เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด...เปิดแนวคิดการสร้าง "รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๑๖
ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราทุกคนล้วนเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ไปพร้อมกันทั่วโลก และล่าสุดกับการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุดก็คือ "โรงพยาบาล" ที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็น การรับมือกับผู้ป่วยทั่วไป การรับมือกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อ เรียกได้ว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นคราวจำเป็นที่โรงพยาบาลต้องเร่งปรับตัว และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อพาสังคมก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ไปได้
เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด.เปิดแนวคิดการสร้าง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศก้าวผ่านจุดวิกฤตมาได้ นั่นก็คือ ความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ วัคซีน ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพราะแม้เราจะมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งรอบด้าน แต่การขาดแคลนเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการรักษา และการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก ดังจะเห็นในช่วงแรก ๆ ที่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศรวมตัวกันขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชุด PPE เพราะความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความจำเป็นต้องเร่งติดตั้งห้องตรวจเชื้อแบบความดันบวก และความดันลบ เนื่องจากเราไม่สามารถผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เองในปริมาณที่เพียงพอ ต้องอาศัยการนำเข้า และเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างชาติ บทความนี้จึงจะพาไปสำรวจโอกาสของประเทศไทย หากมีโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นของตัวเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สจล. ได้ร่วมช่วยรับมือวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ "KMITL 60 FIGHT COVID-19" ได้แก่ ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันลบ (Negative Pressure) แบบความดันบวก (Positive Pressure) และต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ (KMITL Mini Emergency Ventilator) ส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อต่อยอดการแก้ปัญหาการขาดแคลนนวัตกรรมทางการแพทย์ประสิทธิภาพสูง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมของคนไทย รวมถึงสนับสนุนรัฐบาลลดการนำเข้าเทคโนโลยีมูลค่าสูง สจล. ได้เดินหน้าโครงการจัดตั้ง "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" (KMC Hospital : King Mongkut Chaokhun Thahan Hospital) โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย และอาเซียน

สำหรับจุดเด่นของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ประกอบด้วย 5 มิติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปั้นนวัตกรรมทางการแพทย์

โรงพยาบาลแห่งนี้จะให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  • สร้างองค์ความรู้เครื่องมือแพทย์

นอกจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โรงพยาบาลฯ ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาด

  • เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมไทย อาเซียน

อีกทั้ง โรงพยาบาลฯ จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย การวิจัยนวัตกรรม รวมไปถึงการออกแบบพร้อมผลิตอุปกรณ์การแพทย์ด้วยตนเอง โดยนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ จะเกิดจากการผสานองค์ความรู้ของหลากหลายสาขาวิชา

  • พร้อมรับมือทุกวิกฤตสุขภาพ

ยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลฯ ตั้งใจที่จะช่วยสร้างความพร้อมในการรับมือกับทุกวิกฤตทางการแพทย์ในอนาคตของประเทศไทย

  • สร้างโอกาสการรักษาของคนไทย

ท้ายที่สุด โรงพยาบาลฯ มุ่งผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ภายในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถได้รับการรักษาที่ถูกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ในแง่ของการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ "โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์" ไม่เพียงเป็นที่พึ่งพาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ให้แก่คนไทย แต่ยังสามารถสร้างโอกาสในการผลิตและส่งออกอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน นำมาซึ่งรายได้มูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศในเบื้องต้นโรงพยาบาลฯ จะมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ ตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งแผนการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ำจุดยืนของ สจล. ในฐานะสถาบันที่คอยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม พร้อมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ไม่เพียงตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของประเทศมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 60 ปี

โดยระยะแรกภายหลังจัดสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็จะเตรียมพัฒนา "นวัตกรรมทางการแพทย์รับยุคดิจิทัล" (Digital Health Care) ที่สามารถหนุนผู้ป่วยใช้งานจากที่บ้าน ได้รับการรักษาแพทย์ทางไกล (Telehealth) ในยุคดิจิทัล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมประสิทธิภาพสูงจากที่บ้านได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่เสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและใช้ภายนอกร่างกาย ลดการสูญเสียเวลา/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัว หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้แนวคิด Telehealth ที่เตรียมพัฒนาในอนาคต คือ เอไอวินิจฉัยโรคปอด โปรแกรมวินิจฉัยโรคปอดจากภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์ (X-Ray) ได้แก่ ภาวะปอดรั่ว และภาวะปอดบวม พร้อมแสดงความเสี่ยงของการเกิดโรคในรูปแบบเปอร์เซ็นต์

"โครงการจัดตั้ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนไทยทุกคน ถึงจะประสบความสำเร็จได้ สจล. จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกัน "ให้เพื่อสร้าง" โดยบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" ผู้ใดที่สนใจสามารถบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 693-0-32393-4" ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) ได้ที่ สำนักงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โทร. 092-454-8160, 092-548-2640, 02-329-8229 (สายตรง) 02-329-8000 ต่อ 3146 ไลน์ไอดี @KMITLHospital เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/…byKMITL และเว็บไซต์ www.ให้เพื่อสร้าง.com

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

เพราะโควิด-19 ทำให้เราเจ็บปวด.เปิดแนวคิดการสร้าง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 'โรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์' แห่งแรกของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง