ราชกิจจานุเบกษาคลอดกฎกระทรวง อว.ให้ วศ. เป็นหน่วยบริการทางวิทยาศาสตร์และสถานปฏิบัติงานกลางทาง ว. และ ท. ของประเทศ

พุธ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๐๔
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยถึงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พ.ศ.2564 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 9 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้กำหนดให้กรมวิทยาศาสตร์บริการมีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิทยาศาสตร์โดยดำเนินการกำกับดูแล ส่งเสริม วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ วศ.มีอำนาจหน้าที่สำคัญ ดังนี้
ราชกิจจานุเบกษาคลอดกฎกระทรวง อว.ให้ วศ. เป็นหน่วยบริการทางวิทยาศาสตร์และสถานปฏิบัติงานกลางทาง ว. และ ท. ของประเทศ
  1. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ โดยการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ และด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการการศึกษา และฝึกอบรมทางวิชาการและเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการของภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  3. พัฒนาหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดหา จัดระบบและจัดบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งกลางของข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่สำคัญและตามความจำเป็น รวมทั้งการถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  5. เป็นสถานปฏิบัติกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ด้านเคมี เคมีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิเคราะห์ทดสอบมลพิษในสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงกล และวิศวกรรม รวมทั้งสอบเทียบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องมือ และอุปกรณ์วัดแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับโครงสร้างการบริหารของ วศ. ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนราชการและโครงการสำคัญๆ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักงานเลขานุการกรม กองเทคโนโลยีชุมชน กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก้าวต่อไปของ วศ. คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากระบบราชการไปสู่องค์การมหาชนตาม Road map ที่วางไว้ในปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านบริการทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากลสามารถตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ โดยขณะนี้ วศ. มีการปรับโครงสร้างภายในโดยจัดตั้งกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ (พธ.) เป็นการนำร่องหรือทดลองการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบ Agile Management ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง มุ่งเน้นทีมคุณภาพให้มากขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตและบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการของ วศ. เพื่อไปสู่องค์การมหาชน จะดำเนินการโดยร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาจากบริษัท PacRim Group ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรของประเทศ เพื่อร่วมกันกำหนดภาพอนาคตของ วศ. ให้เป็นองค์กรบริการทางวิทยาศาสตร์ของประเทศที่ยั่งยืน

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๗ กลุ่มบริษัทที่นอนโลตัสผนึกกำลังร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยส่งมอบที่นอนและเครื่องนอนให้แก่โรงพยาบาลรัฐ
๑๗:๐๒ OCEAN LIFE ไทยสมุทรมอบเงิน 5 แสนบาท ให้โรงพยาบาลศิริราช สนับสนุนการดูแลสุขภาพคนไทยด้วยพลังความรัก สู้วิกฤต COVID-19
๑๗:๓๖ ITEL จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting)
๑๗:๔๔ ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนภูมิภาค)
๑๗:๐๙ MFC จัดงานสัมมนา กัญชา โอกาสการลงทุนที่มีอนาคต ชูกองทุน MCANN กองกัญชาแห่งแรกของไทย ลงทุนระดับโลก
๑๗:๒๓ อยู่บ้านไม่เหงา ซัมซุงชวนเหล่าเกมเมอร์มาอัพสกิลไปอีกขั้นกับ Galaxy A72
๑๖:๓๔ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการ RBF
๑๖:๒๓ เดอะวัน และ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มอบสิทธิประกันชีวิตสุดพิเศษสำหรับสมาชิกเดอะวัน
๑๖:๒๕ ทีเอ็มบีรายงานกำไรไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% จากไตรมาสก่อนหน้า
๑๕:๕๘ เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower