สสว. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น ตั้งเป้านำผู้ประกอบการ SME ไทยสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เร่งสร้างรากฐานธุรกิจของประเทศด้วยแนวคิด Born Digital

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Monday September 10, 2018 17:19
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สสว. เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนมือถือชื่อ "SME CONNEXT" พร้อมสโสแกน"ครบ ในคลิกเดียว เพื่อ SME" หวังพลิกโฉมผู้ประกอบการไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยแนวคิด Born Digital เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตแข็งแกร่งรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากลต่อไป โดยสสว. ตั้งเป้าใช้แอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางการสื่อสารข่าวสาร องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคน รวมทั้งผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยยกระดับให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากผลสำรวจในปี 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ประกอบการ SME ทั้งสิ้น 3,046,793 ราย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.8 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ โดยแบ่งออกเป็นจำนวนวิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) จำนวนทั้งสิ้น 3,028,495 ราย และมีจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางจำนวน 18,298 ราย ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานของ SME ในปี 2560 ที่มีจำนวนการจ้างงาน12,155,647 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ82.2 ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ ซึ่งสะท้อนได้ว่าธุรกิจ SME เป็นกลไกเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกวงจรธุรกิจ และเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

"ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากกับโลกธุรกิจ ทั้งด้านการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่องทางการติดต่อซื้อ-ขาย ส่งผลให้การทำธุรกิจใหม่ๆ ง่ายขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว สสว. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME โดยแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ที่เปิดตัวในครั้งนี้ สสว. มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งรวบรวมทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME อย่างครบถ้วน จึงเป็นที่มาของสโลแกนว่า"SME CONNEXT...ครบ ในคลิกเดียว เพื่อ SME" ซึ่งจะเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าว องค์ความรู้ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถในแข่งขันกับต่างประเทศได้ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้วยแนวคิด Born Digital โดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up) กลุ่มที่ศักยภาพในการเติบโต (Regular) กลุ่มที่ความสามารถในการแข่งขัน (Strong) และกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต" ผอ.สสว.กล่าวด้วยว่า Born Digital ยังทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์กับสังคมได้ เพราะการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่สามารถนำมาต่อยอด และสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการ Start up ที่มีจุดแข็งด้านนี้ ดังนั้น Born Digital จึงอาจเป็นการหลอมรวมระหว่าง SME กับ Start up เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

ด้านอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ประกอบการ SME ในปี 2561 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบการการเติบโตทางเทคโนโลยีที่ส่งให้การทำธุรกิจปัจจุบันง่ายขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ของภาครัฐและทุกมิติของสังคม นอกจากนี้ในปี 2562 รัฐบาลจะเริ่มมุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็กๆ แบบรายย่อยหรือที่เรียกว่า Micro SME ยิ่งส่งผลให้ฐานผู้ประกอบการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

สำหรับแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้ 1) ข่าวสาร ช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งจาก สสว.และที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME ทั้งไทยและต่างประเทศ 2) องค์ความรู้ ช่องทางเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจ 3) กิจกรรม ช่องทางการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกบูธ กิจกรรมการอบรม และสัมมนาต่างๆของสสว. รวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4) ธุรกิจ ช่องทางการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถสร้างโปรไฟล์(Profile) ธุรกิจหรือบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เปรียบเสมือนเป็น directory ของผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา 5) สิทธิประโยชน์ ช่องทางการรับสิทธิประโยชน์มากมายจากสสว. ทั้งนี้ได้แยกประเภทสมาชิกออกแบ่งเป็น 4 ระดับแบ่งตาม ลำดับการกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ได้แก่

1) Bronze Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลในส่วนของ ชื่อ/นามสกุล และอีเมลล์
2) Silver Member สมาชิกกรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนที่ 1 ตามแบบฟอร์มของสสว.
3) Gold Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบตามแบบฟอร์มของสสว.
4) Platinum Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมตอบแบบสอบถาม

โดยสมาชิกตั้งแต่ระดับ Gold ขึ้นไปสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้จากระบบฯ ซึ่งจะมีอีเมลล์ยืนยันกลับให้ทราบ และในระยะต่อไปได้วางแผนใช้ QR Code สำหรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่หน้างาน

ส่วนเป้าหมายของการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ในครั้งนี้ ผอ.สสว.กล่าวว่า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับ SME CONNEXT เพราะสสว.มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ SME CONNEXT ยังเป็นช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบตรงกับความต้องการมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และประชาชนทั่วไป สมัครเป็นสมาชิกกับ SME CONNEXT ได้ฟรี!!ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยคลิกดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน SME CONNEXT จากทั้ง App Store และ Play Store ลงบนมือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและกรอกข้อมูลการเป็นสมาชิก เพียงเท่านี้โลกของธุรกิจ SME ก็อยู่ในมือคุณแล้ว เพราะ "SME CONNEXT …ครบ ในคลิกเดียว เพื่อ SME"


Latest Press Release

ทวิช เปิดขายสกินที่ออกแบบโดยสตรีมเมอร์กว่า 200 แบบ จากเกม PUBG สำหรับการแข่งขันในรายการ Broadcaster Royale: OMEN Challenge ฤดูกาลที่ 2 พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้

ทวิช (Twitch) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลวิดีโอ และ PUGB Corporation เปิดจำหน่ายสกินและไอเท็มครั้งใหญ่สำหรับเกม PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS หรือ PUBG ที่ออกแบบโดยสตรีมเมอร์ โดยขนสกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกว่า 200 แบบมาให้แฟนๆ ได้เลือกซื้อกัน...

งานสัมมนา Delta Future Industry Summit จุดประกายความคิด นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อประเทศไทย งานสัมมนาที่มีแพลตฟอร์มอันทรงประสิทธิภาพเพื่ออัพเดตเทรนด์ด้านดาต้า เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยวิสัยทัศน์อันสดใสสำหรับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเมืองต่างๆ ในประเทศไทยภายในงาน Delta Future Industry Summit ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์...

CloudCommerce และ FastShip ร่วมงาน ดิจิตัล ใหญ่สุดแห่งปี Thailand Digital BigBang 2018

วันที่ 19 กันยายน บริษัท คลาวคอมเมริซ์ (โซลูชั่นสำหรับผู้ประกอบการส่งออก) และฟาสต์ชิป (แพลตฟอร์ม Logistic ระหว่างประเทศชั้นนำ)เข้าร่วมออกบูทในงานแสดงนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดประจำปี Thailand Digital BigBang 2018 ซึ่งจัดโดย กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม...

ODEM เริ่มเปิดใช้งานสมาร์ทคอนแทรคท์บน Ethereum Blockchain

ODEM ผู้สร้างสรรค์แพลตฟอร์มการศึกษาแบบออนดีมานด์แห่งแรกของโลก ประกาศความสำเร็จในการเปิดใช้สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) บน Ethereum Blockchain เพื่อสนับสนุน ODEM Platform Dr. Adel ElMessiry ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีของ ODEM...

ภาพข่าว: กลุ่มทรู โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำบริการ IoT ในงาน GSMA Mobile 360Series: Digital Societies กิจกรรมสัมมนาและเวิร์คช้อประดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จัดโดยสมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA)

กลุ่มทรู นำโดย นายสุพจน์ มหพันธ์ (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายฐนสรณ์ ใจดี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ร่วมงาน GSMA Mobile 360 Series – Digital Society ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ...

Related Topics