Saturday May 25, 2019 22:31

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั Press Releases

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 19 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 19 จังหวัด รวม 59 อำเภอ 127 ตำบล

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 10 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 10 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 38 ตำบล 72

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 18 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—21 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18จังหวัด รวม 47 อำเภอ 88 ตำบล 209

ปภ.แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร...ระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ทั่วไป—17 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเด็กให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอม ดังนี้ การโดยสารรถประจำทาง ให้ยืนรอบริเวณ ป้ายรอโดยสารรถประจำทาง การโดยสารรถไฟฟ้า

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 18 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—16 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 45 อำเภอ 83 ตำบล 186

ปภ.แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ทั่วไป—15 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะสถานการณ์เสี่ยงต่อการ เกิดอุบัติเหตุกับเด็กในสถานศึกษา ดังนี้ สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สถานการณ์เสี่ยงที่เกิดจากนักเรียนขาดความระมัดระวัง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 18 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—15 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พ.ค.62 ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 18 จังหวัด รวม 42 อำเภอ 78 ตำบล 177

ปภ.แนะ 12 พฤติกรรมการขับรถอย่างถูกวิธี ช่วยยืดอายุการใช้งานรถ...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั่วไป—14 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะ 12 พฤติกรรมการขับรถที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ ดังนี้ อุ่นเครื่องก่อนออกรถ ไม่เร่งเครื่องอย่างรุนแรงเมื่อสตาร์ทรถ ชะลอความเร็วเมื่อขับรถผ่านเนินหลังเต่า ไม่คิกดาวน์เพื่อเร่งแซง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—14 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด รวม 38 อำเภอ 71

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 15 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน ทั่วไป—13 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบันทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 15 จังหวัด รวม 31 อำเภอ 61

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 22 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—09 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 22 จังหวัด รวม 51 อำเภอ 97

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 7 จังหวัด ทั่วไป—08 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา มหาสารคาม ตราด และชลบุรี รวม 18 อำเภอ 61 ตำบล 439 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—08 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 16 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 67

กอปภ.ก. ประสานจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 7 11 พ.ค. ทั่วไป—08 May 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ 6 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 7 - 11 พ.ค. 62

ปภ.เตือน 7 ปุ่มในรถ หากเผลอกด ใช้งานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์...เสี่ยงอันตราย ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือน 7 ปุ่มในรถ หากเผลอกดหรือ ใช้งานไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย โดยปุ่มไฟสูง ควรเปิดใช้เมื่อขับรถผ่านเส้นทาง ที่มืดมาก ปุ่มปิดการทำงานของถุงลมนิรภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 9 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 35

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 6 จังหวัด รวม รวม 11 อำเภอ

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยผู้ประสบภัย ทั่วไป—07 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ตำบลกลางดง ตำบลทุ่งเสลี่ยม และตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 6 จังหวัด ทั่วไป—03 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด ชลบุรี รวม 6 จังหวัด 16 อำเภอ 50 ตำบล 360 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 36 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—02 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 36 จังหวัด รวม 121 อำเภอ 280

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ทั่วไป—02 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2562

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 34 จังหวัด เร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—02 May 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 34 จังหวัด รวม 112 อำเภอ 259

ปภ.เตือนพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทั่วไป—30 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ จากรถจักรยานยนต์ ดังนี้ ขับขี่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ทั้งการขับรถเร็ว ขับย้อนศร ขับรถปาดหน้า และแซงรถในระยะกระชั้นชิด ขับขี่ในลักษณะผาดโผน

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือ ทั่วไป—30 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 เมษายน 2562 เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 31 จังหวัด รวม 93 อำเภอ 215

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—25 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 36 จังหวัด รวม รวม 196 อำเภอ

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ทั่วไป—24 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 35 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 35 จังหวัด รวม 183 อำเภอ 550

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน...ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 31 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Apr 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด รวม 142 อำเภอ 391