ก้าวต่อสู่ความพอเพียง พช. สืบสานแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อน "โคก หนอง นา พช." อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

จันทร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑:๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ในเขตตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ก้าวต่อสู่ความพอเพียง พช. สืบสานแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

โดยการลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ขนาด 3 ไร่ ของนางนฤดี ศรีวงศ์ บ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ เอกสารสิทธิโฉนด พื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ เดิมพื้นที่ใช้ทำประโยชน์ในการทำนาและสวนพุทรา สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทำโคกหนองนา 3 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชนสัดส่วนแบบ 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย และคาดว่าจะดำเนินการขุดปรับพื้นที่แล้วเสร็จในวันนี้ (19 มิถุนายน 2564)

โอกาสนี้ นางนฤดี ศรีวงศ์ เจ้าของแปลงฯ ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า "ขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากในครั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจและมีความสุขมากได้ที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ โดยทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านรายการวิทยุ จนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภีท่าช้าง) และได้รับการขุดปรับพื้นที่แปลงตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และหลักกสิกรรมธรรมชาติ เชื่อว่าการขุดสระเพื่อเก็บน้ำจะทำให้สามารถมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และมีความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหาร ตนมีความสุขและพึงพอใจในผลงานการขุดปรับพื้นที่อย่างมาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านเป็นคนอำเภอสว่างวีระวงศ์ แห่งนี้ ที่ได้ช่วยพัฒนาบ้านเกิดของท่าน ตลอดจนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ให้สามารถพึ่งตนเอง เลี้ยงชีพได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอก โดยตนจะมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และให้ผู้อื่นได้มาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแบ่งปันความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นต่อไปด้วย" เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความสุขและภาคภูมิใจ

ขณะที่ นางรัชดาวรรณ คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้เปิดเผยแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ว่า "อำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." จำนวนทั้งสิ้น 121 แห่ง แยกเป็นพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 2 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน จำนวน 119 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งได้การดำเนินงานตามหลักทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จึงได้จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ และกล้าไม้ ไว้แจกจ่าย ภายใต้ชื่อ "ตลาดสารภีท่าช้าง" โดยได้รับการสนับสนุนจากนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับเครือข่าย โคก หนอง นา พช. อำเภอสว่างวีระวงศ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตของครัวเรือนต้นแบบ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จึงขอเชิญชวนให้เจ้าของแปลงนำผลผลิตเพื่อไปจำหน่ายตลาดสารภีท่าช้าง บ้านใหม่สารภี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแปลงมากนัก เช่น ผัก ต้นพันธุ์ผัก และต้นไม้ เป็นต้น ไปจำหน่ายในตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา และเปิดเป็นตลาดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีจุดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและช่วยเหลือประชาชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

ที่มา: อิมเมจ โซลูชั่น

ก้าวต่อสู่ความพอเพียง พช. สืบสานแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง การพลิกโฉมครั้งใหญ่ของคนไทยในการตรวจเอชไอวี!
๑๖:๐๖ LINE จัดงาน Business Matching 2021: Tech Marketplace for Data Solution รูปแบบออนไลน์
๑๖:๑๖ สธ. รณรงค์ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งเป้า ปี '68' ดันทารกร้อยละ 50 ได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม
๑๖:๕๙ ผ่าความสำเร็จของ 'ยูนิลิเวอร์' เจ้าแห่ง Gamification บนโลกอีคอมเมิร์ซ เชื่อมผู้บริโภคผ่านเกมและความบันเทิงเข้าสู่วิถีช้อปปิ้งออนไลน์
๑๖:๔๔ Huawei Cloud Thailand จับมือร่วมกับ Metro Systems Corporation PLC. เปิดศูนย์บริการ Technical Support Center
๑๖:๕๒ Stay Home Online Auction 8/8 ธอส. เปิดประมูลขายบ้านมือสองออนไลน์ 88 รายการ ลดสูงสุดเกือบ 40% และได้ลุ้นรับสลากออมทรัพย์ ธอส.
๑๖:๕๕ WIIK ส่ง บ. ย่อย วิค วอเตอร์ รับงาน นิคมอุตสาหกรรม TFD 2 โชว์ประสิทธิภาพบริหารจัดการ-ระบบบำบัดน้ำ
๑๕:๐๙ เบิ้ล ปทุมราช เปิดโหมดจริงจัง นั่งโต๊ะคอมเมนต์ ลั่น! เวที ร้องต้องรอด ช่วยชาร์จแบต ทำให้คนไม่ล้มเลิกที่จะร้องเพลง
๑๕:๒๒ ชีวาทัยแต่งตั้งกสิกรไทยจำหน่ายหุ้นกู้ 200 ล้านบาท
๑๕:๔๔ ม.หอการค้าไทย แถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2564