของสถาบันอุดมการศึกษาเกิดเครือข่ายความร่วมมือพัฒนากำลังคน และยังช่วยให้ภาคธุรกิจได้กำลังคนที่มีสมรรถนะตรงตามต้องการ ประเทศชาติมีบุคลากรคุณภาพช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาในเมกะเทรนด์แห่งโลกอนาคต" นายณัฐพล กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความพร้อมอย่างยิ่งในฐานะสถาบันการศึกษาที่จะร่วมพัฒนาและต่อยอดทรัพยาบุคคลเพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และการฝึกฝน เพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ของนักศึกษาเพื่อการทำงานได้จริงหลังจบการศึกษาตอบรับกระแสความต้องการการจ้างงานของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลและการเติบโตแห่งอนาคต โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับสยามราชธานี มุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานในชั่วโมงทำงานจริง โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือของทั้งสององค์กร จะมีการจัดสรรอาจารย์ วิทยากรมากประสบการณ์ที่มาจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อให้ความรู้ และแนะนำการนำการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ภาคธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ทั้งยังจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติงานจริงในองค์กร ซึ่งองค์กรจะเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ให้ความร่วมมือแบบเต็มเวลา นักศึกษาจะเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวในองค์กร มิใช่นักศึกษาฝึกงาน ทำให้นักศึกษาจะได้ประสบการณ์การทำงานที่ได้ลงลึกถึงเนื้องาน และเข้าใจถึงการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีและระบบต่างๆ ขององค์กรพร้อมทำงานจริงหลังจบการศึกษา

ภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตจบใหม่ในสาขาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ด้านไอที ด้านเทคโนโลยี ที่ต้องการเข้ามาทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมผ่านการส่งเสริมทักษะที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลก่อนป้อนเข้าสู่ระบบ โดยมีเป้าหมายพัฒนาบัณฑิตภายใต้หลักสูตรความร่วมมือครั้งนี้ปีละไม่น้อยกว่า 670 ราย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การประสานความร่วมมือระหว่าง SO สยามราชธานีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษา เพื่อปูทางสู่การจ้างงานในอนาคต ซึ่งทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานจริงแก่บัณฑิตจบใหม่ แก้ปัญหาเรียนจบไม่ตกงาน ทั้งยังสนองตอบความต้องการกำลังคนในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมแกร่งภาคเศรษฐกิจไทยในอนาคต"

ที่มา: สยามราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?