Saturday February 22, 2020 03:01

สำนักงานพัฒนาฝีมือ Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามและทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพ ให้คำแนะนำสปก.ที่เข้าร่วมโครงการ ทั่วไป—21 Feb 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมทีมที่ปรึกษาตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน คือ ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ และดร.อาทิตย์ อภิโชตธนกุล และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 คน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้ ทั่วไป—21 Feb 20

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกษตร และกำหนดแนวทางจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ทั่วไป—21 Feb 20

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนตามรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) ทั่วไป—21 Feb 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) เข้าร่วมสัมมนากับทีมงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการโครงการการศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ฯ อำเภอเมือง

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจช ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดชุติกาญจน์ อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการตามโครงการ 1 ไร่ 1

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ออกเยี่ยมนักเรียน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงสุโขทัย ออกเยี่ยมนักเรียนตามรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ภาพข่าว: เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขท ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ระบบทวิภาคี) จำนวน 9

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 ทั่วไป—17 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ ทั่วไป—17 Feb 20

สนพ.สระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (ศูนย์อ.เมือง)

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—14 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถแทรกเตอร์ ระดับ 1 ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) อำเภอภูเขียว

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ ทั่วไป—14 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง จำนวน 20 คน สาขา การปูกระเบื้อง (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรีย ทั่วไป—14 Feb 20

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ภาพข่าว: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึก ทั่วไป—13 Feb 20

วันที่ 12 ก.พ. 63 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึก

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดการสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค ทั่วไป—13 Feb 20

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีเปิดการจัดการสัมมนา "การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—07 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—06 Feb 20

สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ e-testing จำนวน 25 คน เข้าทดสอบภาคความสามารถ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินอุดหนุน ทั่วไป—06 Feb 20

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบเงินอุดหนุน ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบกิจการหรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนตามมาตรา 26 และได้นำมาตรฐานฝีมือแรงงานดังกล่าว ไปใช้ในการทดสอบให้แก่ลูกจ้างของตน ให้กับ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด จำนวน 10,000

ภาพข่าว: ที่ปรึกษา รมต.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั่วไป—06 Feb 20

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดฝึก นวดไทย 150 ชั่วโมง ทั่วไป—05 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา นวดไทย 150 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าฝึกจำนวน 20 คน

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ทั่วไป—05 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ภาพข่าว: จ.หนองคาย จัดติวเข้มผู้นำเที่ยวชุมชน ทั่วไป—05 Feb 20

นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผอ. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนิตยา แสงพุ่มพงษ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอบรม สาขา เทคนิคการเป็นผู้นำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชั่วโมง จำนวน 26 คน โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร ออกหน่วยจิตอาสาเพื่อพี่น้องชาวมุก ทั่วไป—04 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ออกหน่วยจิตอาสาบริการประชาชนประจำสัปดาห์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนตามนโยบาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 1. วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ชุมชน/โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง ผู้รับบริการ

ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ตลาดแรงงานด้านไอที ทั่วไป—04 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการความร่วมมือกับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ ด้านไอที จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน คือ สาขาการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกซ์เซล วิชวลเบสิก และสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

ภาพข่าว: สนพ.มุกดาหาร ฝึกทักษะนศ.สู่ภาคบริการ ทั่วไป—04 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม(30 ชั่วโมง) จำนวน 26 คน

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—03 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีสุดท้าย แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จำนวน 80 คน

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั่วไป—03 Feb 20

"เตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ (สนพ.เพชรบูรณ์) เพิ่มความรู้ ให้แก่ แรงงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยการจัดฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อใช้ในการทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ รับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—31 Jan 20

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ได้ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่างที่ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า จำนวน 12 คน