อพวช. ร่วมกับ สทป. ลงนามความร่วมมือ เตรียมจัดโครงการ THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2021

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๖:๑๒
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021" ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และประดิษฐ์ผลงานเข้าแข่งขัน มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป
อพวช. ร่วมกับ สทป. ลงนามความร่วมมือ เตรียมจัดโครงการ THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2021

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "ที่ผ่านมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ในการจัดกิจกรรมในโครงการ Thailand Cansat - Rocket Competition มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการประดิษฐ์จรวดและดาวเทียมขนาดเล็ก เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง อพวช. และ สทป. ในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2021" ซึ่งจะดำเนินการจัดขึ้นภายในปีนี้ โดยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยในด้านสะเต็มศึกษา ผ่านการสร้างและพัฒนา CanSat และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียมได้โดยง่าย เพื่อนำไปสู่ความต้องการการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น อันจะทำให้เกิดการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศต่อไปตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและประชาชนของประเทศต่อไปในอนาคต"

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า "การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2021" สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งในและต่างประเทศ ได้มีส่วนในการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนโดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวด และอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดกำเนิดของ สทป. มาพัฒนาการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ในการส่งดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) ขึ้นสู่อากาศ ระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา สทป. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกายความคิดสร้างความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต สทป.ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคต่างๆ การแข่งขัน "Thailand CANSAT-ROCKET Competition ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง สทป. และ อพวช. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์เพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมดูแลเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัยและสำเร็จด้วยดี ในปีนี้เป็นอีกปีที่เราเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทาง สทป.และ อพวช. ได้ร่วมกันเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เกืดความเหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วย การได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง อพวช. ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการประสานพลังของทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและ เยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคต"

โดยเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2021" สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html, www.dti.or.th , Facebook fanpage : ค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์, Facebook fanpage : Cansat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 - 1416

ที่มา: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

อพวช. ร่วมกับ สทป. ลงนามความร่วมมือ เตรียมจัดโครงการ THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๐ แสนสิริ จับมือ ดีแทค และ ยูนิลีเวอร์ 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ประกาศจุดยืนแกร่ง ร่วมผลักดันบรรทัดฐานใหม่สู่ ความเท่าเทียมทุกมิติ-โอบรับความหลากหลาย LGBTQ
๑๗:๑๒ Dow ผนึกสมาคมเคมีฯ และ สพฐ. เดินหน้าพัฒนาครูวิทย์ไทย จัดอบรมออนไลน์ โครงการห้องเรียนเคมีดาว ต่อเนื่องรุ่นที่
๑๗:๒๘ เคทีซีร่วมกับโรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท จัดโปรบุฟเฟต์กุ้งแม่น้ำไม่อั้น
๑๗:๕๗ ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
๑๗:๐๓ บีโอไอเผยผลจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 มูลค่าทะลุกว่า 7 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจฟื้นตัว
๑๗:๑๕ อว. ยกทัพยานยนต์ไฟฟ้า จัดแสดงในงาน Low Carbon City EV Expo 2022 ที่นครราชสีมา
๑๗:๓๑ บจ. ไทย รายงานยอดขายไตรมาส 1/2565 รวม 4 ล้านล้านบาท เติบโตต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด
๑๖:๔๘ 3BB GIGATV จัดใหญ่.ส่งพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลก จาก ช่อง DW ประเทศเยอรมนี เอาใจทุกคนในครอบครัว
๑๖:๕๙ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดแคมเปญ Siam Discovery Summer Hot Sale
๑๖:๒๕ ด่วน.รีบแจ้งข้อมูล บอกดิน 3 หมดเขต 30 มิถุนายน 2565 นี้