Sunday August 25, 2019 14:18

โดยกรมป้องกันและบรรเทาส Press Releases

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—23 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ สตูล

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดหนองคายและน่าน เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—22 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบันอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิด น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่

กอปภ.ก. สั่งการ 21 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก และดินถล่ม ทั่วไป—21 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—19 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—14 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด

ปภ.บูรณาการสรรพกำลังเร่งแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุรินทร์ เร่งจัดหาและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเข้าถึงทุกครัวเรือน

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 8 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงปัจจุบัน จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 8 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน สตูล ตราด

ปภ. รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ปัจจุบันยังมีไฟไหม้ในบางจุด และต้องเฝ้าระวังไฟใต้ดินที่ปะทุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อม

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 76 หลัง ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด

กอปภ.ก. ประสาน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล ทั่วไป—13 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 10 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน

กอปภ.ก. ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 8 11 ส.ค. ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 8 - 11 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต ในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้ รับมือ ป้องกันอันตรายจากดินถล่ม...ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดดินถล่มอย่างปลอดภัย โดยหมั่นสำรวจความเสี่ยงภัย ติดตามประกาศเตือนภัยอยู่เสมอ สังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ รวมถึงศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัย

ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ฝนแล้ง 6 จังหวัด 24 อำเภอ ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง ทั่วไป—09 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 6 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุพรรณบุรี รวม 24 อำเภอ 167 ตำบล 2,097 หมู่บ้าน ซึ่ง

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในจังหวัดตราด ทั่วไป—07 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยในจังหวัดตราด ทั่วไป—07 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 3 จังหวัด ทั่วไป—06 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม 53 อำเภอ

ปภ. รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วบางพื้นที่ ทั่วไป—06 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟได้แล้วบางพื้นที่ แต่ยังคงเฝ้าระวังไฟใต้ดินที่ปะทุอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อม

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงแล้วขับจากการทานยา...อันตรายที่ป้องกันได้ สุขภาพ—05 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุง่วงแล้วขับที่มีสาเหตุจากการทานยา โดยผู้ที่ต้องขับรถควรปรับเวลาการทานยาให้เหมาะสมกับแผนการเดินทาง หากต้องทานยา ควรใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 13 ทั่วไป—05 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 13 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 11 จังหวัดคลี่คลายแล้ว ทั่วไป—05 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.62 ถึงปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย

ปภ. รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุและสวนปาล์มในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วไป—02 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุและสวนปาล์ม ในอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย 170 ไร่ ส่วนพื้นที่อำเภอหัวไทรประชาชนได้รับผลกระทบจากควันไฟ 26 ราย ใน 7 ตำบล

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัยใน 6 ทั่วไป—02 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ใน 6 จังหวัด ได้แก่

ปภ.กำชับศูนย์ ปภ.เขต และจังหวัดเสี่ยงภัยรับมือภาวะฝนตกหนักจากพายุ วิภา ทั่วไป—02 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำชับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "วิภา" และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรง ในช่วงวันที่ 2 – 6 ส.ค. 62 โดยให้ศูนย์ ปภ.เขต

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน ทั่วไป—01 Aug 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 2 อำเภอ 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กอปภ.ก. สั่งการ 36 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั่วไป—31 Jul 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 31 กรฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

กอปภ.ก. สั่งการจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ฝนตกสะสม ทั่วไป—30 Jul 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ฝนตกสะสม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน

ปภ. บูรณาการจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วไป—25 Jul 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำชับให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตบูรณาการร่วมกับจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รวมถึงแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้หลักขับรถ - แก้ไขเหตุรถเสียบนทางด่วนอย่างปลอดภัย ทั่วไป—22 Jul 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถบนทางด่วนอย่างปลอดภัย โดยหมั่นสังเกตเครื่องหมายจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่หยุดรถกะทันหัน

กอปภ.ก. สั่งการ 8 จังหวัดภาคตะวันออกและภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง ทั่วไป—22 Jul 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 8 จังหวัดตะวันออกและภาคใต้ ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในระยะนี้