ซัมซุง จับมือ สพฐ. และ กทม. เปิดตัว นวัตกรรม Samsung Career Discovery #ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ กระตุ้นเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเอง พร้อมผลักดันสู่ 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday April 5, 2016 10:32
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

ซัมซุง เดินหน้าพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทย เปิดตัวนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ในรูปแบบ Web Application และกระบวนการในห้องเรียนตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพตัวเอง สามารถวางแผนอาชีพสู่ความสำเร็จในอนาคต ระบุทดสอบใช้กับเด็กมัธยมต้นแล้ว 2,200 คน ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม ล่าสุดจับมือ สพฐ. และ กทม. ฝึกอบรมครูจากโรงเรียนกว่า 500 โรง ในปี 2559 ก่อนผลักดันใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ

นางสาวศศิธร กู้พัฒนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า "ซัมซุง ได้พัฒนานวัตกรรม Samsung Career Discovery ซึ่งประกอบด้วย Web Application และกระบวนการในห้องเรียน เพื่อส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต โครงการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กและเยาวชนไทย นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบความสามารถอันหลากหลายที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง และนำมาพัฒนาให้เต็มศักยภาพในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาทองของชีวิต รวมทั้งได้รู้จักแนวทางอาชีพ รู้ความสำคัญของอาชีพต่างๆ ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละอาชีพ เลือกเส้นทางวางแผนชีวิตไปสู่อาชีพที่เป็นเป้าหมายได้"

ซัมซุง ใช้เวลาพัฒนานวัตกรรม Samsung Career Discovery มากว่า 2 ปี โดยนวัตกรรมดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ Web Application และกระบวนการในห้องเรียน ในส่วนของ Web Application เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการค้นพบตัวเองและค้นพบอาชีพ ในส่วน "ค้นพบตัวเอง" เด็กสามารถเริ่มการค้นหาตัวตน โดยการทำแบบสำรวจ 40 ข้อ ที่พัฒนาตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทยาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพื่อค้นพบศักยภาพที่หลากหลายของตน จากนั้นสามารถศึกษาแนวทางอาชีพที่หลากหลายจากวิดีทัศน์แนะนำอาชีพ 30 เรื่อง ที่วิทยากรบุคคลต้นแบบจาก 30 อาชีพได้แบ่งปันประสบการณ์ผ่านวิดีทัศน์ความยาวเรื่องละประมาณ 7-10 นาที ในส่วน "ค้นพบอาชีพ"

นอกจาก Web Application แล้ว ซัมซุง ยังได้พัฒนากระบวนการในชั้นเรียน โดยโครงการฯ ได้จัดทำคู่มือ พร้อมจัดการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้และองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับคุณครู เพื่อคุณครูสามารถสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเองและค้นหาเส้นทางอนาคตอย่างได้ผล

นางสาวศศิธร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันนี้ ผลการเรียนเป็นบรรทัดฐานหลักที่ใช้วัดความสามารถของเด็กนักเรียน ทำให้เด็กมีมุมมองต่อศักยภาพของตัวเองอย่างจำกัด รวมถึงคนรอบๆ ตัวเด็ก เช่น ผู้ปกครอง ก็เช่นกัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกเรียนต่อหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเด็กไม่ได้ตระหนักถึงศักยภาพตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรหรือทำอะไรได้ดี ก็จะเลือกเรียนต่อไปตามเพื่อน ตามกระแสความนิยม บ่อยครั้งก็ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เรียนในสิ่งที่รักหรือถนัด จากการทดสอบการใช้งาน นวัตกรรม Samsung Career Discovery กับกลุ่มนักเรียนตัวอย่าง ประมาณ 2,200 คน ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 40 โรงเรียน ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง เราหวังว่า เครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นจะช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านขึ้น เห็นแนวทางอาชีพ ค้นพบเป้าหมายชีวิต และสามารถวางแผนเส้นทางไปสู่อาชีพที่ตั้งไว้ของตัวเอง"

พร้อมกันนี้ ซัมซุง ยังได้ร่วมมือกับ สพฐ. และ กทม. เพื่อผลักดันนวัตกรรม Samsung Career Discovery สู่การนำไปใช้จริงใน 109 โรงเรียน ของ กทม. และกว่า 6,000 โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและได้ผลตามวัตถุประสงค์ โดยตั้งเป้าฝึกอบรมครูจากโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 500 โรงเรียนภายในปี 2559

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า "ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมาก ที่ขาดโอกาสค้นพบศักยภาพของตนเอง ทำให้ไม่สามารถเลือกเส้นทางการศึกษาต่อได้เหมาะสม นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ถือเป็นการนำเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาแก้ปัญหาการพัฒนาเยาวชนที่ติดขัดอยู่อย่างน่าชื่นชม และถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก โรงเรียนในสังกัดของ กทม. ที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน 109 โรงเรียน กรุงเทพมหานคร จึงยินดีร่วมมือกับ ซัมซุง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม. 109 แห่งนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด"

นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "งานแนะแนวมีความสำคัญมาก และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กทุกคนได้รับการแนะแนว เพื่อให้ก้าวสู่อาชีพที่ดีในอนาคต ดังนั้น สพฐ. จึงร่วมมือกับ ซัมซุง ในการนำนวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' มาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแนะแนวให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ ซัมซุง ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสให้เด็กไทย และสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมกันทำงานสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในระยะยาว"

นวัตกรรม Samsung Career Discovery 'ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โครงการ Samsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.samsungslc.org/scd


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics