Friday August 7, 2020 19:30

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ Press Releases

กระทรวงดิจิทัลฯเผยยอดผู้ใช้ “ไทยชนะ” กว่า 26 ล้านคน ย้ำปลอดภัยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไอที—15 Jun 20

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็น Application ไทยชนะ ผ่านรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศ (NBT) ณ ห้องรับรองสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ชั้น 8 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หนุน ผู้บริหาร ข้าราชการ จัดกิจกรรม 5 ส สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ทั่วไป—18 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ให้แก่คณะผู้บริหารพนักงานราชการ ภายในสำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยา ทั่วไป—18 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ สร้างความมั่นใจข้อมูลส่วนบุคคลในตลาดทุน – สังคมดิจิทัล ทั่วไป—06 Mar 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการเตรียมความพร้อมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง Personal Data Protection เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ไอที—14 Feb 20

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City : ไอที—14 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ Thammasat - Nava Nakorn Smart City: Knowledge Sharing Session โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก Harvard University

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลด้านดิจิทัลฯ ต่อคณะกรรมปฏิรูปสื่อฯ ไอที—11 Feb 20

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2563 ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ดร.เสรี

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมบรรยายพิเศษ PM 2.5 เดี๋ยวมา... ทั่วไป—06 Feb 20

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง "PM 2.5 เดี๋ยวมา... เดี๋ยวไป" พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ การส่งเสริมมิตรภาพ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในชุมชน สังคม

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมออมบุญในวันมาฆบูชา ปี ทั่วไป—05 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกิจกรรมออมบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ชี้แจงนโยบายด้านดิจิทัลฯ ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่และนักเรียนทุนรัฐบาล ไอที—04 Feb 20

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการในสังกัดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ห้อง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เยือนเวียดนาม ร่วมงาน ASEAN Conference on 5G หวังสร้างเทคโนโลยี 5G ทั่วไป—29 Mar 19

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงาน " ASEAN Conference on 5G" ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 มีประเทศสมาชิกสมาชิก 10 ประเทศ โดยการสัมมนาในครั้งนี้

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ไอที—26 Feb 19

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางปฎิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมั่นคงปลอดภัยให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงดิจิทัลฯ รุ่นที่ 2 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมหารือ Google พร้อมนำ Cloud Service ไอที—26 Feb 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากบริษัท Google (กูเกิล) ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำว่า

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Technology ไอที—26 Feb 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ หัวข้อ "Digital Technology ของประเทศไทย" ในงานสัมมนา Power Digital Solution Roadmap ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 22 ไอที—18 Feb 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 22 หน่วยงาน ซึ่งมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมส่งมอบ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสบ้านป่ากล้ ไอที—18 Feb 19

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2561" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมี นายวิเชียร

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมทำกิจกรรม 5 ส ไอที—31 Jan 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั่วไป—26 Dec 18

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรมในงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการ เราทำความดี ทั่วไป—21 Dec 18

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานสำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ ในโครงการจิตอาสา

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงานการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ทั่วไป—19 Dec 18

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาการประกอบธุรกิจดิจิทัล ไอที—18 Dec 18

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการประกอบธุรกิจดิจิทัล โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ภาพข่าว: ดีอีรุกพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ ไอที—14 Dec 18

13 ธ.ค.61 ที่โรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคาย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานพิธีเปิด "การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" มีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าฯ จ.หนองคาย น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เปิดงาน Thailand Local Government Summit 2018 ไอที—29 Nov 18

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)กล่าวเปิดงาน "Thailand Local Government Summit 2018" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ"SuccessFul Digital Local Government Transformation หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อมควบรวม 2 หน่วยงาน เป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ไอที—16 Nov 18

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม 801 บมจ.กสท โทรคมนาคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2561

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมตรวจงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั่วไป—14 Nov 18

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะ ร่วมตรวจติดตามงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาพข่าว: กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเจ้าภาพจัดงาน Expo 2020 Dubai พร้อมนำภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่เวทีโลก ไอที—05 Nov 18

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ H.E. Ms. Reem Bint Ebrahim Al Hashimy ตำแหน่ง Minister of State for International

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมหารือ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ไอที—01 Nov 18

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ภาพข่าว: ทีโอที เร่งเดินหน้าโครงการเน็ตชายขอบเต็มกำลังเพื่อให้สามารถมอบงาน ทั่วไป—03 Oct 18

เร็ว ๆ นี้ ที่ฐานปฏิบัติการที่ 1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะกรรมการ ทีโอที และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ ไอที—18 Sep 18

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงาน สดช. อาคารรัฐประศาสนภักดี

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงประกาศ พ.ร.ฎ. ไอที—14 Sep 18

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงประกาศ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553