สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เร่งประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย

จันทร์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๙:๕๒
ภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกประการหนึ่ง คือการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย หรือที่ช่างจะเรียกกันติดปากว่าการขอใบไลเซนส์ ปัจจุบันกฎหมายกำหนดอยู่ที่ 3 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อม (ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุต่างๆ ต่อสาธารณะ ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้ประกาศใช้ไป โดยผู้ที่ที่จะเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถนั้น จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่ต้องการเข้ารับการประเมิน มาแล้ว และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เร่งประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย

โดยในปีนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ช่างไทย ทั้งสามสาขาชีพดังกล่าว เข้าประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้มากยิ่งขึ้น โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ได้เปิดรับสมัครช่าง เพื่อเข้ารับการประเมินฯ ในทั้ง 3 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการประเมินกับทางสถาบันแล้วกว่าร้อยคน เป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือตามลำดับ สถาบันจึงอยากเชิญชวนช่างไทยมาเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อให้พร้อมทำงานอย่างมั่นใจ 

หลักเกณฑ์ในการประเมินจะมีคะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น (1) 50 คะแนนแรกมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ทัศนคติในการทำงาน โดยพิจารณาผลผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2) 25 คะแนนต่อมาพิจารณาจากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การศึกษา การทำงาน การฝึกอบรม การสัมมนา เป็นต้น (3) อีก 25 คะแนนสุดท้าย พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์รวมกันจะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านการประเมิน

โดยผู้สนใจเข้ารับการประเมินสามารถสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่ท่านสะดวก สำหรับทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถมารถกลาง ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ภายในกระทรวงแรงงาน หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2451707 ต่อ 1008 หรือยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ e-report.dsd.go.th/…eb/home

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ 1) แบบ คร.10 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 2) รูปถ่าย ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป 3) สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4) ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 5) ใบรับรองผ่านการอบรม สัมมนา และประสบการณ์ด้านอื่นๆ 6) สำเนาวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ เอกสารรายการลำดับที่ 3-6 สามารถใช้ข้อมูลจากสมุดประจำตัวแทนได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานซ้ำอีก

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เร่งประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๔๒ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทางการค้าพริกเขียวมัน
๐๘:๓๕ พช.นครพนม เดินเครื่องเต็มสูบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
๐๘:๐๓ PAUL JOE เพิ่มช่องทาง Line My Shop
๐๘:๕๖ HPT รับอานิสงส์โควิดที่อินเดีย
๐๘:๕๘ เรียนจีนสนุก เข้าใจง่าย ได้ทุกทักษะ กับคณะมนุษยศาสตร์ มศว
๐๘:๕๙ เกษตรฯ ชงปลดล็อคขั้นตอนขึ้นทะเบียน 17 ชีวภัณฑ์
๐๘:๑๙ ธนาแลนด์ ผนึก จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ลงนามสัญญาติดตั้ง ลิฟต์ ชินด์เล่อร์ ระบบไร้สัมผัส เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโครงการ ธนาแอสทรา สาทร -
๐๘:๒๔ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า
๐๘:๑๑ เกษตรฯ เอกซเรย์สารตกค้างผัก ผลไม้ ปี 64 ตรวจเพิ่มกลุ่มพืชเสี่ยงนอกระบบ GAP
๐๘:๒๖ ขจัดน้ำ สลายคราบไขมัน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Fortron Biodiesel Plus Treatment