Thursday October 22, 2020 13:13

เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม Press Releases

ครูบรรณารักษ์จากภูมิภาค ได้รับรางวัลสาขาการพัฒนาห้องสมุด จากโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมโดยมูล ทั่วไป—11 Sep 20

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการพัฒนาห้องสมุด “รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” ให้ แก่ครูบรรณารักษ์ภูมิภาค 5 ท่าน

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมดนตรี ทั่วไป—28 Aug 20

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี “รางวัลสุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2562 ให้กับครูเซ็ง อาบู (ครูเบเย็ง) นักดนตรี แมนโดลินชาวปัตตานี

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเชิดชูผู้ทำความดี มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ทั่วไป—14 Aug 20

กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิฯ ร่วมมอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป—13 Aug 20

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่นางสาวศิริพร พรมวงศ์ ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย

ภาพข่าว: มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา ปฏิทินข่าว—18 Feb 20

กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิชิต แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา เมื่อ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา

มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา ทั่วไป—17 Feb 20

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบรางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการส่งเสริมกีฬา แก่ นายแพทย์ทรง วงษ์วานิช นายพรชัย มั่งประสิทธิ์ และนายสุนทร นาเมืองรักษ์ ผู้มีจิตอาสา และโค้ชฟุตบอล

มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป—03 Sep 19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ พันตำรวจโททรงพล กาญจนพันธุ์ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ และคณะ

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา ที่ จ. ปฏิทินข่าว—21 May 19

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิชิต แย้มบุญเรือง นายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 สาขาการส่งเสริมกีฬา ซึ่งจัดขึ้นที่ จ. อุบลราชธานี เมื่อ 17 พ.ค. ที่ผ่านมา

โค้ชฟุตบอลจิตอาสา ได้รับรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมกีฬา ปฏิทินข่าว—21 May 19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมกีฬา แก่ น.ส. ธิดารัตน์ วิวาสุขุ และนายสมพงษ์ แก้วหยก โค้ชจิตอาสาผู้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ สร้างโอกาสด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน

มอบรางวัล 2 องค์กรต้นแบบ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ทั่วไป—09 Apr 19

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 โดยครั้งนี้นับเป็นรางวัลสาขาที่ 5 การพัฒนาสังคมชนบท

ภาพข่าว: SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ทั่วไป—09 Apr 19

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ มีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ให้แก่ 2 องค์กรต้นแบบ คือ กลุ่มวิสาหกิจเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง อ.

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา ทั่วไป—02 Apr 19

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย และ นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี หุ้น—29 Mar 19

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ต้นแบบคนดีสาขาการส่งเสริมดนตรี ให้แก่ น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มอบ 3 รางวัลต้นแบบคนดี สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง หุ้น—28 Mar 19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมต้นแบบคนดี มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาการส่งเสริมดนตรี แก่ น.ส. อัญชลี เมฆวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร. บ้านเทอดไทย จ. เชียงราย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง แก่ โครงการ "เจมส์ คันนาทองคำ" ก่อตั้งโดย ดร.

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด หุ้น—22 Mar 19

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ นางทิพย์วรรณ

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด หุ้น—22 Mar 19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่

ภาพข่าว: SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560 หุ้น—20 Mar 18

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัล "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2560 แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมสนับสนุน 7 องค์กรเพื่อสังคม

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ส่งเสริมต้นแบบความดี ปีที่ 11 สร้างประโยชน์ให้คนไทยกว่า 7 หุ้น—20 Mar 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2560 แก่ 9 ผู้ทำความดีที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม พร้อมสนับสนุน 7 องค์กรเพื่อสังคม เผยตลอด 11 ปี สร้างต้นแบบผู้ทำความดีแล้ว 87 ราย ขยายผลความดี 45 โครงการ ครอบคลุม 34

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560 หุ้น—16 Mar 18

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจแก่ 9 คนดีผู้ได้รับรางวัล "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2560 ที่มุ่งมั่นทำงานสร้างประโยชน์เพื่อสังคมใน 6 สาขา ได้แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560 หุ้น—16 Mar 18

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนกำหนดการงาน "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลอิสรเมธี จากท่าน ว. วชิรเมธี ในโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ทั่วไป—15 Mar 18

ตูน บอดี้สแลม หรือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย จากโครงการ "ก้าวคนละก้าว" รับรางวัลอิสรเมธี ประจำปี 2560 สาขาการพัฒนาสังคมเมือง ร่วมกับอีก 8 คนดีในโครงการ "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ณ หอประชุม ศาตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ 20

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 7 องค์กรพันธมิตร มอบ 9 รางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี หุ้น—14 Mar 18

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 7 องค์กรเพื่อสังคมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมูลนิธิดวงประทีปและมูลนิธิวิมุตตยาลัย

2 ครูจากชุมชนคลองเตย ใช้ดนตรีและกีฬาบำบัดเยาวชน ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ทั่วไป—12 Mar 18

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลและองค์กรผู้ทำความดี ในโครงการ "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ร่วมกับ 7 องค์กรเพื่อสังคม

SET มอบ 2 รางวัล เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาพัฒนาห้องสมุด ทั่วไป—05 May 17

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน และดวงตา จิตตะกาญจน์รับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาการพัฒนาห้องสมุดจากโครงการ "10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มอบรางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท แก่ วิสาหกิจชุมชน หุ้น—02 May 17

โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการทำความดีและค้นหาผู้ทำความดี โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิดชูผู้ทำความดี มอบรางวัล ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ทั่วไป—02 May 17

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการทำความดีและค้นหาผู้ทำความดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่10 แล้ว สำหรับ โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย

นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ดำรงค์ บุญยัง คว้ารางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ หุ้น—27 Apr 17

จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว สำหรับ โครงการ เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม โดยมูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย จาก 7 สาขา โดย

ภาพข่าว: 10 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิดชูผู้ทำความดี หุ้น—15 Mar 17

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมอบรางวัล "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ครบรอบ 10 ปี แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำความดีเพื่อสังคม 11 ราย ใน 7 สาขา จาก 7 องค์กรเครือข่าย โดยตลอด

10 ปี SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สนับสนุน 7 องค์กร ขยายผลความดีสร้างประโยชน์ให้คนไทยมากกว่าเจ็ด หุ้น—14 Mar 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมในวงกว้าง มอบรางวัล "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม"ประจำปี 2559 แก่ 7 องค์กร 7 สาขา และผู้ทำความดีรวม 11 ราย เผยตลอด 10 ปี ผลักดัน 7 องค์กรเครือข่าย 78 คนดีต้นแบบ ต่อยอดความดีผ่าน 42

ตลาดหลักทรัพย์ จัดงาน SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี หุ้น—09 Mar 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ครบรอบ 10 ปี ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 13.00 -