กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ Press Releases for Thailand