Tuesday August 11, 2020 13:03

วันอุตุนิยมวิทยาโลก Press Releases

รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯ - ผู้บริหารกรมอุตุฯ เฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563 ไอที—17 Mar 20

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นเกียรติในการอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 จัดสัมมนาหัวข้อ The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ ไอที—28 Mar 19

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562 หัวข้อ "The Sun, the Earth and the Weather รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ" ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน วันอุตุนิยมวิทยาโลก ใช้ Big Data ไอที—19 Mar 18

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนกรมอุตุฯ จัดงาน "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ใช้ Big Data บริหารข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนกรมอุตุนิยมวิทยา จัดงาน "วันอุตุนิยมวิทยาโลก" ภายใต้หัวข้อ "Weather-Ready, Climate-Smart" ในวันที่ 23 มี.ค. 2561

ภาพข่าว: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO)ร่วมกันเฉลิมฉลอง ทั่วไป—22 Mar 13

วันที่ 21 มี.ค. 56 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2556 ในหัวข้อ "รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ" ที่โรงแรมอมารี เอเทรียม เนื่องจากวันที่

รมว.ไอซีที เปิดสัมมนา “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ”ฉลองวันอุตุนิยมวิทยาโลก&rsq ทั่วไป—22 Mar 13

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2556เรื่อง “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ”(Watching the weather to protect

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เปิดงานสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2556 ไอที—21 Mar 13

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในการสัมมนาวิชาการวันอุตุนิยมวิทยาโลก 2556 เรื่อง “รู้เร็ว รู้ทัน รู้ป้องกัน ภัยธรรมชาติ” ณ ห้องประชุมบุศราคัม