Saturday February 22, 2020 01:47

มาตรฐานฝีมือแรงงาน Press Releases

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 คน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—21 Feb 20

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—21 Feb 20

วันที่ 20 ก.พ. 2563 สพร.7 อุบลฯ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สพร.7 อุบลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40

ภาพข่าว: สถานประกอบกิจการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด(โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง) ทั่วไป—20 Feb 20

สถานประกอบกิจการ บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด(โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง) นำพนักงานที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน ก่อนที่จะเข้าฝึกอบรมเพื่อทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—14 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถแทรกเตอร์ ระดับ 1 ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) อำเภอภูเขียว

สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—14 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมอแรงงานฯ (นายมานิตย์ มงคลชื่น) ได้ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ประจำปี

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—12 Feb 20

วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 สพร. 7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ โดยการทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E - Testing มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 77 คน ผู้ผ่านจำนวน 77 คน

ภาพข่าว: สพร. 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—11 Feb 20

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 หลักสูตร 18 ชั่วโมง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 25 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10-12 ก.พ. 2563

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—07 Feb 20

วันที่ 7 ก.พ. 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงานจากสถานประกอบกิจการ โดยการทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติ 6

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—06 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 14 คน โดยการทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E- Testing มีผู้ผ่านจำนวน 14 คน เข้าสอบภาคปฏิบัติจำนวน 14

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างสีรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—06 Feb 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลฯ โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (30ชม.) สาขาช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงานที่อยู่ในระบบการจ้างงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—06 Feb 20

สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-testing จำนวน 25 คน เข้าทดสอบภาคความสามารถ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินอุดหนุน ทั่วไป—06 Feb 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินอุดหนุน ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน ให้กับ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด จำนวน 10,000

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ทั่วไป—05 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—03 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จำนวน 80 คน

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี มอบหนังสือรับรองและป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—31 Jan 20

สนพ.ลพบุรี มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน AND เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ , มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเคี่ยวน้ำตาลรีไฟน์ ระดับ 1 ให้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก สอบเข้มช่างไฟฟ้า...ผ่านได้เจ๋งจริง! ทั่วไป—31 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัทไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 20 คน ทดสอบระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่าขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—31 Jan 20

วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ฝ่ายมาตร ฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่าขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ด้วยระบบภาคความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์(e-testing)ให้แก่ช่างไฟฟ้าทั่วไป และนักศึกษา ระดับ ปวส.ปีสุดท้าย จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมไฟฟ้า

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—30 Jan 20

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—30 Jan 20

เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ (นายเมธี เมืองทอง) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ ทั่วไป—28 Jan 20

วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาสาขาช่างยนต์ชั้นปีสุดท้าย ของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย โดยมีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 77

ภาพข่าว: สพร.21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—27 Jan 20

สพร.21ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 และทดสอบระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามทดสอบมาตรฐานช่าง ทั่วไป—27 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จำนวน 23 คน โดยดำเนินการทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E testing เมือวันที่ 24 มกราคม 2563

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รุกทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—22 Jan 20

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้ นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1ให้กับนักศึกษา ปวช3,ปวส2

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทั่วไป—21 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้แก่บุคคลทั่วไป และแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทั่วไป—21 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้แก่บุคคลทั่วไป และแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เชิดชูสปก. ทั่วไป—21 Jan 20

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—20 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 8 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค ชัยภูมิ ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ณ

ภาพข่าว: สพร. 7 อุบลฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—16 Jan 20

สพร. 7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและผู้รับเหมาทั่วไป จำนวน 20 คน โดยดำเนินการทดสอบทั้งภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) และภาคความสามารถ ณ

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—16 Jan 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ณ