บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองทุนหุ้นสหรัฐฯ "SCBUSA" IPO 12 - 18 ม.ค.นี้ คัดหุ้นเด่นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง และบริษัทกำลังโตที่มีศักยภาพสูง

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๔๐
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวม จากการทยอยฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (SCB US Active Equity Fund : SCBUSA) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทในสหรัฐฯ หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดในระยะยาว โดยเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองทุนหุ้นสหรัฐฯ SCBUSA IPO 12 - 18 ม.ค.นี้ คัดหุ้นเด่นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง และบริษัทกำลังโตที่มีศักยภาพสูง

กองทุน SCBUSA เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Morgan Stanley Investment Fund -US Growth Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นลงทุนหุ้นบริษัทในสหรัฐฯ เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มสื่อสาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่น่าจับตามอง ภายใต้กลยุทธ์ของกองทุนหลักที่เน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว (Bottom-up security selection) เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการลงทุนระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคง และบริษัทกำลังโตที่มีศักยภาพสูง และสามารถบริหารเงินทุนให้สร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

สำหรับกระบวนการการลงทุนของกองทุนหลักจะทำการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพของธุรกิจเป็นอย่างแรก ปัจจุบันกองทุนหลักมีจำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตประมาณ 35 - 60 ตัว กระจายสัดส่วนการลงทุนของหุ้นรายตัวอยู่ที่ประมาณ 1 -5% ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเชื่อมั่นใน Investment Thesis โดยกองทุนจะทำการขายการลงทุนเมื่อ Investment Thesis เปลี่ยนไป เช่น ข้อได้เปรียบทางธุรกิจน้อยลง หรืออัตราการเติบโตลดลง หรือขาย/ลดสัดส่วนการลงทุนเมื่อระดับ Risk/Reward ไม่คุ้มค่าการลงทุน หรือเมื่อมีโอกาสการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจกว่า โดยเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความมั่นใจสูง ทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน สำหรับกองทุนหลักบริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ลงทุนยาวนานในหุ้นสหรัฐฯ ทุกขนาด รวมถึงมีความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในกลยุทธ์แบบเดียวกัน นอกจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจแล้ว ผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังสร้างโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมจากตลาดที่อาจมองข้ามหุ้นของบริษัทที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง Mid cap และ Large Cap (Relative lack of coverage), ตลาดที่มักมองข้ามหุ้นที่มีค่า P/E สูง เนื่องจากมองว่าหุ้นดังกล่าวมีมูลค่าแพง (Conventional Valuation Bias), โอกาสจากวิธีการประเมินมูลค่าบริษัทแบบเดิม ที่อาจไม่สามารถสะท้อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทรูปแบบใหม่ได้ (Expert Bias) และตลาดที่มักให้ความสำคัญกับความเคลื่อนไหวระยะสั้นมากกว่าศักยภาพในการดำเนินธุรกิจระยะยาว (Short term Bias) อีกทั้งยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงระยะยาวที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากกว่าความผันผวนระยะสั้น โดยบริหารความเสี่ยงของหลักทรัพย์รายตัว และประเมิน Risk/Reward จากกระแสเงินสด ศักยภาพของ Optionality และความเป็นไปได้ของ Endgame รวมถึงบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในหลายหลักทรัพย์ และมีการติดตาม Attribution/Risk และ MSCI/Barra Factor Analysis ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดทุน และความเสี่ยงด้านปัจจัยการลงทุน

สำหรับกองทุนหลักมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ย 87.12% ต่อปี ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 22.18% ต่อปี และย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 101.78% ต่อปี เมื่อเทียบกับดัชนี Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR Index ที่มีผลการดำเนินงานตามลำดับอยู่ที่ 24.04% ต่อปี, 13.15% ต่อปี และ 37.09% ต่อปี (ที่มา: Morgan Stanley Investment Fund ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า "สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ ยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และข่าวดีจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี จากการที่พรรค Democrat มีอำนาจทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ (Blue Sweep) ซึ่งอาจส่งผลให้การผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมีโอกาสผ่านความเห็นชอบจากสภาได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเลือกตั้ง โดยรวมอาจมีโอกาสปรับตัวลงในระยะสั้น หลังจากฟื้นตัวได้ดีในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา"

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต และเป็นประเทศที่ประกอบด้วยนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจำนวนมาก รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุน ประกอบกับรัฐบาลและธนาคารกลางมีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ scbam./…ink/1cv สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ scbam.link/…d_click

ที่มา: บลจ.ไทยพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout