Sunday July 5, 2020 10:51

มาตรฐานฝีมือแรงงาน Press Releases

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ทดสอบไฟฟ้าในอาคาร ในยุค newnormal 2020 ทั่วไป—03 Jul 20

ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ทดสอบความสามารถในภาคทฤษฎีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e testing) มีผู้เข้ารับการทดสอบ 16 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และทดสอบในภาคปฏิบัติ

สนพ.ชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมศูนย์ทดสอบ ทั่วไป—03 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมภาคเอกชนในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ณ ร้านพญาแลไพลทานอยด์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ทดสอบวัดระดับฝีมือช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ ทั่วไป—02 Jul 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน จำนวน 18 คน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน

มีไลเซ่น (License) แล้วอุ่นใจ กับ สพร.22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—01 Jul 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ “ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างเครื่องปรับอากาศ ทั่วไป—29 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 27 คน ทดสอบระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—25 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing จำนวน 18 คน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ60) ไปทดสอบฯ ภาคความสามารถ

ผอ.สนพ.กำแพงเพชร มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—25 Jun 20

ผอ.สนพ.กพ. มอบผู้แทนและเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทั่วไป—24 Jun 20

สนพ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 แห่ง ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับใหม่ 2 ฉบับ ด้วยระบบการประกันคุณภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม

ภาพข่าว: สนพ.หนองคาย จัดฝึกการควบคุมรถยกสินค้า หวังสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ทั่วไป—24 Jun 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาการควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดยกระดับก่อนทดสอบไฟฟ้าในอาคาร พร้อมเน้นมาตรการ ทั่วไป—22 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานก่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ทดสอบเข้มช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เข้าตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมา ทั่วไป—19 Jun 20

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นศ.) ได้เข้าตรวจความพร้อม และความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ช่างแอร์คึกคัก เข้ารับการประเมิน ก.แรงงาน พร้อมให้บริการ ทั่วไป—19 Jun 20

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบเครื่องปรับอากาศ วัสดุและอุปกรณ์ จากเอกชน มูลค่ารวม 583,000 บาท หนุนการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ ทั่วประเทศ มีช่างแอร์ผ่านการทดสอบแล้วกว่า 18,000 คน นายธวัช เบญจาทิกุล

สนพ.มหาสารคามจับมือมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาฝีมือและทดสอบมาตรฐาน ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยนายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—19 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล ทั่วไป—16 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ก้าวไกล เป็นการวัด ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ของผู้ประกอบอาหารไทยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รุกส่งเสริมช่างไฟฟ้าให้มีทักษะฝีมือ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ทั่วไป—15 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "รุกส่งเสริมช่างไฟฟ้าให้มีทักษะฝีมือ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน" นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วย นางกรรณิกา ธงยศ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน นายจตุพร พวงไวย์

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ทั่วไป—11 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โดย ผอ.ปฐมพงศ์ ฟักเขียว ได้ดำเนินการบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับช่างแอร์ในจังหวัดจันทบุรี (ทดสอบฯ ภาคความรู้ 20 คน และทดสอบฯ ภาคความสามรถ 8

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั่วไป—10 Jun 20

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และให้บริการตรวจ ซ่อม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบฯ "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร" ทั่วไป—10 Jun 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ ทั่วไป—09 Jun 20

สนพ.ลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ นิศิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 11 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ.อจ. ทดสอบฯ ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—09 Jun 20

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้กับผู้รับเหมา พนักงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. จำนวน 21 คน ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานฐานฝีมือแรงงาน สู้ COVID-19 ทั่วไป—05 Jun 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้กับพนักงานโรงแรมเจริญโฮเต็ล ที่ผ่านการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: สพร.22 นครศรีธรรมราช ทดสอบมาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ทั่วไป—02 Jun 20

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 8 คน ให้กับบุคคลทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านช่างไฟฟ้า

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ทั่วไป—28 May 20

สพร.22 นครศรีธรรมราช ร่วมสังเกตุการณ์การนำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพที่ผ่านการรับรอง ดำเนินการทดสอบแก่พนักงานบริษัท นายมานิตย์ มงคลชื่น ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (สพร.22 นครศรีธรรมราช) มอบหมายเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างแอร์ ทั่วไป—28 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงรานบุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 5 คน คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ทั่วไป—27 May 20

25,26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 มีช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 9

ภาพข่าว: สพร.18 อุดรธานี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย สู้ "โควิด-19" ทั่วไป—26 May 20

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ