กลุ่มมิตรผลตอกย้ำความมุ่งมั่น คว้ารางวัลการพัฒนาด้านความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามปรัชญา "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ"

พุธ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๑๑:๓๓
กลุ่มมิตรผล คว้าอันดับ 4 ด้านความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมด้วยรางวัล "Sustainability Awards Silver Class 2021" และถูกจัดให้เป็นสมาชิกในรายงานความยั่งยืน "S&P Global Sustainability Yearbook Member 2021" จากผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร หรือ Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และเป็นผู้ประเมินความยั่งยืนให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเวทีโลก
กลุ่มมิตรผลตอกย้ำความมุ่งมั่น คว้ารางวัลการพัฒนาด้านความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนตามปรัชญา ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ

ทางด้านคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวถึงรางวัลผลการประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับในครั้งนี้ว่า "กระแสความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งจากสภาวะสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ บริบททางสังคม รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาควบคุมการใช้ชีวิตมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ต้องเร่งปรับตัวให้ทัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยมีเรื่องของความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้าม"

"ถึงแม้ว่ากลุ่มมิตรผลจะไม่ได้เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานเดียวกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ เราจึงได้เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนขององค์กรร่วมกับ S&P Global ซึ่งมีการประเมินผลแบบเดียวกันกับ DJSI และทำให้เราเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในมิติต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้กลุ่มมิตรผลก้าวกระโดดจากการเป็นอันดับที่ 17 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สู่อันดับที่ 4 ในปี 2563 สำหรับกลุ่มมิตรผล เราให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี ด้วยการดำเนินงานตามหลักปรัชญา "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพชาวไร่อ้อย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะการที่องค์กรหนึ่งจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น เราจะต้องคิดถึงคนอื่นและไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ดังนั้น เรื่องของความยั่งยืนจึงไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการช่วยดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะของพลเมืองประเทศและโลก"

หลักการและแนวคิดในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มมิตรผลได้แบ่งออกเป็น 3 มิติ ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและดิจิทัล สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านเศรษฐกิจ กลุ่มมิตรผลเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลให้มีนโยบายด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และนำจรรยาบรรณองค์กรมาปฏิบัติอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในปี 2563 ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนหลากหลายโครงการ อาทิ การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด งดเผา โดยรับซื้อใบอ้อยเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าชีวมวล ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความรู้เกษตรกรตามแนวทาง "มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม" ซึ่งเป็นการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ที่ลดการเผาอ้อย, ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดินและลดการใช้สารเคมี, ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ, ไม่ปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวน และไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก BONSUCRO

อีกทั้งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ มาช่วยในการวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การหมุนเวียนน้ำในกระบวนการผลิตเพื่อกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการบริหารจัดการน้ำในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดผ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสะท้อนความโปร่งใสและแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มมิตรผล และในด้านสังคม จากการดำเนินงานด้านสังคมอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การจ้างงานผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีงานมีรายได้ โครงการนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงกับชุมชน และยังทำให้กลุ่มมิตรผลได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2563

หลังจากประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรไทยที่ก้าวสู่ Top 4 ด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกในปีนี้แล้ว ในอนาคตกลุ่มมิตรผลยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อที่จะยกระดับองค์กร และดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามหลักปรัชญา "ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ" ที่กลุ่มมิตรผลถือเป็นหัวใจหลักในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา: เอ็ม เอส แอล ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android