ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก รู้วิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยามฉุกเฉิน

จันทร์ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)" ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโดย คณะกรรมการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก รู้วิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยามฉุกเฉิน

ภายในงาน มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR & AED) โดย นางสาวจิราภรณ์ แพรต่วน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และทีมวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร การบรรยายเรื่อง "หอพักวิถีใหม่ รู้เท่าทันภัยในหอพัก" โดยอาจารย์ และวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้ง จัดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาล และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วย

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการชี้นำฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหอพัก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการหอพัก และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพักด้วย

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง และในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR & AED"ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมถึงสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 100 คน

ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนให้รู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เห็นได้จากที่คนไทยต้องเสียชีวิตจากการขาดการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ไม่ทันท่วงที และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมาก เพราะอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกที่ทุกเวลาอาจมีบางสถานการณ์ที่อาจพบเห็นผู้ประสบเหตุ หมดสติหัวใจหยุดเต้น เช่น คนจมน้ำ คนถูกไฟฟ้าดูด หรือประสบเหตุหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม การมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรศึกษาเรียนรู้ไว้ติดตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพักที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้คนพักอาศัยน้อยลง หรือเรื่องกฎหมายที่ไม่ชัดเจนในการบริหารจัดการก็ตาม ผู้ประกอบการหอพักยังคงหนักแน่นในการดูแลผู้พักอาศัยและนักศึกษาเหมือนเช่นลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน

"ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณวิทยากรจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสิรินธร และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม ที่จัดโครงการครั้งนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ" รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.กล่าว

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.ร.ให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก รู้วิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานยามฉุกเฉิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ ขอเป็นส่วนหนึ่งทีได้ดูแล.ทรูพร้อมเคียงคู่สู้โควิดไปด้วยกันให้บริการช่วยเหลือลงทะเบียนรับวัคซีน หมอพร้อม ณ
๑๗:๕๖ วว. ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน ประเภท สมาคม องค์กร
๑๗:๐๗ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 หมอพร้อม
๑๗:๕๒ LPH บุ๊คงบ Q1/64 รายได้โต 13% อยู่ที่ 479.99 ลบ. มีกำไร 40.39 ลบ. อานิสงส์ผู้ป่วยนอกพุ่ง - ปกส.หนุน การันตีรายได้ปีนี้โต 15-20%
๑๗:๐๑ Exablate Neuro เทคโนโลยีรักษาโรคอาการสั่นด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๑๗:๔๘ สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล
๑๗:๑๓ แสนสิริเข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ใน XSpring ประกาศลงทุน 15% ด้วยเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท
๑๗:๐๘ MOVE Pr Agency เดินหน้าปรับตัวก้าวสู่ The Next Normal พร้อมนำพันธมิตรทางธุรกิจสู่เป้าหมายด้วยทีม Digital PR
๑๗:๔๐ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิศิริราช เพื่อสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามของ อว.
๑๗:๕๐ สพร.9 พิษณุโลก จัดพิธีเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ