Sunday March 24, 2019 06:17

กระทรวงมหาดไท Press Releases

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือ ทั่วไป—22 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด รวม 37 อำเภอ 80 ตำบล 245 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่ง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 3 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย ทั่วไป—22 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และตราด รวม 8 อำเภอ 30 ตำบล 206 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 2 จังหวัด พร้อมประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่ง ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร

ปภ.เตือนใช้งานรถโช๊คอัพชำรุด เสื่อมสภาพ...เสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีสังเกตอาการและอันตรายจาก การใช้รถโช๊คอัพชำรุด โดยรถที่โช๊คอัพชำรุดหรือเสื่อมสภาพ รถจะมีอาการร่อน เกิดอาการโคลงเคลงผิดปกติ ดอกยางสึกไม่เท่ากัน ห้องโดยสารสั่นสะเทือนผิดปกติ

ปภ.รายงาน 7 จว.ภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม) สนับสนุนกำลังจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลจากศูนย์ ปภ.เขต

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 2 จังหวัด - เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ทั่วไป—20 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ รวม 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ.

ปภ.รายงาน 9 จว.ภาคเหนือปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศระดับมีผลต่อสุขภาพ สุขภาพ—14 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานทั้ง 9 จังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—13 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 9 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป—13 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—11 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—11 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน และแพร่ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—08 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—07 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 4 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ...ลดเสี่ยงเด็กจมน้ำเสียชีวิต ทั่วไป—07 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ โดยไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็ก สำรวจและ ปิดจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—06 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 5 จังหวัดดังกล่าว

ปภ.แนะเลือกใช้ ตรวจสอบ ดูแลรักษายางรถยนต์ถูกวิธี...ลดเสี่ยงยางเสื่อมสภาพ ทั่วไป—04 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบ และดูแลรักษายางรถยนต์ โดยเลือกใช้ยางที่เหมาะสมกับสภาพรถ มีรุ่นและขนาดเดียวกันทั้ง 4 เส้น มีขนาดพอดีกับเส้นรอบวงของยาง กรณีใช้งานบนถนนเรียบ

ปภ.จัดประชุม (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั่วไป—04 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

ปภ. รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—04 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 6 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ. รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Mar 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ครบรอบ 40 ปี กปภ. อยู่เคียงข้างให้บริการน้ำประปาแก่คนไทย ทั่วไป—01 Mar 19

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายเนื่องในวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 40 ปี ในการให้บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชน พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล PWA 4.0 เน้นการให้บริการบน platform online สอดรับนโยบาย

ปภ. รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—28 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 6 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 6 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

นายกฯติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ ปตท.และร่วมพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง พลังงาน—27 Feb 19

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปภ.รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหา ทั่วไป—26 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 8 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพฯเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนใน ทั่วไป—26 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 7 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.แนะวางแผนรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ...ลดผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง ทั่วไป—25 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการปฏิบัติตนเพื่อรับมือและ ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยประชาชนควรจัดหาและซ่อมแซมภาชนะกักเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และตาก คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 7 จังหวัดดังกล่าว

ปภ.รายงานสถานการณ์จังหวัดลำปาง และพะเยา ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ทั่วไป—22 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวบนบกในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพะเยา ทั้งนี้

ปภ.รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—22 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ และตาก คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 7 จังหวัดดังกล่าว

ปภ.รายงานเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมประสานจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย ทั่วไป—21 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดแผ่นดินไหวบริเวณตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวม 14 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ ปภ.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด