ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง" ไฟเขียวเดินแผน IPO 140 ล้านหุ้น

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๔:๑๙
พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เดินหน้าตามแผนระดมทุน ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งไฟลิ่ง PROS เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 140 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินจากการระดมทุนไปใช้สำหรับลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของประเทศรายใหญ่ โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้
ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ไฟเขียวเดินแผน IPO 140 ล้านหุ้น

นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก(IPO) กล่าวว่า บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ถือเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากงานโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างโครงการ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการที่จะผลักดันการลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกัน ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 24 ปี ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

โดยหลังจากได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) / ร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปัจจุบัน สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ PROS ในครั้งนี้ จะเสนอขายจำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 270 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท

นายพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PROS ผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารรายใหญ่ของประเทศ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานมาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ การดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตลอดจนการส่งมอบงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพภายในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการให้ดำเนินงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยฐานลูกค้าหลักกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารชุดพักอาศัย ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้น การเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี ต่อลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มีความยั่งยืนและมีความโปร่งใส รวมทั้งการต่อยอดด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ในงวด 9 เดือนของปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 584.84 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.90 ซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อเทียบกับงวดเก้าเดือนปี 2562 ซึ่งถึงแม้กลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อยู่บ้างแต่กลุ่มบริษัทก็ยังสามารถรักษาการรับรู้รายได้ได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ กำไรสุทธิมีจำนวน 19.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 8.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.54 ปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทปรับลดลงค่อนข้างมาก ในขณะที่รายได้จากงานก่อสร้างและบริการรวมถึงกำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทค่อนข้างใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลประกอบการของปี 2562 มีรายได้จากงานก่อสร้างและงานบริการ 938.46 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 27.45 ล้านบาท

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ไฟเขียวเดินแผน IPO 140 ล้านหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๑๗:๕๗ ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๑๗:๒๖ พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๑๗:๑๐ บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๑๗:๑๓ เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๑๗:๕๖ เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๑๖:๔๒ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๑๖:๕๒ รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๑๖:๐๔ กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๑๖:๒๔ สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565