Tuesday November 13, 2018 01:29

ลักษณ์ วจนานวัช Press Releases

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ ครั้งที่ 15 พร้อมร่วมกันแก้ปัญหาโรคระบาดสัตว์ในเวทีการประชุมระดับโลก ทั่วไป—12 Nov 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

รมช.ลักษณ์ มุ่งผลักดันบทบาทการแก้ปัญหาการประมงของไทยในเวทีโลก ทั่วไป—31 Oct 18

(เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเป็น 1 ใน 8 ของ Keynote Speaker ที่ประกอบด้วยตัวแทนบุคคลสำคัญด้านประมงจากทั่วโลก ในการประชุม Our Ocean Conference 2018 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เลขาธิการ ส.ป.ก.ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ทั่วไป—24 Oct 18

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ทั่วไป—26 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ณ กรมการข้าว ว่า ที่ประชุมเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 2 จำนวน 11.36

รมช.กษ.ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท เยี่ยมชมโครงการผักรวมใจและตลาดสินค้าค้า ทั่วไป—26 Oct 18

รมช.กษ. เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท เยี่ยมชม "โครงการผักรวมใจ และตลาดสินค้า Q" นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

รมช.ลักษณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ทั่วไป—16 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry: 40th AMAF) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ หารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม ทั่วไป—16 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือทวิภาคีร่วมกับ ดร. เลอ กวัก แซวน (Dr. Le Quoc Doanh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายหลังการเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่

ไทย-เวียดนาม# ร่วมหารือทวิภาคี สร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ ทั่วไป—16 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือทวิภาคีร่วมกับ ดร. เลอ กวัก แซวน (Dr. Le Quoc Doanh) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายหลังการเข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่

รมช.ลักษณ์ เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา มกอช. ขานรับนโยบายตลาดน้ำการผลิต ทั่วไป—09 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 16 ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

เกษตรฯ เร่งเครื่อง Big Data ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล ทั่วไป—08 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกับระบบของรัฐบาลให้ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer

ภาพข่าว: รมช.ลงพื้นที่เยี่ยมการผลิตกล้วยหอมทองสหกรณ์การเกษตรท่ายาง ทั่วไป—05 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่เยี่ยมชม เยี่ยมชมกระบวนการบรรจุภัณฑ์ส่งออกกล้วยหอมทองไปญี่ปุ่นและห้างโมเดิร์นเทรด (โครงการเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง) ของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประยูร

รมช.ลักษณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ทั่วไป—05 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ณ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาล บ้านท่าแร้ง ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม

กระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ทั่วไป—05 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด (โครงการเกษตรทองแปลงใหญ่กล้วยหอม) ณ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ว่า สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศพก. อ.ชะอำ เน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายหลาย ทั่วไป—04 Oct 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนายาง อำเภอชะอา

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าสางระบบนมโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—03 Oct 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินโครงการข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา ทั่วไป—27 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้ดำเนินโครงการข้าวครบวงจร ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งในปี้นี้ได้มีการวางแผนว่ากระทรวงเกษตรฯ

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต หวังพัฒนาสู่เกษตร ทั่วไป—27 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนา Year End Seminar 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562 จำนวน 15 เรื่อง ทั่วไป—25 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ครั้งที่ 4/2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2562

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - (ประชุมตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ) ทั่วไป—21 Sep 18

ประชุม : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว

ภาพข่าว: กเกษตรฯ รมช.ลักษณ์เปิดสัมมนาฯ ทั่วไป—19 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา Year End Conference ปี 2561 มอบนโยบายแก่นักส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศกว่า ทั่วไป—19 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ว่า การปฏิรูปภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

รมช.ลักษณ์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมและสหกรณ์โคนม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม ทั่วไป—07 Sep 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีการพัฒนาปรับปรุงฟาร์ม

ภาพข่าว: เปิดงาน KUBOTA Showcase 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Power of Agri - ทั่วไป—31 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน KUBOTA Showcase 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Power of Agri - Lnnovation" หรือ "พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร" ในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์

ภาพข่าว: พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ทั่วไป—30 Aug 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ (แนวทางช่วยเหลือผลกระทบจากน้ำท่วมผลผลิต) ทั่วไป—22 Aug 18

รมช.เกษตรฯ เชื่อ ปริมาณน้ำในปีนี้จะไม่ท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีอย่างแน่นอน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกร นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลักษณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี (เขื่อนแก่งกระจาน ทั่วไป—22 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเพชรบุรี (เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนเพชร) ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ลงนาม MOU หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทั่วไป—17 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเลิศวิโรจน์

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงนาม ทั่วไป—17 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม ณ

ก.เกษตรฯ ร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ เกษตรคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั่วไป—17 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนางานด้านข้าว จัดสัมมนา การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ ทั่วไป—15 Aug 18

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน