เอ็มเอฟซีแนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 3 ปี ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 28, 2018 10:44
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--บลจ.เอ็มเอฟซี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27 หรือ MSI27 เสนอขายครั้งเดียววันนี้-31 สิงหาคม 2561 โดยมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI27 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.50 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI27 จะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI27 จะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนบริษัทละ 8.96% ดังนี้ หุ้นกู้บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.85%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.60%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.45%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.45%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี หุ้นกู้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน rating A ผลตอบแทนตราสาร 2.40%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.00%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 3.00%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.00% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.27% ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.45%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.45%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.45%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี และเงินฝาก สัดส่วนการลงทุน 1.44%ต่อปี ผลตอบแทนตราสาร 0.50%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.01%ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.80% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.30% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.50% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด MSI27 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 3 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI27 จะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก                                               อันดับความน่าเชื่อถือ   ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ(%ต่อปี)   สัดส่วน               ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ

การลงทุน โดยประมาณ   (%ต่อปี)

หุ้นกู้บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น จำกัด มหาชน                         TRIS : BBB+       3.85%                                           8.96%               0.34%

หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล                                 TRIS : BBB+       3.60%                                           8.96%               0.32%

คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)                               TRIS : A-         2.45%                                           8.96%               0.22%

หุ้นกู้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                             TRIS : A-         2.45%                                           8.96%               0.22%

หุ้นกู้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน   TRIS : A         2.40%                                           8.96%               0.22%

หุ้นกู้บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)                           TRIS : BBB+       3.00%                                           8.96%               0.27%

หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                             TRIS : A-         3.00%                                           8.96%               0.27%

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)                               TRIS : BBB+       3.00%                                           8.96%               0.27%

หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)                           TRIS : A-         2.45%                                           8.96%               0.22%

หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                   TRIS : A-         2.45%                                           8.96%               0.22%

หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)                               TRIS : A-         2.45%                                           8.96%               0.22%

เงินฝาก                                                       -                 0.50%                                           1.44%               0.01%
ประมาณการผลตอบแทน                                                                                                                               2.80%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                                       0.30%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย                                                                                                                   2.50%