Monday July 13, 2020 04:58

สยามเทคโนโลยี Press Releases

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลที่ไม่รับผู้พิการทางสายตาเข้าเรียนหรือทำงาน ทั่วไป—03 May 19

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เผยผลการสำรวจ "ทัศนคติของประชาชนทั่วไปต่อผู้พิการทางสายตากับการอยู่ร่วมกันในสังคม" โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลที่ไม่รับผู้พิการทางสายตาเข้าเรียนหรือทำงาน ทั่วไป—03 May 19

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เผยผลการสำรวจ "ทัศนคติของประชาชนทั่วไปต่อผู้พิการทางสายตากับการอยู่ร่วมกันในสังคม" โดยสำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 65.59% กังวลว่ารัฐบาลจะนำเอาพรบ.ไซเบอร์มาปราบปรามผู้เห็นต่างทางกา ทั่วไป—22 Apr 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล" สำรวจระหว่างวันที่ 15 ถึง 19

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 56.21% เห็นด้วยให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั ทั่วไป—01 Apr 19

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" สำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย หลังเลือกตั้งอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้อง-ความปลอดภัยเป็นอันดับ ทั่วไป—13 Mar 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคาดหวังของประชาชนทั่วไปต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 70.59% ค้านการเสนอให้สถานศึกษาห้ามนักเรียนแต่งชุดไปรเวตเข ทั่วไป—25 Feb 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาสวมชุดไปรเวตเข้าเรียนในสถานศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 17 ถึง 22

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 70.59% ค้านการเสนอให้สถานศึกษาห้ามนักเรียนแต่งชุดไปรเวตเข ทั่วไป—25 Feb 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาสวมชุดไปรเวตเข้าเรียนในสถานศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 17 ถึง 22

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย วัยรุ่น 61.02% ตื่นเต้นจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ทั่วไป—11 Feb 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของเยาวชนที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในการเลือ

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 68.52% เห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการปัญหาฝุ่นละออง PM ทั่วไป—28 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5" สำรวจระหว่างวันที่ 19

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย 5 เหตุผลทำไม? ครูถึงหนี้เงินกู้ ทั่วไป—17 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวปัญหาหนี้เงินกู้ของข้าราชการครู" สำรวจระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลทำไม? ครูถึงหนี้เงินกู้ ทั่วไป—17 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวปัญหาหนี้เงินกู้ของข้าราชการครู" สำรวจระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย เด็กชี้ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กได้ ทั่วไป—11 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย เด็กชี้ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กได้ ทั่วไป—11 Jan 19

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 67.53% เชื่อการขึ้นค่าแท็กซี่ไม่ได้ช่วยลดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร ทั่วไป—21 Dec 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อปัญหาการประท้วงของคนขับรถรับจ้างสาธารณะกับสิทธิการเลือกใช้บริการของปร

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย ประชาชน 79.16% ไม่เชื่อว่าหลังเลือกตั้งประเทศไทยจะได้รัฐบาลที่ยึดห ทั่วไป—13 Dec 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อหลัก "ธรรมาภิบาล" กับการพัฒนาประเทศ" สำรวจระหว่างวันที่ 6 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 ปัจจัยสำคัญที่สถานประกอบการต่างๆ ทั่วไป—03 Dec 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของผู้พิการต่อการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.1% ไม่ทราบตนเองมีสิทธิ์ตาม ทั่วไป—22 Nov 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผย ผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะสุข" สำรวจระหว่างวันที่ 15

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย ประชาชน 64.74 ชี้เพลงแรป Thailand 4.0 ทั่วไป—12 Nov 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเผยแพร่เพลงแนวเสียดสีทางการเมืองและเพลงแนวสองแง่สองง่ามกับผลกระทบในสังคม"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 3 สาเหตุนำไปสู่พฤติกรรมกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน ทั่วไป—01 Nov 18

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง-ล้อเลียน-ขู่เข็ญภายในสถานศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 26 ถึง 31

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 คดีที่ตำรวจมีการเรียกรับสินบนมากที่สุด ทั่วไป—16 Oct 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการทุจริตเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ" สำรวจระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 74.23% เชื่อลุงตู่ได้นั่งนายกฯต่อหลังเลือกตั้ง ทั่วไป—05 Oct 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการประกาศสนใจงานการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ผู้ปกครอง 66.54% ระบุการสอบเข้า ป.1 ทั่วไป—28 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อแนวคิดการยกเลิกการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง" สำรวจระหว่างวันที่ 23 ถึง 27

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.73% ค้านการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นจ่า ทั่วไป—17 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกระบวนการจ่ายยารักษาโรคกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค" สำรวจระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 กันยายน พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 73.06% เชื่อการเพิ่มโทษผู้ไม่มีหรือไม่พกใบขับขี่จะเปิดช่องทางให้ต ทั่วไป—03 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่กับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน" สำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 83.21% ไม่สนนายกฯ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั่วไป—24 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสี่ปีกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 สาเหตุนำไปสู่การเป็นคุณแม่วัยใส ทั่วไป—14 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อประเด็นคุณแม่วัยใสกับปัญหาในสังคมไทย" สำรวจระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 73.88 หนุนห้างร้าน-บริษัทเอกชน งดรับลูกหนี้กยศ.ที่หลีกเลี่ยงการชด ทั่วไป—03 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อบริการเงิน/กองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชาชน 72.45% เห็นด้วยกับการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน ขณะที่ร้อยละ 76.58 ทั่วไป—23 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 57.88% ชี้พรรคการเมืองใหม่ๆ ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ทั่วไป—23 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วสท. หรือ STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆกับการเป็นทางเลือกให้ประชาชน" สำรวจระหว่างวันที่ 15 ถึง 20

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 สิ่งที่ได้จากข่าวการช่วยเหลือเด็กติดถ้ำ ทั่วไป—11 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน" สำรวจระหว่างวันที่ 5