Sunday December 8, 2019 15:50

ส่งเสริมสหกรณ์ Press Releases

ภาพข่าว: กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—06 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

รมช.มนัญญา ผลักดันจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย เน้นย้ำเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ทั่วไป—04 Dec 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนจังหวัดอุทัยธานีเมืองเกษตรปลอดภัย

ภาพข่าว: กิจกรรมสหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ทั่วไป—02 Dec 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารกรมฯ พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ จัดกิจกรรม "สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ 8)" ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมท่าแซ ทั่วไป—27 Nov 19

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 49 ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก(Nipapalm) ทั่วไป—21 Nov 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาอนุรักษ์พันธุกรรมต้นจาก (Nipa palm) ในใจคน ภายใต้โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

ภาพข่าว: นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด ทั่วไป—20 Nov 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปางม่วง จำกัด จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ภาพข่าว: รมช.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ทั่วไป—18 Nov 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีสมาชิกจำนวน 143 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือก พร้อมประสาน ทั่วไป—18 Nov 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการสหกรณ์จังหวัดสำรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตร พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ที่มีโรงสีและโกดังลานตากเปิดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร หวังบรรเทาความเดือดร้อนช่วงฤดูเก็บเกี่ยว เกรงชาวนาไม่มีที่ขายข้าวต้องขนไปขายเอกชน

ภาพข่าว: รมช.มนัญญาตรวจเยี่ยมเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนราธิวาส ทั่วไป—13 Nov 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ จำกัด ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ทั่วไป—12 Nov 19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร

ภาพข่าว: รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด ทั่วไป—07 Nov 19

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมกระบวนการรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือก ณ จุดรับซื้อข้าวเปลือก สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจรวบรวมข้าว

ภาพข่าว: อธิบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ทั่วไป—31 Oct 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ และผู้แทนสหกรณ์โคนมซึ่งเป็นสมาชิกของทางชุมนุมฯ ได้ดำเนินกิจการร่วมกัน

รมช.มนัญญา ให้กสส. เตรียมมาตรการหนุนสหกรณ์ 700 แห่งทั่วประเทศ จัดเครื่องมือ ทั่วไป—28 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำรวจสหกรณ์การเกษตรว่าต้องการให้มีการช่วยเหลืออย่างไรหลังมีการแบน3สารเคมี เพื่อจะได้นำมาเป็นชุดช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานว่า

ภาพข่าว: มกอช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ทั่วไป—04 Oct 19

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว: รมช.มนัญญา ร่วมงานครบรอบ 47 ปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—02 Oct 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมกล่าวให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

รมช.มนัญญา ร่วมยินดีครบรอบ 47 ปี วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันนโยบายนำลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับบ้ ทั่วไป—01 Oct 19

รมช.มนัญญา ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมผลักดันนโยบาย สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนให้สหกรณ์ดึงลูกหลานสมาชิกสหกรณ์กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตร เน้นการทำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี ทำเกษตรแนวใหม่

รมช.มนัญญา เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป—01 Oct 19

วันนี้ (1 ตุลาคม 2562 ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทวศร์ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นักวิชาการชู ยุทธศาสตร์ข้อมูล ปรับโฉมสหกรณ์ไทย ทั่วไป—30 Sep 19

นักวิชาการชู ยุทธศาสตร์ข้อมูล ปรับโฉมสหกรณ์ไทย ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เสนอกสส. ผนวกความรู้ 0.4 กับ 4.0 เพื่อนำสหกรณ์พัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยี ค้าออนไลน์ ไม่ง่ายแต่ต้องเริ่ม ดร.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

ภาพข่าว: พิธีเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ครบรอบ 47 ทั่วไป—30 Sep 19

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายด้านการเกษตรภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่กำกับดูแล" โดยมีนายพิเชษฐ์

รมช.มนัญญาชูกลไกสหกรณ์ช่วยดูแลเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมให้ผลิตสินค้าปลอดภัย หุ้น—30 Sep 19

รมช. มนัญญา กระชับงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ย้ำยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงดันสหกรณ์เข้มแข็ง พร้อมนำสหกรณ์เข้าตลาดออนไลน์แชร์ตลาด 3 ล้านล้านบาท นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวให้นโยบายกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี

รมช.มนัญญา เปิดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั่วไป—30 Sep 19

วันนี้ (29 ก.ย. 62) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี และบรรยายพิเศษ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือธกส.แก้ไขหนี้สมาชิกสหกรณ์ ขยายเวลาชำระหนี้ให้สหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี หุ้น—27 Sep 19

สหกรณ์การเกษตรเฮ หลังบอร์ดธกส. ร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร ทั้งยืดและขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ให้ไม่เกิน 20 ปี ส่งผลให้สหกรณ์เกิดสภาพคล่อง มีเงินเหลือพอสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดเต็ม เตรียมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ทั่วไป—26 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า 576 ล้านให้สหกรณ์กู้ปลอดดอก 1 ปี นำไปช่วยฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มีเงินทุนทำการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ยืดเวลาชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ทั่วไป—23 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วม kick off เปิดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย พร้อมปล่อยคาราวานเคลื่อนที่เร็วมอบถุงยังชีพและเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเปิดตัว"โครงการ

ภาพข่าว: เปิดจุดบริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยเกษตรกรพื้นที่น้ำท่วม ทั่วไป—23 Sep 19

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตรวจราชการที่ 13 , 14 และนายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมจุดบริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ บ้านปากกุดหวาย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และผู้ประสบภัยน้ำท่วม 21 ทั่วไป—19 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งทุกจังหวัดระดมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม 21

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ปัญหาตกเขียวกาแฟอาราบิก้า หนุนชาวเขามูเซอรวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ ทั่วไป—13 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูความสำเร็จแก้ไขปัญหาตกเขียวกาแฟให้ชาวเขาเผ่ามูเซอในจังหวัดลำปาง รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์ผลิตกาแฟคุณภาพ พร้อมแปรรูปเป็นกาแฟคั่วสดและบดผงจำหน่ายภายใต้แบรนด์ "ปางม่วง โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟี่" สร้างรายได้ สู่ชุมชน ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ภาพข่าว: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ทั่วไป—11 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงงานคัดแยกผักของศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตรเป็นสมาชิก 39 สหกรณ์

ภาพข่าว: การประชุมสหกรณ์โครงการหลวง ทั่วไป—10 Sep 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และตัวแทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเตรียมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ปี 2562 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2562

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนการดำเนินงานสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง 11 จังหวัด ทั่วไป—10 Sep 19

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวง เป็นองค์กรของชุมชนที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขา ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงใน 11 จังหวัด พร้อมประชุมหารือตัวแทนสหกรณ์โครงการหลวง 46 แห่ง เพื่อร่วมกันกำหนด