Saturday December 5, 2020 20:57

กรมวิทยาศาสตร์บริการ Press Releases

วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทั่วไป—30 Nov 20

วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular Gastronomy กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ :

วศ.ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบ Total hardness (as CaCO3) ทั่วไป—30 Nov 20

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency testing, PT) ได้จัดส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ ห้องปฏิบัติการที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 251 ห้องปฏิบัติการ

วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular ทั่วไป—27 Nov 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยสำนักเทคโนโลยีชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ศาสตร์การปรุงอาหารแนวใหม่ : Molecular.Gastronomy" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของ วศ. นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นางสาวลลิตา ชูแก้ว

วศ. สร้างความร่วมมือ มทร.อีสาน ยกระดับและพัฒนาการให้บริการศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—25 Nov 20

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าหารือกับ รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดี มทร.อีสาน ประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

ACC รับมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 จาก วศ.อว. ปฏิทินข่าว—24 Nov 20

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และ ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ.ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการอาหารสุพรรณบุรี ทั่วไป—24 Nov 20

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน โดยนางปฏิญญา จิยิพงศ์ นางสาวจันทร์ฉาย ยศศักดิ์ศรี นางสาวเจนจิรา จันทร์มี และนางสาวการ์ตูน เพ็งพรม นักวิทยาศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วศ. ชูงานวิจัยฯ ยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกลำปาง ทั่วไป—16 Nov 20

ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เข้าร่วมประชุม "การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง" ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก

วศ. ลงพื้นที่พบ ผปก.เซรามิคลำปาง พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ทั่วไป—13 Nov 20

ณ หมู่บ้านเซรามิค OTOP อ.เกาะคา จ.ลำปาง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเซรามิคดั้งเดิม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.ลำปาง โดย วศ. ได้นำเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊ส และเพิ่มประสิทธิภาพการเผามาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ

วศ.เล็งจับมือ มทร. สร้างเครือข่าย One stop service ทั่วไป—13 Nov 20

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าหารือกับ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจันทร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยของ มทร.พระนคร

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป 42 ห้องปฏิบัติการ ทั่วไป—10 Nov 20

วศ.อว.มอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 รวม 42 ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ

วศ. พร้อมโชว์ผลงานพัฒนา"เซรามิก" ในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั่วไป—09 Nov 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเซรามิกจากศูนย์ศิลปาชีบ้านแม่ต๋ำและบ้านทุ่ง จ.ลำปาง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาแก๊สและเพิ่มประสิทธิภาพการเผา

วศ.อว. ประกาศนโยบายคุณภาพมุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ ทั่วไป—03 Nov 20

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ลงนามในประกาศนโยบายคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายหลักและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเป้าการเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลด้า

วศ. ลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยม ผลการดำเนินงานของมหา’ลัยแพะนานาชาติกระบี่ ทั่วไป—03 Nov 20

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในการตรวจเยี่ยม มหา’ลัยแพะนานาชาติกระบี่ จังหวัดกระบี่

วศ.เสริมองค์ความรู้ด้าน "การจัดการห้องปฏิบัติการ Laboratory Management" ทั่วไป—03 Nov 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมจัดงานสัมมนา ภายในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 และ Bio Asia Pacific 2020 ในหัวข้อ"การจัดการห้องปฏิบัติการโดยกรมวิมทยาศาสตร์บริการ" ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อย่อยได้แก่

วศ. ดูงานหอจดหมายเหตุฯ ตั้งเป้าจัดตั้งหอจดหมายเหตุวิทยาศาสตร์ไทย ทั่วไป—21 Oct 20

ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และคณะ เข้าศึกษาดูงานและร่วมหารือการจัดตั้งหอจดหมายเหตุกับผู้เชี่ยวชาญ โดยมี นางณิชชา จริยเศรษฐการ

วศ. เชิญร่วมงาน “Thailand Lab International 2020” ต่อยอด วทน. ทั่วไป—20 Oct 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน “Thailand Lab International 2020” ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วศ.บริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เดินหน้าพัฒนาบริการ มุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ทั่วไป—12 Oct 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาแผนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001

วศ.ขับเคลื่อนการรับรองระบบงานทดสอบความชำนาญ ติดอับดับ 5 ของโลก ทั่วไป—12 Oct 20

โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ให้การยอมรับร่วม กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

วศ. ยกงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โชว์ 4 ผลงานได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ทั่วไป—09 Oct 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับการคิดค้นวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

วศ. ระดมนักวิจัยผลักดันงานวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั่วไป—28 Sep 20

ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานวิจัยและพัฒนา ของ วศ.อว. ครั้งที่ 1/2563 ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วย ดร.ลดา

วศ.ผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากรทางการแพทย์ (PAPR) ทั่วไป—25 Sep 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทน วศ.และคณะจัดทำร่างมาตรฐานเครื่อง PAPR ในการประชุม เรื่อง

วศ.ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อนระบบ NQI ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั่วไป—25 Sep 20

ณ ห้องประชุมอัครเมธี อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานร่วมในการประชุม

อธิบดี วศ. เข้าร่วมประชุม "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด" ทั่วไป—24 Sep 20

ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563 เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด”

วศ. ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มอ. และ มก.ศรช. สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—15 Sep 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

วศ. หารือ มรภ.อุดรธานี เร่งสร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง ทั่วไป—14 Sep 20

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เรื่องเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง พร้อมเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ เพื่อหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วศ. จัดทำ (ร่าง) มาตรฐานอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วไป—11 Sep 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างมาตรฐานเครื่อง PAPR (Power Air Purifying Respirator )

วศ.เสริมกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับ NQI สู่ระดับสากล ทั่วไป—02 Sep 20

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Knowledge Management Day) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล โดยมีบุคลากร

วศ.เสริมการตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี ยกระดับการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการไทย ทั่วไป—31 Aug 20

ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบความใช้ได้ทางเคมี” ได้รับเกียรติจาก นางดุษฏี มั่นความดี ข้าราชการบำนาญกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร

ดูวศ.หารือ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ สร้างเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง ทั่วไป—31 Aug 20

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เรื่องเครือข่ายศูนย์รับตัวอย่าง เร่งสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วศ. ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย จัดนิทรรศการ คาราวานวิทย์ฯ สร้างแรงบันดาลใจรักวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน ทั่วไป—31 Aug 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ระดับภูมิภาค เป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับรู้ความตระหนัก ช่วยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจการรักและเข้าใจในวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่