"ชโย กรุ๊ป" อวดกำไรปี 63 ทุบสถิติใหม่ต่อเนื่อง โตเฉียด 40% แย้มแผนปี 64 ตั้งงบ 1,000 ลบ. ลุยซื้อหนี้เพิ่มหมื่นล้าน

อังคาร ๐๒ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๓๖
ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO อวดผลงานปี 2563 โกยกำไรสุทธิ 154.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.40% มีรายได้รวม 479.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.40% จากความสำเร็จในปี 2563 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการปล่อยสินเชื่อเติบโตขึ้น ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือประมาณหุ้นละ 0.0333333 บาท และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท พร้อมแจก Warrants เพิ่มอีก ด้าน "สุขสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่ เผย ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตหนี้บริหารอยู่ที่ราว 65,397 ล้านบาท พร้อมประกาศแผนปี 64 ขยายพอร์ตเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าซื้อหนี้เพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท โดยเตรียมงบลงทุนไว้ราว 1,000 ล้านบาทและมีแผนปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จำนวนประมาณ 150-200 ล้านบาท โดยคาดว่ารายได้รวมในปี 2564 นี้จะโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือขายของOnline และ TV Shopping เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดปี 2563 มีรายได้รวม 479.12 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 184.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.40 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจำนวน 185.38 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อจำนวน 5.77 ล้านบาท และรายได้จากการขายจำนวน 3 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 361.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 190.00 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 154.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.40 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 111.05 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 75.51 ของรายได้

"การเติบโตของรายได้และกำไรในปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ รวมถึงรายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคล และรายได้จากการขาย ผ่านช่องทาง Call Center ,TV Shopping และช่องทางออนไลน์ อย่างไรก็ดี ธุรกิจเร่งรัดหนี้สินมีรายได้อยู่ที่ 51.32 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.37 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ว่าจ้างมีนโยบายพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้หยุดการติดตาม และยืดระยะเวลาการชำระเงินออกไป หรือลดการจ่ายค่างวดลง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" นายสุขสันต์ กล่าว

อย่างไรก็ดี ในปีที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของรายได้และกำไร ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 37.24 ล้านบาท และซื้อหนี้เข้ามาบริหารอีกกว่า 15,500 ล้านบาทส่งผลให้มูลหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตหนี้บริหารอยู่ที่ 65,397 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 48,915 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกันประมาณ 16,482 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 61,739,790 หุ้น (ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงในสำคัญแสดงสิทธิหรือแปลง CHAYO-W1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็จะมีสิทธิในการรับปันผลในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่หรือ CHAYO-W2 ด้วย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 30,869,895 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0333333 บาทต่อหุ้น และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0037037 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 3,429,985 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2") ในจำนวน 125,439,668 ถึงไม่เกิน 246,915,155 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ถึง 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W2 ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิแปลงในสำคัญแสดงสิทธิหรือแปลง CHAYO-W1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็จะมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่นี้หรือ CHAYO-W2 ด้วย)

โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลและการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ CHAYO-W2 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 นี้

ขณะที่แผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยตั้งเป้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอีก 10,000 ล้านบาท ด้วยการตั้งงบลงทุนเพื่อซื้อหนี้ไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเชื่อว่าหนี้ด้อยคุณภาพในระบบยังมีอยู่สูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ดังนั้น สถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง

ด้านธุรกิจเจรจา ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ในปี 2564 ตั้งเป้าเติบโตไม่น้อยกว่า 20% จากรายได้ในปีที่แล้วที่อยู่ที่ 51.32 ล้านบาท โดยบริษัทได้เริ่มเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจนี้แล้วในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564

ด้านธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 2564 บริษัทวางเป้ายอดการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มอีก 200%ประมาณ 150 - 200 ล้านบาท เติบโตจากสิ้นปี 2563 ที่อยู่ที่ราว 51 ล้านบาท

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๑๘ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ JT E-LOGIS เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ
๑๑:๒๐ SPC จับมือ ICC ส่งกาแฟเพื่อสุขภาพ แคทเธอรีน ขายผ่านช่องทางสหพัฒน์ พร้อมเสิร์ฟกาแฟเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
๑๑:๐๑ โครงการ พลังชุมชน หลักสูตร Mini MBA สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน เอสซีจีมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4
๑๑:๒๒ KTAM คว้าโอกาสจากภาวะดอกเบี้ยผันผวน เปิดขายกองทุน Inverse Floater
๑๑:๓๘ แพ็กเกจฉลองวันรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๑:๒๔ ทรูคอฟฟี่ เปิดสาขาใหม่สุดชิค ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
๑๑:๓๓ มติ ผถห. TSR ผ่านฉลุย! อนุมัติแจกวอแรนต์ฟรี 2:1
๑๑:๔๙ พาย เฟสซ์ เปิดเตาอบร้อนๆ พร้อมเสิร์ฟความอร่อย หอม ให้กับชาวสีลม ที่ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 3
๑๑:๐๒ EXIM BANK จับมือพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จับคู่เจรจาธุรกิจผู้ส่งออกไทยกับผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกภูมิภาคตะวันออกกลาง
๑๑:๕๔ ลุ้นงบโค้ง 3/65 PIMO-ไพโม่ สดใส