Tuesday September 24, 2019 03:47

นักวิทยาศาสตร์ดิน Press Releases

กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน วันดินโลก 4-6 ธ.ค. 60 ที่ เขาชะงุ้ม ทั่วไป—04 Dec 17

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมความพร้อมจัดงาน "วันดินโลก" ปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมเชิดชูพระเกียรติยศ ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

5 ธันวาคม วันดินโลก กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ทั่วไป—30 Nov 16

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กรมพัฒนาที่ดิน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจากสมัชชาสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียการพัฒนาทรัพยากรดิน จากการที่ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกๆ ภาคของประเทศ และรับทราบถึงความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยดินในการทำการเพาะปลูกเลี้ยงชีพ สภาพดินมีความเสื่อมโทรมอย่างมากประกอบกับความเสียหายจากธรรมชาติ ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงความรุนแรงและอันตรายของความเสื่อมโทรมดังกล่าว จึงได้พระราชทานแนวความคิดและพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ซึ่งล้วนแล้วแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกร โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ โดยวิธีการหรือแนวทางเหล่านั้น ล้วนเป็นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้สะดวก อาทิ การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัด ในภาคใต้ โดยวิธีการแกล้งดิน ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรม ที่เรียบง่าย ในทางปฏิบัติแต่ล้ำลึกในทางวิชาการ และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงประทานพระ

กระทรวงวิทย์ฯ ฉลองปีดินสากล เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยชื่นชมพระอัจฉริยภาพในหลวงทรงเป็น ทั่วไป—20 Nov 15

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558 ร่วมฉลองปีดินสากล แสดงผลงานพระอัจฉริยภาพในหลวง ในฐานะทรงเป็น "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พระองค์แรกของโลก ให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชม นายสาคร ชนะไพฑูรย์

ภาพข่าว: เปิดงานวันดินโลก ทั่วไป—04 Dec 14

นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี พร้อมด้วยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน“ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”