ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก รู้วิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยามฉุกเฉิน

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๑๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)" ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย คณะกรรมการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภายในงาน มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) โดย นางสาวจิราภรณ์ แพรต่วน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และทีมวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร การบรรยายเรื่อง "หอพักวิถีใหม่ รู้เท่าทันภัยในหอพัก" โดยอาจารย์ และวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้ง จัดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาล และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วย

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชี้นำฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหอพัก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพักด้วย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง และในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR & AED"ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 100 คน

ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนให้รู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เห็นได้จากที่คนไทยต้องเสียชีวิตจากการขาดการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ไม่ทันท่วงที และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมาก เพราะอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกที่ทุกเวลาอาจมีบางสถานการณ์ที่อาจพบเห็นผู้ประสบเหตุ หมดสติหัวใจหยุดเต้น เช่น คนจมน้ำ คนถูกไฟฟ้าดูด หรือประสบเหตุหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม การมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษาเรียนรู้ไว้ติดตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้คนพักอาศัยน้อยลง หรือเรื่องกฎหมายที่ไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการก็ตาม ผู้ประกอบการหอพักยังคงหนักแน่นในการดูแลผู้พักอาศัยและนักศึกษาเหมือนเช่นลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน

"ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสิรินธร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ที่จัดโครงการครั้งนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ" รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๓ สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๑๗:๔๗ SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๑๗:๐๑ สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๑๗:๒๐ ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๑๗:๑๖ คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๑๗:๕๑ เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๑๗:๓๗ TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๑๗:๔๙ ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๑๗:๕๒ ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๑๗:๔๔ Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent