Friday December 9, 2016 10:46

คณะครุศาสตร์ Press Releases

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช แสดงวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ทั่วไป—08 Dec 16

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดการแสดงละคร เรื่อง แรงพิษฐาน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ภายใต้โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี

นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช โชว์วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย ทั่วไป—14 Nov 16

หลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมผลงานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ

RBRU : นักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติครั ทั่วไป—14 Nov 16

อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง และอาจารย์วุฒินันท์ สุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน คือ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ร่วมผลิต) คณะครุศาสตร์ ได้แก่ นางสาวภาลินี สินทอง

EDUCA 2016 อพวช.เนรมิตร ห้องเรียนมีชีวิต จุดประกายครู กระตุ้นเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ ทั่วไป—04 Nov 16

เพราะ "ครู" เป็นกลไกของการพัฒนาเด็ก และการขับเคลื่อนคุณภาพของการศึกษาที่สำคัญที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย และบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)

ภาพข่าว: NRRU PR ถ่ายทอดความรู้สู่นักจัดรายการรุ่นเยาว์ ทั่วไป—31 Oct 16

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

มบส. ผนึกกำลัง สพป.สมุทรสาคร ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป—31 Oct 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะผู้บริหาร และ ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

นักศึกษา ราชภัฏราชสีมา ถ่ายทอดบทเพลง ทำดีเพื่อพ่อ ถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ทั่วไป—27 Oct 16

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายสรรพสิทธิ์ ถือพุดซา ฉายา "หมิง ร้อยเสียง" นักศึกษาหลักสูตรดนตรี ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้แต่งและขับร้องเพลง "ทำดีเพื่อพ่อ"

ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ผลงานจากใจคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มบส. ทั่วไป—17 Oct 16

คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมใจสร้างสรรค์ผลงาน "ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

แว่นตานำทาง PMK Glasses Navigator ทั่วไป—13 Oct 16

3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม "PMK Glasses Navigator" แว่นตานำทาง ต้นทุนผลิตชุดละประมาณ 5,000-6,000บาท เข้ามาช่วยผู้ป่วยทางสายตา นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)

เปิดงาน EDUCA 2016: มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ชูแนวคิด School as Learning ทั่วไป—12 Oct 16

พร้อมเปิดตัวโครงการ "หนังสือเพื่อครู…ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต"หวังเสริมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมการแสดงวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ทั่วไป—11 Oct 16

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ลีลาท่ารำ ภายใต้โครงการวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น.

ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช ทั่วไป—26 Sep 16

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดนิทรรศการ ครูในศตวรรษที่ 21 ทั่วไป—23 Sep 16

ที่ห้องประชุม 1201 ตึกอาคารอำนวยการ อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ "อนาคตครูในศตวรรษที่ 21" ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ราชภัฏโคราช ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ เก็บข้อมูลด้านบริหารจัดการเรียนการสอน ทั่วไป—12 Sep 16

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ ในการเข้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร

แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั่วไป—24 Aug 16

เนื่องด้วย ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) และ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังเตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "The Disaster Robot

มรภ.สงขลา ทำโครงการคูปองพัฒนาครู ปรับวิธีสอนทันสมัย-เสริมทักษะ 5 สาระเรียนรู้ ทั่วไป—22 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการคูปองพัฒนาครู ปี 59 สานต่อข้อตกลง สพฐ. ปรับเปลี่ยนวิธีสอนทันสมัย พัฒนาผู้เรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญติดตามประเมินผล ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่ชายแดนใต้ ขมวดเป็น 3 สาระการเรียนรู้-พัฒนาทักษะครู ทั่วไป—16 Aug 16

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ศึกษาบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทำเป็นสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคม สอดรับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่พัฒนาศักยภาพครู-บุคลากรการศึกษา ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559 ทั่วไป—15 Aug 16

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Open House 2559 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 1-2 กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการแนะแนวการศึกษต่อ และแสดงผลงานทางวิชาการของทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมบัณฑิตพิการก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—03 Aug 16

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก้าวสู่ตลาดแรงงาน อาชีพอิสระ และการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกับสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาพิการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 18 ชั้น 3 โดยมี