Tuesday January 27, 2015 01:25

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น Press Releases

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ ทั่วไป—12 Jan 10

นายรัก ชัยกุลเสรีวัฒน์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา และ นายภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ (ขวา) ผู้อำนวยกลุ่มโรงแรมเคปโฮเทล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ สกลพันธุ์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเปิดงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ

สสวท. ร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั่วไป—17 Sep 07

ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท.   และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในสังกัดเทศบาล   เนื่องจาก สสวท. มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ   ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 นี้ กลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญต่อการขยายผลการอบรมและการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   สสวท. จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพครุผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถขยายผลสู่ท้องถิ่นของตน   โดยจะดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิคตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมต่อเนื่องกันไป 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2552   เพื่อยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้คาดว่า ในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2550-2552   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ   กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะกร

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 สินค้า—03 Sep 07

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชน หน่วยงานการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานการจัดการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550” ภายใต้แนวคิด การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า โดยภาย

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพร สินค้า—12 Aug 06

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น -- นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสีแดง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 โดยใ