กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ

จันทร์ ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๓๗
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา คิกออฟ โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" สร้างประสบการณ์ ทักษะอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ

โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" เป็นโครงการนำร่องระหว่าง สอศ.และซีพีเอฟ ร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาสังกัดสอศ.ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเติบโตแข็งแกร่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้ลงนาม ณ สำนักงาน สอศ.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและซีพีเอฟในครั้งนี้ เป็นครั้งประวัติศาสตร์และเป็นครั้งสำคัญที่บริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำเข้ามาร่วมมือโดยนำความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีมาสนับสนุน ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน และได้ลงมือทำจริงภายใต้ระบบทวิภาคี

"ขอชื่นชมซีพีเอฟที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การที่ทางซีพีเอฟมาช่วยครั้งนี้ เป็นคุณูปการและเป็นต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างของบริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะได้เข้ามาร่วมมือกันต่อไปในอนาคต การที่สองหน่วยงานจะได้ผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกัน โดยต่างนำจุดเด่นมาเสริมกัน จะสามารถผลิตทรัพยากรที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยยกระดับการศึกษาของไทยแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรที่มีห่วงโซ่การผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือตั้งแต่ Feed-Farm-Foodทั้งยังมีองค์ความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจ ภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคมหรือประชาชน และบริษัท โดยมุ่งมั่นมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของไทยสู่ภาคปฏิบัติมากขึ้น

โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" เป็นโครงการนำร่องระหว่าง สอศ.และซีพีเอฟที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอาชีวศึกษา ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของซีพีเอฟในหลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบทวิภาคี โดยนักเรียน นักศึกษา สังกัด สอศ. ระดับชั้น ปวช.ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จะได้เข้าฝึกการทำงานในส่วนงานต่างๆ และนำผลการทำงานมาคิดเป็นผลการเรียนภาคปฏิบัติหรือชั่วโมงฝึกงานได้ เป็นการฝึกประสบการณ์อาชีพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะสร้างทักษะความชำนาญในงานแล้วยังเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยังก่อเกิดประโยชน์โดยตรงต่อตัวนักเรียน นักศึกษา โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายผลโครงการนี้ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ CPF Top Dish ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้มีความต้องการอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารในยุค New Normal ได้สร้างกิจการของตัวเองในรูปแบบ Cloud Kitchen และโครงการฟาร์มในโรงเรียน โรงเรียนในฟาร์ม เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่อย่างเป็นระบบ ส่งผ่านองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี smart farming มาใช้ และร่วมกันสร้างเกษตรกรต้นแบบในอนาคตต่อไป

"ขอขอบคุณทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดโอกาสให้ซีพีเอฟร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย และเชื่อมั่นว่า โครงการ "CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ" จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาในสายวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ" ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่า

"เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างสอศ.และซีพีเอฟในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพ นำไปสู่การผลิตและการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป "เลขาธิการ สอศ. กล่าว

ที่มา: ซีพีเอฟ

กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout