กระทรวงเกษตรฯ จับมือบริษัทการบินไทย ขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร หนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง จ.ฉะเชิงเทรา สู่ครัวการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday August 31, 2018 16:00
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงเพื่อครัวการบินไทย ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้นับเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐอย่างแท้จริง ที่อาศัยจุดแข็งของจังหวัดฉะเชิงเทราในการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงชั้นดีมาพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในระดับสูง และยังเป็นการสนับสนุนระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการตลาดนำการผลิตระดับพื้นที่และในการปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" มาจัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นับตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงขายผลผลิต โดยคำนึงถึงจุดเด่นของจังหวัด ศักยภาพการผลิต ความต้องการของตลาด และมีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่แน่นอน ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 18 เขต ใน 77 จังหวัด เป็นผู้ให้คำแนะนำแบบ Coaching และขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มพูน ความมั่งคั่ง และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะต่อยอดเพื่อขยายโอกาสทางการค้าแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร และสนับสนุนการ สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ รวมถึงการสร้างตราสินค้าร่วมกันโดยอาศัยตราสินค้าของครัวการบินที่มีความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการขับเคลื่อนงานในการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการเฉพาะของฝ่ายครัวการบิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการดำเนินงานผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็ง ในฐานะสหกรณ์แม่ข่ายที่จะดำเนินธุรกรรมร่วมกับฝ่ายครัวการบินโดยตรง ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนับเป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางการตลาดนำการผลิตอย่างแท้จริง โดยอาศัยกลไกของสหกรณ์การเกษตรและจะพัฒนาให้เป็นการใช้ Big Data ในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป ซึ่งจะเป็นการยกระดับและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทย และจะเป็นแรงส่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายยังได้วางแนวทางในระยะต่อไป ที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพชนิดอื่น ๆ ให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์เมนู เพื่อครัวการบินไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญจะพัฒนาเพื่อต่อยอดสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยม โดยใช้นวัตกรรมการขายในรูปแบบ Online to Offline หรือ O2O (โอ-ทู-โอ) โดยเริ่มจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูง ในลักษณะของ Mango Gift Boxสำหรับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเครื่องบินขณะเดินทางเข้าประเทศไทยหรือระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย แบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วไปรับสินค้าได้เลยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศของตนผ่านบริการขนส่งของการบินไทยอีกด้วย


Latest Press Release

วิศวะฯ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง "GMP.HACCP.ISO.22000.ISO.9001....

แค่คิดก็ฟิน ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส แบบฉบับเชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ ณ ห้องอาหารเรดสกาย

เชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ หัวหน้าพ่อครัวเบเกอรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเบเกอรี่ เอาใจสายหวานทุกท่าน ด้วยการเนรมิตรเมนูความอร่อยหลากหลายเมนูการันตีด้วยประสบการณ์ในการทำเบเกอรี่มากกว่า 15 ปี ทั้งในโรงแรมฯ และร้านอาหารชั้นนำประเทศฝรั่งเศส...

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้มีความยั่งยืน...

ชู !! บางระกำโมเดล ส่งเสริมอาชีพประมงให้เกษตรกรในช่วงฤดูน้ำหลาก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หวังแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน พร้อมดันสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มก่อนส่งจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า...

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมรณรงค์ รวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ตั้งกลุ่มคนผู้รักในวิถีเกษตรอินทรีย์ พลิกฟื้นแผ่นดินไทยคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิถีธรรมชาติ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมปาฐกถาในงานรวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ว่า...

Related Topics