Sunday August 9, 2020 15:00

นักวิทยาศาสตร์ Press Releases

วศ.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พัฒนาหลักสูตร “การบริหารงานตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017” ทั่วไป—20 Jul 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดยดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

วศ.อว. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกพืชสมุนไพร ณ ฟาร์มตัวอย่าง โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั่วไป—20 Jul 20

นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่น 3/62 สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยโทรอนโตยืนยันผลการทดสอบหน้ากากอนามัยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สุขภาพ—15 Jul 20

บริษัท i3 BioMedical Inc. ประกาศในวันนี้ว่า คณะนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้ทดสอบและพบว่า เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่สามารถฟื้นตัวได้หลังจากที่มีการสัมผัสบนพื้นผิวของหน้ากากอนามัย TrioMed Active Mask

"นักสิ่งแวดล้อม" แนะปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อนได้ดีที่สุด! ทั่วไป—08 Jul 20

โลกร้อนส่งผลวิกฤติภัยแล้งในรอบ 20 ปี ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญป่าชายเลนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชวนปลูกต้นไม้ลดโลกรวมทั้งปลูกป่าชายเลน เพราะสามารถกักเก็บคาร์บอนฯ ได้มากกว่าป่าบกในพื้นที่เท่ากัน นักวิทยาศาสตร์ทำนายว่าปี 2563

วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—30 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "สถิติสำหรับงานวิเคราห์ทดสอบ" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั่วไป—25 Jun 20

หัวข้อข่าว: กรมวิทยาศาสตร์บริการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ด้วยเทคนิค intensive, hands-on, student-centered learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ ทั่วไป—23 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และคณะนักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปไม้ผล

วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—23 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—19 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทางเคมี" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

ภาพข่าว: วศ.อว. จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร "การออกแบบห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อความปลอดภัย" ทั่วไป—18 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ ดร. ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์ไนน์ ประธานมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM หลักสูตร

วศ. ปักหมุดพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี สร้างนักศึกษาคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—16 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) นำโดย ดร. ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (LSH) เดินหน้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยระบบทางไกล ทั่วไป—05 Jun 20

สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เดินหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น พร้อมครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ภาพข่าว: วศ.อว. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ ทั่วไป—02 Jun 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยนางสาวปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสมบัติ คงวิทยา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ผู้แทนวศ. เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

ภาพข่าว: วศ.อว. อบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล ทั่วไป—28 May 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "สถิติสำหรับงานวิเคราห์ทดสอบ" ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคภาคใต้

ภาพข่าว: วศ.อว.หารือและเยียมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ทั่วไป—22 May 20

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าเยี่ยมชม บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Jackie Chang ประธานบริหารบริษัทเดลต้า ประเทศไทย ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์

วศ.อว. พร้อมผนึกกำลัง ม.พะเยา พัฒนา online educaton สร้างนักศึกษาและห้องปฏิบัติการมาตรฐานของมหาวิทยา ทั่วไป—21 May 20

นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ประชุมทางไกล online หารือร่วมกับ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์

วศ.อว. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล จัด online training เน้นฝึกปฏิบัติเสริมทักษะบุคลากรมหาวิทยาลัยเครื ทั่วไป—15 May 20

การจัดฝึกอบรมด้วยกลไกการเรียนรู้แบบใหม่บน online training plateform หลักสูตร "การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017" เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

วศ.อว. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากล จัด online training เน้นฝึกปฏิบัติเสริมทักษะบุคลากรมหาวิทยาลัยเครื ทั่วไป—15 May 20

การจัดฝึกอบรมด้วยกลไกการเรียนรู้แบบใหม่บน online training plateform หลักสูตร "การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017" เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18 ทั่วไป—11 May 20

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ “ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยการสนับสนุนของยูเนสโก กรุงเทพฯ ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีเพื่อชิงทุนวิจัยประจำปี

ภาพข่าว: วศ.อว. จัดอบรมมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างบุคลากรคุณภาพตามมาตรฐานสา ทั่วไป—08 May 20

วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดอบรมทางไกลผ่าน video conference หลักสูตร "การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017"

วศ.อว. ร่วมมือ สถาบันสิ่งทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู้ไวรัส ทั่วไป—26 Mar 20

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมหารือในประเด็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัย ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (กล้วยน้ำไท) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

ภาพข่าว: วศ.อว. ประชุมร่วมกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั่วไป—29 Apr 20

ต้นเดือนที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค นำโดยนางสาวขนิษฐ พานชูวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด นำโดย คุณศิริพร ประเสริฐสุข (QA

วศ.อว. ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ทั่วไป—28 Apr 20

นางสาวปัทมา นพรัตน์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้ประชุมทางไกลผ่าน video conference ร่วมกับ มหาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภาพข่าว: วศ.อว. ดูงานความคืบหน้าการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้าน Covid-19 ทั่วไป—23 Apr 20

ทีมนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งเป็นคณะจัดทำ SPec PAPR ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบประสิทธิภาพการกรองของเครื่อง PAPR ที่พัฒนาโดยบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) โดยการใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 พ่นรอบเครื่อง PAPR

เอ็นเตอร์ไพรส์คลาวด์คอมพิวติ้งของนูทานิคซ์ กับการรองรับการทำงานกับบิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ ไอที—21 Apr 20

Nutanix HCI และ Objects ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Splunk ที่มอบความสามารถในการขยายตัวได้อย่างไม่จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพไอที ให้รองรับการการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว นูทานิคซ์ ผู้นำด้านเอ็นเตอร์ไพรส์คลาวด์คอมพิวติ้ง

TCAS63 ต้องส่อง! เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ยุคนี้ มีชัยไปกว่าครึ่ง เรียนสนุก งานเยอะ ทั่วไป—17 Apr 20

ขึ้นชื่อว่า “วิทยาศาสตร์” แล้ว หลายต่อหลายคนมักมองว่า โอกาสในการทำงานนั้นยิ่งห่างไกล เพราะยังคงมีภาพจำฝังใจว่า จบไปแล้วต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่จำกัดพื้นที่การทำงานแต่ในห้องแล็บ แต่ในความเป็นจริง

นักวิทยาศาสตร์จาก Chromatic Technologies ร่วมสู้ไวรัสโควิด-19 ทั่วไป—15 Apr 20

Chromatic Technologies Inc. (CTI) ร่วมกับ American Thermal Instruments (ATI) ในเมืองเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ เตรียมบริจาคเทคโนโลยีตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการปนเปื้อนและการปลอมแปลงที่สามารถพิมพ์ผลตรวจได้

รายงานวิจัยฉบับใหม่นำเสนอข้อเท็จจริงและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์ช่วงโควิด-19 สุขภาพ—14 Apr 20

รายงานที่ผ่านการพิจารณาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำตอกย้ำว่าการล้างมือเป็นสิ่งจำเป็น พร้อมเตือนว่าการใส่แว่นหรือแว่นสายตาไม่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รายงานฉบับใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากนักวิทยาศาสตร์ด้านจักษุที่มีชื่อเสียงระดับโลก 5 ท่าน