โรงพยาบาลราชวิถีเฉลี่ยต่อวันประมาณ Press Releases for Thailand