ไอแบงก์ เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 รอบใหม่

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๔๐
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 รอบใหม่ มีทั้งพักชำระเงินต้นและกำไร ลดค่างวด ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางเว็บไซต์ไอแบงก์ ตั้งแต่ที่ 22 มกราคม 2564 นี้
ไอแบงก์ เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับ มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 รอบใหม่

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศทไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ไอแบงก์ เปิดให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแบ่งตามประเภทสินเชื่อดังนี้

 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันภายใต้กำกับ (ยกเว้นสินเชื่อสวัสดิการพนักงานบุคคลภายนอก (MOU)/สินเชื่อบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/สินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (MSMEs)) ลูกค้าสามารถเลือกลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิมระยะเวลา 6 เดือน ไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลาและให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย/อเนกประสงค์ มีหลักประกัน ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้นำไปชำระในงวดสุดท้าย หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) 3 เดือน โดยไม่ขยายระยะเวลา และให้ปรับลดอัตรากำไรในระยะเวลาที่พักชำระหนี้ลง 0.25% เฉพาะบัญชีสินเชื่อที่อยู่ในช่วงการชำระค่างวดด้วยอัตรากำไรอ้างอิง SPRL (SPRL ของธนาคาร ปัจจุบัน =7.40 ต่อปี) หรือ พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะกำไร) ไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระ
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระเงินต้นและกำไร 3 เดือน และขยายระยะเวลา 3 เดือน หรือ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 6 เดือนและเฉลี่ยค่างวดใหม่ตามระยะเวลา

สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 ต้องสิ้นสุดการได้รับความช่วยเหลือมาตรการอื่นๆ ของธนาคารแล้ว และไม่มีสถานะเป็น NPF ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เบิกใช้สินเชื่อก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยสามารถยื่นเรื่องได้ทางเว็บไซต์ www.ibank./…o.th/th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Call Center 1302

นอกจากนี้ ไอแบงก์ ยังมีมาตรการความช่วยเหลืออีก 4 มาตรการ ที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ลูกค้าที่ประสบภัยอุทกภัยภาคใต้ และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ดังนี้

 • มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) ที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันกับธนาคาร
  • ปรับลดอัตรากำไรสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันจากเดิม SPRR+12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา คิดอัตรากำไรใหม่ SPRR ตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบัน SPRR= 8.00% ต่อปี)
  • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกันออกไปไม่เกิน 5 ปี จากสัญญาคงเหลือเดิม และไม่เกินระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกหนี้
 • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เดิมที่มีศักยภาพ
  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์เศรษฐกิจ โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้
  • พักชำระหนี้เงินต้น และชำระเฉพาะกำไร นาน 1 ปี
  • ขยายระยะเวลาสินเชื่อออกไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น
  • ยกเว้นเบี้ยปรับพักชำระหนี้ที่เกิดขึ้น
  • ธนาคารให้ความช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมตามความรุนแรงของปัญหาเป็นรายกรณี
 • มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุกภัยภาคใต้
  • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้น พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไรอีก 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมโดยสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR - 3.5% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ อัตรากำไร SPRL - 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee และค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา รวมถึงยกเว้น การประเมินราคาหลักประกัน (กรณีสินเชื่อเดิมแบบมีหลักประกัน) และบุคคลค้ำประกัน
  • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้น และชำระเฉพาะกำไรระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม สำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค อัตรากำไร SPRR - 3.5% ต่อปี สินเชื่อธุรกิจ อัตรากำไร SPRL - 2.75% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียม Front end Fee และค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา ยกเว้นการประเมินราคาหลักประกันและบุคคลค้ำประกัน
 • โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เป็นการช่วยลูกหนี้ธุรกิจที่มีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบัน
  การเงินหลายราย วงเงินรวมกัน ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (ทั้งสาเหตุจาก COVID-19 สงครามการค้า หรือ ภัยธรรมชาติ) โดยมีแนวทางการช่วยเหลือดังนี้
  • การแก้ไขหนี้เดิม : ลดค่างวด ขยายเวลาการชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
   ลูกหนี้ มีระยะเวลาปลอดหนี้ และการผ่อนชำระที่เหมาะสม ทบทวนการให้ใช้วงเงินของลูกหนี้ที่เหลืออยู่
  • การให้สินเชื่อใหม่ : ธนาคารเจ้าหนี้ร่วมกันพิจารณาให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกหนี้ที่มีประวัติการ ชำระหนี้ดี
   มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมทั้ง 5 มาตรการข้างต้น สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร ได้ที่เว็บไซต์ไอแบงก์ www.ibank./…o.th/th เลือก ผลิตภัณฑ์และบริการ และเลือก สินเชื่อตามนโยบายของรัฐ หรือสอบถามเพิ่มเติม ibank Call Center 1302

*หมายเหตุ:

 1. "อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม"
 2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

ที่มา: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ