Wednesday July 30, 2014 22:09

คณะครุศาสตร์ Press Releases

นักศึกษาราชภัฏโคราช สุดเจ๋งประกวดภาพถ่ายรายการเดียว คว้า 4 รางวัล ทั่วไป—22 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 1. นายเสรี

ผู้บริหารราชภัฏโคราชขึ้นแท่นรับเข็มเชิดชูเกียรติ ทั่วไป—22 Jul 14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

ม.ราชภัฏโคราช จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นบุคคลสำนึกดี มีความรู้ ทั่วไป—09 Jul 14

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง รองคณบดี

ราชภัฏโคราช สร้างเครือข่ายครูให้เข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์อันดี จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทั่วไป—01 Jul 14

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์

นักศึกษาราชภัฏโคราช สร้างชื่อเสียงได้รับเลือกเป็นเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม ทั่วไป—26 Jun 14

เมื่อเร็วๆนี้ นายพงษศธร ช่างปลูก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ธานินทร์

ราชภัฏโคราช จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สร้างเครือข่ายในสายวิชาชีพครู ทั่วไป—23 Jun 14

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องสุวัจน์

ครุศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชมTeachers as Learners รายการเพื่อครูโดยเฉพาะ เริ่ม 2 บันเทิง—02 Jun 14

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมรายการใหม่เพื่อครู นักการศึกษา และผู้สนใจ ในชื่อ “ Teachers As Learners” จัดทำขึ้นภายใต้ โครงการการพัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการศึกษา โดยดำเนินการร่วมกับบริษัท ปิโก(ไทยแลนด์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดสอนป.บัณฑิต ทั่วไป—30 May 14

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สำหรับครูและผู้บริหารที่มีความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของคุรุสภา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 180

นศ.มทร.ธัญบุรี พัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ ทั่วไป—28 May 14

นายชัยรัตน์ หงส์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำทีมนักศึกษา ประกอบด้วย “ปอ” นางสาวจันจิรา หงันเปี่ยม “ติ๊ก” นายสรศักดิ์ ผลมี “นนท์”

เปิดบ้าน INTER ต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ทั่วไป—30 Apr 14

การเยี่ยมชมโรงงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์จำกัด ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนชี้แนวทางการสอนสร้างครูดีมีคุ ทั่วไป—28 Apr 14

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 เม.ย. 57 อาจารย์อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นประธานในงาน “เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จฯ บูรณาการการเรียนการสอนสถานีโทรทัศน์ ทั่วไป—26 Mar 14

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.ไพฑูรย์ มากสุข คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.อลงกต ภูมิสายดร

๙๙ ปี คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา บูชาเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง ทั่วไป—21 Mar 14

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดพิธีบวงสรวงและพิธีพุทธาภิเษก เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพข่าว: นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ เยี่ยมชมศูนย์บริการ ยิปรอค โซลูชั่น ทั่วไป—05 Mar 14

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า “ยิปรอค” (Gyrpoc) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

บ้านของเล่น จัดอบรม กลวิธีพัฒนาสมองเด็ก ทั่วไป—20 Feb 14

รายงานข่าวระบุว่า รองศาสตราจารย์ พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ อดีตหัวหน้าสาขา และ หัวหน้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้คิดหลักสูตร “บ้านของเล่น” และ อาจารย์ ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ (ครูอ้อย) สอนเด็กเล็ก 2-6 ขวบ

ราชภัฏราชสีมาเปิดการแสดง บทเพลงแห่งฤดูกาล ทั่วไป—29 Jan 14

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแสดง “บทเพลงแห่งฤดูกาล” MUSIC OF SEASON ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพข่าว: นักศึกษาราชภัฏราชสีมา รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม ทั่วไป—15 Jan 14

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteen National Software Content : NSC2014) รอบก่อน ชิงชนะเลิศ ณ

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดงาน 4 ทศวรรษา จารึก ทั่วไป—15 Jan 14

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวเลื่อนการจัดงาน 4 ทศวรรษา จารึก (งานคืนสู่เหย้า) ที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขาธิการสมาคม 02-218

ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ทั่วไป—03 Jan 14

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ สร้างนักปราชญ์ ประสาทวิญญาณครู มุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 และ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ข่าวซุบซิบ: จุฬาฯ เลือกพลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารอาคารคณะครุศาสตร์ บ้าน/คอนโด—23 Dec 13

แหล่งข่าววงในกระซิบบอกมาว่า หลังจากที่พลัสฯ ซุ่มเงียบเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร และปรับกลยุทธ์เพื่อรุกธุรกิจบริหารจัดการอาคารอย่างเต็มรูปแบบมาตลอดทั้งปี ล่าสุดนายชาญ ศิริรัตน์ บอสใหญ่ของฝั่งสายงานบริหารทรัพยากรอาคาร ยิ้มแก้มปริ เมื่อบริษัทพลัส

3 นักวิจัย คิดค้น รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ทั่วไป—27 Nov 13

รถเข็นคนพิการแบบขึ้น-ลง บันได ผลงานวิจัยร่วม 3 สถาบัน ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์

ภาพข่าว: ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมส์ ทั่วไป—14 Nov 13

ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬากล้วยไม้เกมส์" เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ราชภัฏราชสีมาส่งเสริมคุณธรรมในโครงการตักบาตรวันพุธ ทั่วไป—12 Nov 13

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อันได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 62 คน

ภาพข่าว: เปิดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 : EDUCA ทั่วไป—16 Oct 13

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนกลาง) , รศ.ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) และ ฯพณฯ กีร์สติ เวสต์ฟาเลน เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ

คณะครุศาสตร์ราชภัฏโคราชจัด Show Share (KM Episode II) ทั่วไป—16 Oct 13

เมื่อวันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Show & Share (KM Episode II) เพื่อเผยแพร่ความรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ

สพฐ. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ปิโก (ไทยแลนด์) จัดพิธีเปิด และการประชุมนานาชาติ ทั่วไป—02 Oct 13

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด และการประชุมนานาชาติมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6: EDUCA

ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชมเชย ในโครงการประกวดภาพถ่าย จากงาน Nine Entertain Birthday Festival ทั่วไป—30 Sep 13

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับรางวัลในโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หอมแผ่นดิน" ณ งาน Nine Entertain Birthday Festival 2013 ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน

ราชภัฏนครราชสีมาจัด พิธีปิดโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and ทั่วไป—06 Sep 13

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปิดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดยเป็นโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงาน

ราชภัฏราชสีมาส่งเสริมโครงการตักบาตรวันพุธ ทั่วไป—02 Sep 13

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการตักบาตรวันพุธ โดยเมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 มีพุทธศาสนิกชนชาวพุทธร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อันได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 168 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพข่าว: สพฐ.และ ครุฯ จุฬาร่วมเป็นเจ้าภาพงาน EDUCA 2013 ชูแนวคิด "Strong Performers and Successful ทั่วไป—20 Aug 13

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) ร่วมกับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่2จากขวา) รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(กลาง)